Statens Kunstfond 2004


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2004


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning 2004

Det litterære udvalgs sidste beskikkelsesår blev udadtil et mere stilfærdigt år end 2003, idet den offentlige polemik om Statens Kunstfond aftog væsentligt, om ikke helt. Der var - og er i skrivende stund - stadig en række uafklarede spørgsmål om den administrative sammenlægning med Kunstrådet i Kunststyrelsens regi, som dog ikke er specifikke for det litterære udvalg og derfor behandles nærmere i bestyrelsens beretning.

Trods formandsskifte og et nyt medlem ved sidste årsskifte har det litterære udvalg fungeret både godt og grundigt i sit sidste beskikkelsesår.

Vi har fastholdt størrelserne på arbejdslegater, henholdsvis 50.000, 100.000 og 150.000 kroner, gennem hele beskikkelsesperioden, fordi vi har ment, at vi derved inden for de givne økonomiske rammer har kunnet sikre bredden i uddelingerne og samtidig været i stand til at yde en forholdsvis betydelig støtte til en række af de mest kvalificerede ansøgere. Vi har ligesom de to foregående år ikke været i stand til at tilgodese alle kvalificerede ansøgere, hvilket vi beklager. I alt har udvalget modtaget 261 ansøgninger om især rejse/arbejdslegater, men også enkelte bestillingshonorarer. Heraf er 106 blevet imødekommet.
Vi har givet fire skønlitterære forfattere, Ursula Andkjær Olsen, Marina Cecilie Roné, Anne-Lise Marstrand Jørgensen og Søren Jessen, hver et treårigt arbejdsstipendium (læs mere om de fire forfattere på Statens Kunstfonds hjemmeside).

Da det litterære udvalg tiltrådte, afskaffede vi med beklagelse og på grund af nedskæringer i udvalgenes midler de såkaldte turbolegater på 200.000 kroner og nedsatte præmieringssummen fra 65.000 til 50.000. I forbindelse med finansloven for 2005 er de to kommende litterære tremandsudvalg tilsammen
blevet tildelt en ekstrabevilling på knapt 23 millioner kroner til uddeling af i alt 32 treårige arbejdslegater over fire år, og især det kommende litterære udvalg har dermed flere penge at arbejde med.

Vi har præmieret fire af forårets udgivelser, som hver på sin måde ragede op i sæsonen, nemlig Lars Frost: 'Smukke biler efter krigen', Kirsten Hammann: 'Fra Smørhullet', Bjarne Reuter: 'Løgnhalsen fra Umbrien' og Lars Skinnebach: 'I morgen findes systemerne igen' (læs mere om præmieringerne på Statens Kunstfonds hjemmeside).

Vi har i år foreslået Statens Kunstfonds repræsentantskab at indstille fem forfattere til den livsvarige ydelse. Repræsentantskabet har godkendt samtlige forslag.

I de forløbne par år har det litterære udvalg samarbejdet med tonekunstudvalgene om Projekt Lyrik-Musik 2003, hvor ti, fortrinsvis yngre, forfattere, der inden for de seneste år har modtaget legater fra Statens Kunstfond, har fået økonomisk støtte fra udvalget til at skabe tekster til musikalske værker i samarbejde med ti yngre komponister.

Æren for projektets praktiske realisering og succes tilfalder tonekunstudvalgene, der påtog sig arbejdet med at få projektet op at stå med orkestre, spillesteder og øvrige samarbejdspartnere, så syv af de ti værker kunne uropføres i dagene omkring Spil Dansk dagen 2003, to af de resterende i forbindelse med dette års Spil Dansk dag, mens et enkelt værk endnu ikke er uropført. Der er planer om cd-dokumentation af opførelserne.

Et nyt tiltag i forbindelse med den administrative sammenlægning med Kunstrådet under Kunststyrelsen har været, at årets præmierede bøger er blevet udstillet på Litteraturcentrets stand på den årlige Bogmesse i Forum.

Kulturministeriets tidsskrift, Kulturkontakten, har i år lavet en undersøgelse af tremandsudvalgenes kønsmæssige uddelingspraksis, der viser, at mænd gennem de sidste tyve år har været tydeligt overrepræsenterede som legatmodtagere. Undersøgelsen har foranlediget, at det litterære udvalg har lavet en hjemmestrikket optælling af sine tre års uddelingspraksis. Udvalget har i de tre beskikkelsesår haft en form for ligevægt i sine uddelinger, hvad angår rejse- og arbejdslegater (omkring en tredjedel af ansøgerne er kvinder, omkring en tredjedel af modtagerne er kvinder, omkring en tredjedel af kronerne er gået til kvinder), en overvægt af kvinder blandt modtagerne af treårige arbejdsstipendier (vi har uddelt seks treårige stipendier til kvinder mod tre til mænd), mens forslagene til livsvarige ydelser har den modsatte fordeling (otte mænd og tre kvinder).

Sammenfattende må man om udvalgets beskikkelsesperiode sige, at den har været turbulent - offentlig polemik, en afgået formand og et nyt udvalgsmedlem, flytning og ny administration. Det rolige felt for det litterære udvalg har heldigvis været uddelingerne, et hvert udvalgs hovedopgave, ikke mindst fordi vi gennem næsten hele beskikkelsesperioden og de administrative omvæltninger beholdt vores erfarne sekretær.

Udvalgets arbejdsform, som ligger i forlængelse af den praksis, tremandsudvalgene under Statens Kunstfond har udviklet gennem mange år, og som man kan kalde Statens Kunstfonds særlige arbejdskultur, har vist sin funktionsduelighed og effektivitet netop ved at kunne fastholdes i en i øvrigt temmelig forvirrende tid.

Statens Kunstfonds force er, at udvalgene udskiftes hvert tredje år, så der kommer friske øjne til. Vores udvalgsperiode nærmer sig sin afslutning, og vi ønsker for vores efterfølgere, at de kommer til at opleve en større ro i deres arbejde, end vi har haft gennem tre - ganske vist uhyre spændende og travle - år, så de kan koncentrere sig om det egentlige, nemlig uddeling af legater til skabende kunstnere.

Camilla Christensen, Sven Hakon Rossel, Ib Michael
formand

Grøn skillelinie

Litteraturudvalget har i 2004 modtaget 261 ansøgninger, hvoraf 106 er imødekommet. Endvidere er uddelt 8 præmieringer og 8 legater til efterladte efter forfattere.

3 årigt stipendium

Søren Jessen 720.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 720.000
Ursula Andkjær Olsen 720.000
Marina Cecilie Roné 720.000

Arbejdslegat

Naja Marie Aidt 50.000
Trine Andersen 50.000
Vita Andersen 100.000
Claus Bech 50.000
Hanne Richardt Beck 50.000
Claus Beck-Nielsen 40.000
Jens Blendstrup 50.000
Morten Blok 100.000
Kim Blæsbjerg 50.000
Klavs Bondebjerg 50.000
Bodil Bredsdorff 50.000
Jeppe Brixvold 50.000
Niels Brunse 50.000
Suzanne Brøgger 150.000
Martin Ejnar Winding Budtz 50.000
Steen Bach Christensen 50.000
Jens-Martin Eriksen 50.000
Karen Fastrup 50.000
Niels Frank 50.000
Lars Frost 150.000
Sissel-Jo Gazan 100.000
Katrine Marie Guldager 100.000
Kirsten Hammann 100.000
Bo Hr. Hansen 50.000
Rasmus Heiberg 50.000
Helle Helle 50.000
Merete Pryds Helle 100.000
Lene Henningsen 50.000
Christina Hesselholdt 100.000
Sulaima Lea Hind 50.000
Sven Holm 50.000
Peter Huss 50.000
Ole Hyltoft 50.000
T. S. Høeg 50.000
Helle Højland 50.000
Lone Hørslev 50.000
Erling Jepsen 50.000
Ida Jessen 150.000
Claes Johansen 50.000
Mikael Josephsen 100.000
Christian Jungersen 50.000
Pia Juul 100.000
Hanus Kamban 50.000
Janus Kodal 20.000
Ole Korneliussen 50.000
Lis Vibeke Kristensen 50.000
Marianne Larsen 50.000
Cæcilie Lassen 50.000
Pablo Henrik Lønskov Llambías 150.000
Vagn Lundbye 50.000
Tomas Lagermand Lundme 50.000
Klaus Lynggaard 50.000
Niels Lyngsø 50.000
Lars Lønstrup 100.000
Mette Moestrup 50.000
Asger Stig Møller 100.000
Bent Vinn Nielsen 50.000
Carsten René Nielsen 150.000
Lise Rønnebæk Nielsen 50.000
Peter Legård Nielsen 50.000
Henrik Nordbrandt 150.000
Dorthe Nors 50.000
Helle Nyberg 100.000
Inge Pedersen 50.000
Sidsel Falsig Pedersen 100.000
Peter Poulsen 50.000
Tóroddur Poulsen 50.000
Juliane Preisler 50.000
Gorm Frederik Rasmussen 50.000
Vagn Remme 50.000
Grete Roulund 100.000
Peter Rønnov-Jessen 50.000
Morten Sabroe 100.000
Aleksandar Sajin 50.000
Jens Asbjørn Seehuusen 100.000
Niels Simonsen 50.000
Jan Sonnergaard 50.000
Nicolaj Stochholm 150.000 27
Ulrikka Strandbygaard 50.000
Morten Søndergaard 100.000
Pia Tafdrup 50.000
Søren Ulrik Thomsen 100.000
Tomas Thøfner 100.000
Vibeke Vasbo 50.000
Morti Vizki 100.000
Charlotte Weitze 100.000
Jesper Wung-Sung 100.000
Tore Ørnsbo 100.000

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Helle Kastberg Bjerregaard
Ruth Malinowski
Lise Ring
Else Schaldemose
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad
Inger M. Woel

Præmieringer

Kåre Bluitgen 50.000
for "Odins hvisken"

Thomas Boberg 50.000
for "Invitation til at rejse"

Lars Frost 50.000
for "Smukke biler efter krigen"

Kirsten Hammann 50.000
for ”Fra smørhullet”

Ursula Andkjær Olsen 50.000
for "Atlas over huller i verden"

Bjarne Reuter 50.000
for ”Løgnhalsen fra Umbrien”

Lars Skinnebach 50.000
for ”Imorgen findes systemerne igen”

Charlotte Weitze 50.000
for "Brevbæreren"

Rejselegat

Muniam Alfaker 50.000
Poul O. Andersen 7.000
Thomas Boberg 70.000
Jan Bredsdorff 18.900
Vibeke Henningsen 50.000
Iselin C. Hermann 20.000
Birgithe Kosovic 20.000
Inge Pedersen 16.500
Peer Sibast 50.000
Jens Smærup Sørensen 10.000
Mikkel Wallentin 16.000

Bestillingshonorar

Først er nævnt ansøger, dernæst forfatter.

Egå Kirke
Johannes Møllehave 10.000


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2004 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere
Karin Birgitte Lund
Nina Sten-Knudsen

Skønlitterære forfattere
Hans Otto Jørgensen
Inge Pedersen
Jørn Riel
Grete Roulund

Forfattere med alment kulturelt forfatterskab
Keld Zeruneith

Komponister
Else Marie Pade
Karsten Vogel

Arkitekter
Knud Fladeland Nielsen

Skabende kunstnere inden for film og teater
Peter Langdal
Lars von Trier


Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2004 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling.(tilsagnsramme)....................			  73.100.000
Videreførsel fra tidligere år						   4.755.122
Afgivne tilsagn i 2004							  76.052.639
Videreførsel til 2005							   1.802.483

Litteratur:			tilsagn		tilsagnsramme		til videreførelse
3-årige stipendier 		2.880.000,00 
Arbejdslegater   		6.210.000,00 
Rejselegater   	     328.400,00 
Præmieringer     		 400.000,00 
Bestillingshonorar   		  10.000,00 
Ikke anvendte tilsagn 		  -7.000,00
LITTERATUR I ALT   		9.821.400,00	9.722.300,00 			   0

Film- og teaterudvalget har i forbindelse med forårsuddelingen 2004 bl.a. foretaget følgende tildelinger:

3-årige arbejdsstipendier

Christoffer Boe 720.000
Steen E. Koerner 720.000
Henrik Sartou 720.000

Arbejdslegater

Natasha Arthy 100.000
Peter Asmussen 50.000
Ditte Maria Bjerg 50.000
Jens Blendstrup 50.000
Lene Boel 50.000
Dorte Høeg Brask 100.000
Kamilla Wargo Brekling 25.000
Lisbeth Burian 25.000
Jon Bang Carlsen 100.000
Nikolaj Cederholm 50.000
Alice de Champfleury 50.000
Anders Christiansen 50.000
Thomas Eisenhardt 50.000
Emmet Feigenberg 100.000
Palle Granhøj 50.000
Anne Marie Helger 50.000
Morten Henriksen 100.000
Jesper Jargil 50.000
Gitte Kath 50.000
Max Kestner 75.000
Klaus Kjeldsen 100.000
Sidse Kirstine Kjær 50.000
Thor Bjørn Krebs 50.000
Anika Tromholt Kristensen 50.000
Rhea Leman 50.000
Tomas Lagermand Lundme 50.000
Ole Christian Madsen 100.000
Jacques Matthiessen 50.000
Pia Maanssen 50.000
Peter de Neergaard 50.000
Katrine Nilsen 50.000
Kjell Yngve Petersen 50.000
Nikolaj Peyk 50.000
Cathrine Poher 100.000
Juliane Preisler 50.000
Aage Rais-Nordentoft 50.000
Priscilla S. Rasmussen 50.000
Steen Møller Rasmussen 50.000
Ulla Boje Rasmussen 50.000
Jokum Rohde 50.000
Ole Roos 50.000
Kaspar Rostrup 50.000
Anders Rønnow-Klarlund 100.000
Christian Braad Thomsen 35.000
Cæcilia Holbek Trier 50.000
Jesper Wamsler 50.000
Linda Wendel 50.000
Karin Westerlund 30.000
Anette Wiesner 50.000
Anne Regitze Wivel 100.000
Hans Fabian Wullenweber 50.000
Anders Høgsbro Østergaard 50.000

Præmiering

Nikolaj Arcel 100.000
for Kongekabale

Kirsten Dehlholm 100.000
for Theremin

Jytte Rex 100.000
for Silkevejen

Alexa Ther 100.000
for På den 2. side på Plan B

Rejselegat

Camilla Bjørnvad 50.000
Simon K. Boberg 41.000
Claus Bohm 15.000
Neal Ashley Conrad 15.000
Tim Feldmann 50.000
Sara Gebran 36.000
Camilla Hübbe 15.000
Christian Lollike 25.000
Anna Novovic 16.000
Malene Schjønning 50.000
Lotte Sigh 20.000
Tina Tarpgaard 20.000
Kassandra Wellendorf 15.000
Nikolai Østergaard 25.000

Bestillingshonorar
Først er nævnt ansøger.

Cantabile 2
Tine Madsen 25.000
Bjarne v. H.H. Solberg 25.000

Kaleidoskop
Lenemarie Olsen 30.000
Mogens Rukov 50.000

Katapult
Isabelle Reynaud 25.000

Mammutteatret
Nicolas Bro 50.000

Mungo Park
Line Knutzon 50.000

Teatret Lampe
Line Knutzon 50.000


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2005 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXXX. 1. januar - 31. december 2004. 2005.


Opdateret af