Statens Kunstfond 1998


Hele beretningen i pdf-format

Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfond

Udvalget for Litteraturen 1998


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra litteraturudvalget

I 1998 har vi ligget støt på kursen fra de to foregående år: støtte til mangfoldigheden, men på et forsvarligt kvalitetsmæssigt grundlag. Vi har også i ar uddelt 3-årige stipendier - nu forhøjet til 240.000 kr. årligt - præmieringer, arbejds- og rejselegater og i mindre omfang bestillingshonorarer og projektstøtte. Desuden fik udvalget i 1998 den opgave at indstille til bestyrelsen, hvilke forfattere der skulle tildeles de nye igangsætningsstipendier. Endelig har vi foreslået repræsentantskabet seks forfattere til livsvarige ydelser, og vores forslag er blevet fulgt.

Let og perioden blev markeret med Statens Kunstfonds 3 års præsentation på Charlottenborg, hvor også litteraturens rum var godt besøgt. Vi havde bedt de i alt tolv 3-årsstipendiater, som en slags repræsentanter for hele feltet, om at læse op og desuden bidrage med en tekst og en ting til en montre. Dem blev der kigget meget på, ligesom de fremlagte præmierede bøger blev taget op i mange udstillingsgæsters hænder.

Af de 3-årige stipendier, flagskibene i vores flåde af ydelser, blev der i 1998 uddelt tre på litteraturens område. Modtagerne var alle tre prosaister; i modsætning til tidligere år var der ingen lyrikere, ingen overvejende børnebogsforfattere og ingen oversættere blandt dem. Det skyldes imidlertid ansøgerfeltets sammensætning og ikke nogen genremæssig omprioritering fra udvalgets side.

Præmieringerne lå uforandret på 50.000 kr. hver, og tolv titler blev præmieret, efter samme principper som tidligere: en præmiebog skulle rage op både i sæsonen og i forfatterskabet. Blandt de tolv var der to debutanter, hvis bøger dog var så originale og interessante, at udvalget med glæde har kippet med flaget for dem på denne måde.

Arbejdslegaterne var i 1998 justeret en smule opad, til maksimalt 120.000 kr.; de mindste arbejdslegater var dog stadig på 40.000 kr. Hverken de største eller de mindste arbejdslegater kan sikre en forfatter rimelige vilkår på fuld tid, men et større eller mindre antal af årets måneder kan i hvert fald frikøbes for dem til det ofte tidkrævende og lidet lønsomme arbejde det er at skabe litteratur i Danmark.

Rejselegaterne blev som altid fastsat efter de faktiske udgifter i forbindelse med rejserne.

At der er mange ansøgere, og at udvalget oftere siger nej end ja, det er et vilkår som alle de skiftende litteraturudvalg vist har måttet arbejde under Men også vi har ment at Statens Kunstfond, som det eneste kunststøtteorgan der kan uddele større legater til mere end nogle få kunstnere, ikke må lade legaternes virkningsfuldhed smuldre. For mange og for små uddelinger ville reducere midlerne til velvillige skulderklap og ikke gavne det langsigtede, seriøse arbejde for kvalitetslitteratur på dansk. Derfor bliver legaternes antal begrænset, og vi har igen måttet sige nej til en del ansøgere, der tidligere har modtaget støtte og må regnes for etablerede forfattere. Vi har prøvet at tage hensyn til at sådanne ansøgere ikke bør forbigås flere år i træk - men igen: det primære og altovervejende kriterium er kvaliteten.

De nyindførte igangsætningsstipendier er ikke løsningen på dette dilemma. De henvender sig til en bestemt gruppe af kunstnere, nemlig kunstnere som befinder sig lige i starten af deres karriere, og de stiller i modsætning til alle andre ydelser fra Statens Kunstfond nogle betingelser for modtagerne i form af begrænsninger i den indtægt, modtagerne kan have ud over indtægten ved deres kunst. Litteraturudvalget indstillede i alt 18 forfattere til igangsætningsstipendier.

Blandt de forfattere, som søgte igangsætningsstipendier, var der mange som tidligere havde søgt de 'almindelige' arbejds- og rejselegater, og 7 af de 18 tilgodesete havde tidligere modtaget ydelser fra litteraturudvalget - hvilket taler imod den ofte fremførte opfattelse, at Statens Kunstfond overser debutanter og yngre kunstnere og begunstiger de etablerede. Blandt andet med tanke på de etablerede forfattere, vi hvert år har måttet sige nej til, må litteraturudvalget i den henseende melde hus forbi.

Vi kommer ikke til at foretage nogen evaluering af igangsætningsstipendierne, vi har kun været med til at holde stabelafløbning på ordningen. Vi er nok lidt skeptiske over for dens bæredygtighed i det lange løb, men naturligvis er en uddeling for lidt at vurdere den på.

Det forløbne ar har været det sidste i vores treårsperiode, så det er nærliggende at gøre status over hele perioden. Sammenlignet med vores forgængere i halvfemserne har vi arbejdet ud fra et lidt mere rummeligt og mangfoldigt litteraturbegreb, som blandt andet har tilladt os at tilgodese børne- og ungdomslitteratur og litterære oversættelser i lidt større omfang. Forskellene er og bliver dog marginale; kun nogle få procent af den årlige rådighedssum er flyttet til disse genrer.

Nu overlader vi roret til vores efterfølgere, og det gode ved Statens Kunstfonds indretning er, at vi hverken kan, skal eller vil have nogen indflydelse på hvad de vil dreje stævnen mod. Vi ønsker dem fulde sejl, klar himmel og lige så frisk læsevejr som vi selv har haft.

Niels Brunse, Louis Jensen og Pia Juul


Uddelinger

Litteraturudvalget har i 1998 modtaget 333 ansøgninger, hvoraf de 147 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 7 legater til efterladte efter forfattere.

2-årige igangsætningsstipendier à 72.000 kr.

Peter Adolphsen
Claus Berg
Peter Christensen
Lars Frost
Lise Helledie
Sulaima Lea Hind
Henriette Houth
Birgithe Kosovic
Martin Larsen
Hans Henrik Løyche
Pejk Rasmus Nymarsk Malinovski
Sidsel Falsig Pedersen
Laila Ingrid Rasmussen
Ulrikka Strandbygaard
Mikkel Thykier
Sara Trier
Mette Catrine Werchmeister
Tore Ørnsbo

3-årige arbejdsstipendier à kr. 240.000

Kim Fupz Aakeson
Mads Brenøe
Pablo Henrik Lønskov Llambías

Arbejdslegater

Peter Adolphsen
Naja Marie Aidt
Murat Alpar
Sally Altschuler
Lise Andersen
Solvej Balle
Hanne Richardt Beck
Jacques Berg
Jens Blendstrup
Morten Blok
Kåre Bluitgen
Thomas Boberg
Helle Merete Brix
Jeppe Brixvold
Christian Bundegaard
Camilla Christensen
Iben Claces
Ole Dalgaard
Cecilie Eken
Jens-Martin Eriksen
Niels Frank
Christian Yde Frostholm
Rolf Gjedsted
Barbara Gress
Jens Christian Grøndahl
Katrine Marie Guldager
Kirsten Hammann
Niels Hav
Christina Hesselholdt
Henriette Houth
Peter Huss
Lotte Inuk
F.P. Jac
Bo Green Jensen
John Bang Jensen
Mads Storgaard Jensen
Kim Johannessen
Claes Johansen
Mikael Josephsen
Hans Otto Jørgensen
Lone Diana Jørgensen
Janus Kodal
Arthur Krasilnikoff
Ole Henrik Laub
Niels Lyngsø
Viggo Madsen
Henning Mortensen
Morti Vizki
Carsten René Nielsen
Peter Nielsen
Helle Nyberg
Inge Pedersen
Sidsel Falsig Pedersen
Arne Herløv Petersen
Peter Poulsen
Juliane Preisler
Gorm Frederik Rasmussen
Laila Ingrid Rasmussen
Jokum Rohde
Grete Roulund
Peter Rønnov-Jessen
Morten Sabroe
Peer Sibast
Niels Simonsen
Jan Sonnergaard
Henrik Stangerup
Vagn Steen
Nicolaj Stochholm
Ulrikka Strandbygaard
Anne Strandvad
Pia Tafdrup
Lotte Thomsen
Søren Ulrik Thomsen
Mette Thomsen
Merete Torp
Vibeke Vasbo
Charlotte Weitze
Nikoline Werdelin
Maj-Britt Willumsen

Rejselegater

Muniam Alfaker
Vita Andersen
Jesper Berg
Klavs Bondebjerg
Jette Drewsen
Karen Marie Edelfeldt
Hans Christian Fink
Gynther Hansen
Niels Hav
Merete Pryds Helle
Klaus Høeck
Vagn Predbjørn Jensen
Susanne Jorn
Janus Kodal
Peter Laugesen
Lean Nielsen
Henrik Nordbrandt
Sara og Erik Stinus
Pia Tafdrup
Søren Ulrik Thomsen
Mette Thomsen
Hjørdis Varmer
Tore Ørnsbo

Støtte til projekter

Ole Meyer til oversættelse af Dantes Guddommelige Komedie

Præmieringer à 50.000 kr.

Klavs Bondebjerg: Den anden luft
Jens Martin Eriksen: Vinter ved daggry (roman)
Simon Grotrian: Ti
Sulaima Lea Hind: Voxeværk (roman)
F.P. Jac: Fortælleren blev senere sig selv (erindringer)
Peter Laugesen: Når engle bøvser jazz
Sidsel Falsig Pedersen: En hel dags kærlighed (roman)
Ulrich Horst Petersen: Huse og tider (erindringer)
Peter Seeberg: Halvdelen af natten (noveller)
Morten Søndergaard: Bier dør sovende
Knud Sørensen: En tid (roman)
Jess Ørnsbo: Tidebogen (digte)

Legater til forfatteres efterladte

Helle Kastberg Bjerregaard
Inga Klitgaard
Karen Olesen Løkken
Ruth Malinowski
Else Schaldemose
Chili Turèll
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1998 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling..................... 		65.700.000,00
Finanslovsbevilling - igangsætningsstipendier      1.224.000,00
Tillægsbevilling - 3-års præsentation  - 1.000.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier   		 2.700.000,00
 Engangsydelser		     5.861.200,00
 Efterladte efter kunstnere   	  112.000,00
    Præmieringer     		  600.000,00
    Bestillingshonorarer        100.000,00
    Tilbageført bevilling       - 9.750,00
    Rest overført til 1999       42.963,75

Balance     			73.774.334,02 	73.774.334,02
Overskud på driftsregnskabet    			  319.728,13

Beretning fra bestyrelsen

I 1997 fik Statens Kunstfond lovning på en forøgelse af rådighedssummen for de enkelte udvalg, flere livsvarige ydelser at tildele landets fremmeste kunstnere og en helt ny støtteordning til nye lovende kunstnere: igangsætningsstipendier hed de nye penge.

Hvad alt dette i 1998 har betydet for de forskellige udvalg, fremgår af deres egne beretninger

For bestyrelsen har det nye i denne forbindelse været at hæve de 3-årige stipendier fra 220.000 kr. til 240.000 kr. årligt, og at træffe afgørelse om tildeling af igangssætningsstipendier efter indstilling fra de respektive udvalg.

Det siger sig selv, at bestyrelsen ikke har kunnet, skullet eller villet blande sig i de enkelte udvalgs beslutninger om, hvem der har været værdige til at modtage de nye stipendier, men udelukkende har forholdt sig til at fordele antallet af igangsætningsstipendier mellem de forskellige udvalg.

I nært samarbejde med sekretariatet har bestyrelsen endvidere udarbejdet en fælles - men kun foreløbig - evaluering til kulturministeren om den ny ordning på baggrund af den første uddeling.

Der er absolut enighed i bestyrelsen om, at der skal gives støtte og anerkendelse til unge og nye kunstnere. Spørgsmålet er, hvad bedømmelsesgrundlaget for udvælgelsen af disse kunstnere kan være, hvis begrebet igangsætning skal tages bogstaveligt. Kriteriet for at modtage støtte fra Statens Kunstfond er for alle ansøgere kunstnerisk kvalitet.

Beløbsstørrelsen for de nye igangsætningsstipendier, der er fastlagt til 72.000 kr. årligt i 2 år, har også været til debat Som almindeligt arbejdslegat er det jo et pænt stort beløb, men når andre indtjeningsmuligheder samtidig begrænses for stipendiemodtageren, kan det diskuteres, om beløbet er stort nok til en egentlig igangsætning. Endvidere skaber den nye ordning en ulighed mellem allerede anerkendte kunstnere, som modtager arbejdslegater i samme størrelsesorden og de nye stipendiater.

Den nye støtteordning trænger altså til nogen justering, før virkeligheden svarer til den smukke og rigtige tanke om støtte til unge danske kunstnere.

Bestyrelsen har naturligvis også i år beskæftiget sig meget med 3 års præsentationen.

Åbningen faldt som varslet i sidste årsberetning sted på selve Kulturnatten på Charlottenborg. I gården var der brænding af keramiker Nina Holes skulpturovn under åben himmel. Inden døre spillede Teatret Møllen fra Haderslev "Jeppe på Bjerget", forfattere læste op, der var unplugged koncert med rytmiske komponister og ambient music. Som noget helt nyt bragte Danmarks Radios P2musik musik af og med komponister støttet af kunstfonden. Mere end 2000 besøgende var der på de 6 kulturnatstimer!

Scenograf Jan de Neergaard stod endnu engang for den smukke fremstilling og opdeling af rummene, mens selve fordelingen af lokalerne blev foretaget af bestyrelsesmedlemmerne i skøn samdrægtighed. Da vi i bestyrelsen var enige om, at præsentationen skulle rumme alle udvalg i samme bygning, besluttede vi, at løsningen med afgrænsningen af det store rum i midten, som fire udvalg kunne få glæde af, både var storslået og praktisk. I dette scenerum blev der spillet musik og teater, der blev danset og læst op af forfattere, mens der i de omkringliggende lokaler var udstilling af indkøbte værker, støttede kunstnere, workshop- og konkurrenceprojekter. Det er i sig selv en kunst at fa sa mange kunstarter til at spille sammen, men resultatet har forhåbentlig været, at flere og flere har fået indtryk af hele det felt, som Statens Kunstfond dækker.

Til glæde for Statens Kunstfond, dens udvalgsmedlemmer og bestyrelse, var besøgstallet ligeså stort som ved tidligere 3 års præsentationer, selvom præsentationen kun strakte sig over 10 dage. Bestyrelsen håber på denne måde at have givet befolkningen et festligt, bredt, oplysende og smukt indblik i Statens Kunstfonds anerkendelse af og støtte til danske kunstnere de sidste tre år.

Som i de tidligere år har udvalgene også i 1998 samvittighedsfuldt og efter bedste evne og overbevisning uddelt legater, stipendier og præmieringer til de danske kunstnere, som de har fundet var de bedste.

Udvalgene har nu siddet deres tid i Statens Kunstfond ud, og nye udvalgsmedlemmer er kommet til. Perioden for udvalgene er tre år, og umiddelbart genvalg af udvalgsmedlemmerne kan ikke finde sted.

Selvom alle har forstået det, skal det nu alligevel nævnes, fordi det netop er det gode og smukke ved Statens Kunstfond: Nye øjne og ører kommer til!

Hvert tredie år kan de kunstnere, der i en periode har følt sig forfordelt, se mod lysere tider. Og de journalister, der så varmt har talt disse kunstneres sag, kan ved udnævnelsen af de nye udvalgsmedlemmer, nyde synet af endnu en smuk buket ofre, som de med glubende appetit kan kaste sig over, når sulten efter godt stof igen er blevet for stor.

Den afgåede bestyrelse siger hermed farvel til Statens Kunstfond og tak for den store oplevelse og ansvarsfulde opgave, det har været at tildele landets kunstnere ære, anerkendelse, støtte og arbejdsro og dermed fremme dansk skabende kunst.

Vi ønsker den nye bestyrelse tre ligeså gode, spændende og arbejdsglade år på tværs af alle kunstarterne, som vi selv har haft.

Lane Lind, formand


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 1998 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, nogle efter forslag fra udvalgene og nogle efter forslag fra repræsentantskabet.

Bildende kunstnere

Merete Barker
Peter Bonnén
Hugo Arne Buch
Ursula Reuter Christiansen
Mogens Gissel
Erik Hagens
Ole Heerup
Per Bak Jensen
Kirsten Justesen
Erling Jørgensen
Oda Knudsen
Michael Kvium
Jan Leth
Erland Knudssøn Madsen
Elsa Nielsen
Kehnet Nielsen
Vibeke Mencke Nielsen
Øivind Nygaard
Tonning Rasmussen
Finn Reinbothe
Jytte Rex
Niels Strøbek
Margrete Sørensen
Poul Skov Sørensen

Skønlitterære forfattere

Jens-Martin Eriksen
F.P. Jac
Arthur Krasilnikoff
Bjarne Reuter
Niels Simonsen
Pia Tafdrup

Komponister

Pierre Dørge
C.V. Jørgensen
Jan Kaspersen
Kenneth Knudsen
Anders Koppel
Thomas Koppel
Anne Linnet
Rasmus Lyberth
Marilyn Mazur
Palle Mikkelborg
Fuzzy (Jens Wilhelm Pedersen)
Sven Erik Werner

Kunsthåndværkere og designere

Mogens Bjørn Andersen
Grete Balle
Nanna Ditzel
Bent Exner
Austin Grandjean
Karl Gustav Hansen
Niels Jørgen Haugesen
Berit Hjelholt
Finn Lynggaard
Bodil Manz
Richard Manz
Ursula Munch-Petersen
Kim Naver
Peder Rasmussen
Rud Thygesen

Arkitekter

Sven-Ingvar Andersson
Tyge Helweg Arnfred
Theo Bjerg
Hanne Kjærholm
Erik Korshagen
Jan Søndergaard
Otto Weitling
Vilhelm Wohlert

Skabende kunstnere inden for film og teater

Eske Holm


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 1999 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning 34. 1. januar - 31. december 1998. 1999.


Opdateret af