H. C. Andersen

MINDE-MEDALJENS
MANUSKRIPTKONKURRENCE
1949

som udskrives i Forbindelse med Nyt Nordisk Forlag . Arnold Busck

  1. Berettigede til Deltagelse er danske Skribenter, som ikke er fyldt 35 Aar inden den 2. April 1949, og som ikke tidligere har faaet tildelt Medaljen.
  2. Til Konkurrencen kan indsendes danske Prosamanuskripter, der svarer til ca. 200 Tryksider. Manuskripterne mærkes og vedlægges en med samme Mærke forsynet uigennemsigtig, lukket Navnekuvert, der indeholder tydelig Angivelse af Forfatterens Navn og Bopæl; de indsendes til Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kjøbmagergade 49, K. Indleveringsfristen udløber 1. Januar 1949; samtlige Manuskripter skal være tydeligt maskinskrevne.
  3. Det præmierede Manuskript udsendes af Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, mod et Honorar til Forfatteren af 15 % af Bogladeprisen. Honoraret for 1. Oplag betales kontant ved Udsendelsen. Honorar for de følgende Eksemplarer, efterhaanden som hvert 1.000 tages i Brug. Udover dette Honorar betaler Forlaget den præmierede Forfatter en Præmie paa Kr. 1.000,00 kontant ved 1. Oplags Udsendelse. Samtlige udenlandske Rettigheder og alle andre Rettigheder (Film, Radio etc.) tilhører ubeskaaret Forfatteren.
  4. Dommerkomiteen bestaar af Professor, Dr. phil. F. J. Billeskov Jansen og Redaktør, cand. jur. Knud Bruun-Rasmussen samt den Forfatter, som sidst har faaet tildelt Medaljen.
  5. Forlaget har, mod sædvanligt Honorar, Forkøbsret til saadanne af de ikke præmierede Manuskripter, som skønnes egnede til Udgivelse, og slutter herom under Medvirkning af Medalje-Bestyrelsen Kontrakt med Forfatterne.

Gengivet efter annonceside i: Forfatteren (udgivet af Dansk Forfatterforening), 7. Aargang Nr. 5 (December 1948), Side 20 (Bagsiden)
Denne side er udarbejdet af Niels Jensen. Opdateret af