Kunstrådet 2010

Statens Kunstråds Litteraturudvalg

Statens Kunstråds Litteraturudvalg holdt 11 møder i 2010. Fire af disse havde behandling af ansøgninger som det primære indhold, men på alle møder blev der blevet behandlet et større eller mindre antal ansøgninger. Udvalget modtog i 2010 2260 ansøgninger, hvilket er en stigning på 14,5 % i forhold til 2009. Igen i 2010 er det formidlingsområdet (Forfattercentrum), der tegner sig for den største vækst, men også Oversætterpuljen har set en vækst i antal ansøgninger i forhold til 2009. Litteraturudvalgets handlingsplan for 2010 beskrev udvalgets virke i forhold til Statens Kunstråds fire overordnede indsatsområder med særligt henblik på at sikre arbejdsmulighed for forfattere, oversættere, tegneserieskabere, illustratorer o.a. i forbindelse med konkrete projekter, sikre formidlingen af dansk litteratur både i Danmark og i udlandet gennem støtte til bl.a. oplæsningsarrangementer og deltagelse i BogForum i København, såvel som i relevante bogmesser i udlandet. Derudover fulgte Litteraturudvalget op på arbejdet med de særlige fokusområder, som udvalget havde indledt en særlig indsats for i 2009, nemlig faglitteraturen, dramatikken (sammen med Statens Kunstråd og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg) og (sammen med Statens Kunstråds Billedkunstudvalg) at finde vinderen i konkurrencen om Den illustrerede Bog. Endvidere kunne Litteraturudvalget i foråret 2010 præsentere sin børnebogsudstilling. Litteraturudvalget havde ca. 30 mio. kr. til rådighed i 2010, fordelt med ca. 25 mio. til det nationale arbejde og ca. 5 mio. til det internationale arbejde.

I forhold til Statens Kunstråds øvrige overordnede indsatsområder, som Litteraturudvalget som nævnt har forholdt sin handlingsplan til, er der især gennem Forfattercentrum og De generelle midler givet støtte til formidling af litteratur og forfattere i hele landet.

Formidling
Forfattercentrum er gennem årene blevet en mere og mere søgt ordning, og 2010 var et absolut rekordår med 745 ansøgninger, hvorfor Litteratudvalget afsatte yderligere midler til puljen, med det resultat at der kunne uddeles støtte til i alt 486 ansøgninger. Der har således været et stort antal oplæsningsaftner over hele Danmark - i gennemsnit mere end en om dagen hele året - hvor læsere har kunnet møde forfatterne, som for deres del har kunnet præsentere deres værker, og begge parter har derigennem haft mulighed for at indgå i en dialog om det læste og fortalte.

Ligeledes inden for formidlingsområdet uddelte Litteraturudvalget i 2010 de sidste af de midler (godt 6 mio. kr.), udvalget i 2007 havde afsat til støtte af afholdelse af litteraturfestivaler af internationalt tilsnit i hele landet. Udvalget har i løbet af udvalgsperioden haft en undersøgende tilgang til litteraturfestivaler og har bl.a. foretaget research og evalueringer på området. Med dette initiativ er det udvalgets håb, at det har kunnet medvirke til, at en række festivaler enten har kunnet gennemføres, eller har kunnet gennemføres i en større skala og med flere internationale navne, end det eller havde været muligt. Litteraturudvalget har ikke yderligere midler at afsætte til en særlig pulje, men festivalerne kan fortsat søge støtte til formålet i De generelle midler.

Litteraturudvalget har i samarbejde med Kunststyrelsen i 2010 fortsat arbejdet med information om egne støtteordninger og bevillinger på hjemmesiden og gennem informationsmøder. Derudover informeres om udvalgets arbejde og støtteordninger gennem pjecer på engelsk, fransk, spansk, japansk og russisk på en række internationale bogmesser. I 2010 var Litteraturudvalget repræsenteret på bogmesserne i London, Buenos Aires, Paris, Bologna, Madrid, Tokyo, Göteborg, Beograd, Frankfurt og Moskva. Her informeres endvidere om dansk litteratur på grundlag af Litteraturudvalgets web-magasin, Danish Literary Magazine, som også udgives i en forkortet papirversion til netop messebrug. Der opleves en stor interesse for dansk litteratur i disse år, og at oversættelserne af dansk litteratur er mange og til mange sprog kan aflæses i Litteraturudvalgets offentligt tilgængelige webbaserede base over dansk litteratur i oversættelse.

Internationalt
Den positive interesse for dansk litteratur i udlandet afstedkommer et stort antal ansøgninger om støtte til oversættelser, og derfor afsatte Litteraturudvalget i 2010 hovedparten af bevillingen til internationale formål til oversættelsesstøtte, fordi erfaringen fra tidligere år havde været, at den del af bevillingen, som var øremærket dette formål, ikke havde kunnet dække behovet. Ud af 217 modtagne ansøgninger, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til 2009, kunne udvalget imødekomme 155, eller sagt i forholdsprocenter, 29 % flere ansøgninger end i 2009. Dertil kommer antallet af ansøgninger om støtte til prøveoversættelser, som i 2010 steg til 95 med 86 imødekomne, hvilket er en stigning på henholdsvis 48 % og 53 % i forhold til 2009.

Efter Litteraturudvalgenes store satsninger inden for det tyske sprogområde i 2005, det nederlandske i 2006, Storbritannien i 2007, og Spanien i 2008 har 2009 og 2010 været præget af opfølgning og vedligeholdelse af kontakter. Et sådant opfølgningsarbejde er ikke så spektakulært som egentlige satsninger, men det gør ikke dets nødvendighed mindre. Vedligeholdelsen af kontakter på udenlandske messer og festivaler, i litteraturhuse og andre steder, hvor dansk litteratur og danske forfattere kan præsenteres, er grundstenen i formidling af dansk litteratur i udlandet.

Som optakt til de nordiske landes litteratur som æresgæst på Salon du Livrebogmessen i Paris i marts 2011 var Litteraturudvalget repræsenteret på den nordiske stand allerede i marts 2010 med informationsmateriale og med præsentation af danske værker både på dansk og i fransk oversættelse. Og ligeledes som optakt til Salon du Livre i 2011 var syv franske forlag inviteret på besøgsprogram i København i juni 2010, hvor de havde møder med danske forlag og hvor de ved et oplæsningsarrangement fik præsenteret ny dansk litteratur med potentiale for det fransksprogede marked. Et større antal danske værker end tidligere er enten udkommet eller er på vej til at udkomme i fransk oversættelse. I oktober 2010 blev Den Danske Oversætterpris 2010 ved et arrangement i kulturhuset Katuaq i Nuuk tildelt oversætteren og forfatteren Hans Anton Lynge for hans store og omfattende arbejde for formidling af dansk litteratur i Grønland. Prisoverrækkelsen var arrangeret i samarbejde med Katuaq og Napa - Nordens Institut i Grønland - og indgik som en del af programmet i forbindelse med det danske formandskab i 2010 af Nordisk Ministerråd.

Børn og unge
Gennem Forfattercentrum og i De generelle midler yder udvalget også støtte til arrangementer og andre tiltag rettet mod børn og formidling af litteratur til børn. Derudover satte Litteraturudvalget i 2008 forberedelsen af en udstilling om dansk børnelitteratur i gang. Udstillingen skal primært vises i udlandet i forbindelse med bogmesser og andre arrangementer, hvor den kan være relevant.

Udstillingen blev færdigproduceret efter planen og sendt til præmiereforevisning ved Frankfurt bogmessen i oktober 2009. Men hele udstillingen blev stjålet inden levering på udvalgets stand. En kopi af udstillingen blev herefter sat i produktion og blev vist for første gang i Kunststyrelsen i foråret 2010. Udstillingen har stor bevågenhed og dens spanske version har allerede et turnéprogram fastlagt for halvandet år. En plan for den engelske versions rejse til forskellige internationale messer er under udarbejdelse.

Litteraturudvalget besluttede i 2008, at Danish Literary Magazine fra og med forårsnummeret 2009 ud over net-versionen også skulle udgives i papirform til anvendelse på bogmesserne i udlandet. Derudover skal magasinet med henblik på formidling til et dansklæsende publikum også udkomme i en dansk net-udgave. Dette er fortsat i 2009 og 2010.

I handlingsplanen for 2009 havde Litteraturudvalget valgt at gøre en særlig indsats for faglitteraturen. Udvalget afholdt i den forbindelse i marts, april og maj 2009 tre diskussionsmøder med tematiseret drøftelse af fagbogens situation og vilkår i Danmark. I disse møder deltog ud over repræsentanter fra Litteraturudvalget en række eksperter med tæt tilknytning til de faglitterære miljøer, medierne og forlagsverdenen. Formålet var at bringe aktører sammen, som har ansvar for at opretholde og optimere det vidensflow, som er helt afgørende i et videnssamfund, med henblik på at skabe en offentlig opmærksomhed på et felt, som er afgørende for kultur, videnskab og undervisning. Møderækken resulterede i udarbejdelsen af et notat om faglitteraturen, som blev sendt til kulturministeren i september 2009 med henblik på inddragelse af andre relevante ministerier. Notatet rummer tre konkrete forslag: 1 - et tværministerielt udredningsarbejde mellem kultur-, videnskabs- og undervisningsministerierne om status og behov for den danske faglitteratur; 2 - etablering af en treårig forsøgspulje til støtte af faglitterære akademiske og kulturlitterære dansksprogede udgivelser i andre medier end bogform; og 3 - en forøgelse af mulighederne for oversættelse af dansksproget faglitteratur til andre sprog med henblik på at sikre et bredere publikum og en øget internationalisering på et kvalitativt højt niveau. Arbejdet med at få omsat forslagene i konkrete tiltag blev fortsat i 2010, men er endnu ikke lykkedes, ud over at Litteraturudvalget har afsat en særlig sum til at sikre oversættelse af faglitteratur.

Kommuner
Den altovervejende del af Litteraturudvalgets arbejde med kommunerne ligger i den støtte til litteraturformidling i hele landet, som ydes gennem Forfattercentrum. Derudover har Litteraturudvalget i 2010 i erkendelse af, at gruppen af ældre i Danmark bliver større i de kommende år, og at denne gruppe kan have særlige behov i forhold til formidling af litteratur, iværksat et samarbejdsprojekt med to kommuner om særlige tiltag, der skal virke for formidling af litteratur til ældre. Der er tale om en gruppe af borgere, som ikke nødvendigvis har samme adgang til litteratur og præsentation og formidling af den som yngre grupper, og derfor har udvalget afsat en særlig sum til udvikling af et pilotprojekt med to kommuner, der skal afsøge mulighederne for, hvad der kan gøres på dette område.


Grøn skillelinie

Litterære formål - generelle midler
Statens Kunstråds Litteraturudvalg har i 2010 ydet tilskud til følgende formål:

   Brutto tilsagn 
 Ann. tilsagn mv. 
 Netto tilsagn 
Litteraturudvalgets tema 1.550.000   1.550.000
Litteraturrådets Skriftserie 200.000   200.000
Priser og medaljer 415.000   415.000
Forårsuddeling 5.296.539   5.296.539
Skønlitteratur 2.500.000   2.500.000
Faglitteratur 1.500.000   1.500.000
Børnelitteratur 1.500.000   1.500.000
Klassikerudgivelser/institutioner 667.520   667.520
Forfattercentrum 3.530.000   3.530.000
Særpulje til oplæsning 2.500   2.500
Litteraturfestival 3.143.000   3.143.000
Fremmedsprogede forfattere 200.000   200.000
Nordiske oversættelser 64.341   64.341
Annullerede tilsagn mv.   8.348.780* -8.348.780
Litteraturformål - i alt 20.568.900 8.348.780 12.220.120

* Heraf vedrører 6,5 mio. kr. et annulleret tilsagn fra 2009, som fejlagtigt ikke var registreret i regnskabet for 2009.

Ytringsfrihedspuljen
Der afsættes årligt 100.000 kr. til Statens Kunstråds ytringsfrihedspulje. Der er indkommet én ansøgning til ytringsfrihedspuljen, som udvalget har imødekommet med 50.000 kr. Det samlede tilsagn til formålet i 2010 er optaget under Litterære formål.


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2012 af Niels Jensen

Kilde: Kunstrådets websider


Opdateret af