Lov nr 124 af 31/3 1931
om statsunderstøttede Biblioteker


NB: Dette er ikke en gældende lov

§ 1. Til Biblioteker, hvis Forrnaal er at virke for almindelig Udbredelse af Kundskaber og Oplysning gennem faglig, skønlitterær og anden almendannende Litteratur, ydes der Statstilskud efter de i denne Lov angivne Regler.

§ 2. Biblioteker, der oppebærer Tilskud efter denne Lov, skal være undergivet følgende Bestemmelser:

a. Biblioteket skal være kommunalt, selvejende eller ejes af en Forening, der er dannet med Bibliotekets Drift som Hovedformaal. Undtagelser fra denne Regel kan tillades af Undervisningsministeren. Bibliotekaren og anden Medhjælp ansættes og afskediges af Biblìotekets Styrelse, der ogsaa fastsætte Lønnen. For Centralbibliotekernes Vedkommende skal Bibliotekarens Person og Løn dog godkendes Undervisningsministeren.

b. Bibliotekets Vedtægt, der akal indeholde Bestemmelse om Bibliotekets Styrelse og Virkeomraade, skal være godkendt af Biblioteksdirektøren i Henhold til Regler, fastsatte af Ministeren. Forinden Vedtægten for et selvejende Bibliotek eller et Foreningsbibliotek godkendes, indhenter Biblioteksdirektøren en Udtalelse fra Kommunalbestyrelsen i den Kommune, i hvilken Biblioteket er beliggende.

c. Ved Ophør af et selvejende Biblioteks eller Foreningsbiblioteks Virksomhed overgaar dets Ejendele til Kommunen, saafremt denne vil overtage Biblioteksvirksomheden; i modsat Fald bestemmer Ministeren, hvorledes der skal forholdes med de paagældende Ejendele.

d. Adgang til Hjemlaan fra Biblioteket skal vederlagsfrit eller mod et mindre aarligt Vederlag gives alle Beboere indenfor dets Virkeomraade.

e. Ved Folkebiblioteker kan der, naar Kommunalbestyrelsen ønsker det, med Ministerens Billigelse oprettes gratis tilgængelig Læsestue med Haandbogsamling og Kartotek.

f. Bibliotekets Arbejdsplan skal være godkendt af Biblioteksdirektøren.

g. Sammen med Ansøgning om Statstilskud skal Biblioteket indsende Beretning for det forløbne Aar efter et af Ministerie fastsat Skema.

h. For Centralbibliotekernes Vedkommende skal Hjemstedets Kommunalbestyrelse og Amtsraadet, for saa vidt de yder Tilskud, samt Oplandets Sognebiblioteker være repræsenterede i Styrelsen.

Nærmere Regler herfor fastsættes af Ministeren.[Bek 21 546]

§ 3. Stk. 1. Et Bibliotek skal i faste stedlige Tilskud oppebære mindst 75 Kr. for at kunne faa Statstilskud.

Stk. 2. Statstilskud kan ordentligvia kun tillægges eet Bibliotek (een Biblioteksorganisation) i hver Købstad eller - på Landet - i hvert Sogn. I Landsogne, hvor stedlige Forhold gør det ønskeligt, han der efter Forslag af Kommunalbestyrelsen og med Ministerens Billigelse ydes Statstilskud til Biblioteker i Skoledistrikter eller andre mindre Omraader.

Stk. 3. Der kan desuden ydes Statstilskud til Børnebiblioteker i Folkeskoler uden Hensyn til, om der findes andre statsunderstøttede Biblioteker indenfor det paagældende Omraade. Bestemmelsen om Oprettelse af særlige Børnebiblioteker træffes af Kommunalbestyrelsen efter Samraad med den stedlige Skolekommission og Lærer (Lærere). Statstilskuddet ydes efter de i nærværende Lov givne Regler, dog saaledes, at Børnebiblioteker indenfor samme Kommune skal udgøre een administrativ Enhed.

§ 4. Statstilskud ydes dels som aarligt Tilskud til et Folkebiblioteks Drift, dels i særlige Tilfælde som Tilskud een Gang for alle ved et Biblioteks Oprettelse eller Nyordning.

§ 5. Stk. 1. Bevillingen til Driftstilskud fra Statskassen for et vist Finansaar fastsættes paa den paagældende Finanslov, svarende til det samlede Beløb af:

a. de i Henhold til Bestemmelserne i § 6 a., Stk. 1, i det sidst forløbne Finansaar beregnede Driftstilskud.

b. De særlige Centralbibliotekstilskud efter § 6 b.

c. Tilskuddet til Færøernes Biblioteksvæsen.

Stk. 2. Ved Beregningen bortses fra, at de stedlige Tilskud mulig paa Grund af Bevillingens Utilstrækkelighed ikke fuldt ud har kunnet komme i Betragtning.

Stk. 3. Det Beløb, hvormed den efter foranstaaende udregnede Bevilling maatte overstige de Tilskud, der efter nedenstaaende Tilbudsregler maatte komme til Anvendelse i det paagældende Finansaar, bespares for Statskassen.

§ 6. Det aarlige Driftstilskud til de enkelte Biblioteker for det paagældende Finansaar beregnes efter følgende Regler:

a. Til hver Bibliotek (hver Biblioteksorganisation) ydes der et Grundtilskud, der i Forhold til de faste, stedlige Tilskud i det forløbne Aar udgør 80 pCt. af indtil 15 000 Kr., 40 pCt. af de næste 10 000 Kr. og 20 pCt. af de faste, stedlige Tilskud udover 25 000 Kr. Som stedligt Tilskud kan medregnes Lejeværdien af Bibliotekslokaler, som er stillet gratis til Disposition, saavel som Værdien af Lys og Varm der leveres gratis; det fastsættes af Biblioteksdirektøren - for selvstændige Biblioteksbygningers Vedkommende af Ministeren - i Forhold til det almindelige Prisniveau, til hvilket Beløb saadan Ydelse kan ansættes.

Grundtilskuddet kan dog for det enkelte Bibliotek ikke overstige den Sum, der ved Fastsættelsen af den samlede Bevilling til Driftstilskud paa Finansloven for det paagældende Finansaar er rnedregnet for vedkommende Bibliotek i Medfør af § 5, Stk. 1, a.

b. Til Biblioteker, der er anerkendt som Centralbiblioteker, ydes der yderligere Centraltilskud, der udgør Halvdelen af Grundtilskuddet, dog ikke udover 6 400 Kr. Til Anerkendelse som Centralbibliotek udkræves det, at vedkommende Bibliotek foruden at virke som almindeligt Bibliotek indenfor sit særlige Omraade dels supplerer de stedlige, almindelige Bibliotekers Arbejde indenfor et større Omraade ved gratis Udlaan af oplysende Litteratur til Enkeltmand og i Vandrebogsamlinger, dels støtter de paagældende stedlige Biblioteker ved Ydelse af biblioteksteknisk Vejledning og paa anden Maade. Ministeren bemyndiges til efter Biblioteksraadets Indstilling at meddele Anerkendelse som Centralbibliotek og at fastsætte Omraadet for denne Virksomhed.

c. Driftstilskuddet til Færøernes Biblioteksvæsen fastsættes ved Finansloven uden Hensyn til Bestemmelserne under a. og b.

§ 7. Skulde Bevillingen paa Finansloven ikke være tilstrækkelig til, at Tilskuddene til Bibliotekerne kan ydes fuldt ud efter de foran anførte Regler, sker der en ensartet, procentvis Nedsættelse af de til de enkelte Biblioteker efter § 6 a. og b. beregnede Tilskud.

§ 8. Der opføres paa de aarlige Finanslove en særlig Bevilling, hvoraf der, hvor Forholdene i afgørende Grad gør det ønskeligt, efter Ministerens Bestemmelse dels ved Oprette eller gennemgribende Nyordning af et Bibliotek kan ydes Tilskud til grundlæggende Bogindkøb, dog ikke udover 1/3 af de stedlige Tilskud til Boganskaffelsen, dels kan ydes mindre Hjælp til Biblioteker, der paa Grund af Bestemmelsen i § 6 a., Stk. 2, ikke kan komme i Betragtning ved Fordelingen af de normale Driftstilskud.

§ 9. Biblioteksdirektøren, der leder Statens Bibliotekstilsyn, foretager Beregningen og Fordelingen af Statstilskuddet i Overensstemmelse med de derom fastsatte Regler og yder Bibliotekerne Raad og Vejledning. Han organiserer under Biblioteksraadets Medvirkning den faglige Bibliotekaruddannelse.

§ 10. Stk. 1. Biblioteksraadet, for hvilket Biblioteksdirektøren er Formand, bestaar i øvrigt af 12 Medlemmer, nemlig:

en Repræsentant for Undervisningsministeriet,
en Repræsentant for de to Statsbiblioteker i København,
en Repræsentant for Statsbiblioteket i Aarhus,
en Repræsentant for Købstadkommuerne,
en Repræsentant for Landkommunerne,
en Repræsentant for Amtskommunerne,
en Repræsentant for Københavns Kommune og
fem Repræsentanter for den bestaaende faglige Organisation, nemlig tre Repræsentanter for Landsbybogsamlingerne og to for Købstadbogsamlingerne.

Stk. 2. De tre førstnævnte Medlemmer udpeges af Ministeren, de ni sidstnævnte vælges af de paa gældende Organisationer og Institutioner efter Ministerens nærmere Bestemmelse. Skulde den bestaaende faglige Organisation opløses, eller der skulde opstaa Foreninger og Virksomheder, der maa stilles ved Side af denne, afgør Ministeren, hvorledes der skal forholdes med Valget, af de paagældende Medlemmer af Biblioteksraadet.

Stk. 3. Biblioteksraadet sammenkaldes til Møde, saa ofte Undervisningsministeren eller Biblioteksdirektøren anser det for nødvendigt, dog mindst to Gange aarlig. Endvidere skal Raadet indkaldes til Møde, naar mindst 5 Medlemmer forlanger det.

Stk. 4. Det aarlige Budget forelægges af Biblioteksdirektøren for Raadet, før det indsendes til Ministeriet

Stk. 5. Raadet skal af Ministeren høres om Sager af principiel Betydning for det i denne Lov omhandlede Biblioteksvæsen, ligesom Raadet af egen Drift kan gøre Indstilling til Ministeren om saadanne Spørgsmaal.

§ 11. Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1931. Forslag til Lovens Revision forelægges af Ministeren inden 31. Marts 1936.

NB: Dette er ikke en gældende lov

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen. Historisk dokument. Opdateret af