Statens Kunstfond 2007


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2007


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning 2007

Det blev ikke noget typisk år. For det første var det sidste del af udvalgets embedsperiode. For det andet var Statens Kunstfond flyttet fra Kongens Nytorv til H.C Andersens Boulevard, og en række rutiner blev omlagt. Den mest markante forskel lå dog i selve mængden af ansøgninger.

I 2005 var der 273 ansøgere, og i 2006 var tallet steget til 287. Vi var således forberedt på en mindre stigning, men det kom som en stor overraskelse, at der lå 341 ansøgninger klar til bedømmelse ved forårsuddelingen, hvor udvalget fordeler hovedparten af sine midler.

Måske er institutionen blevet bedre til at gøre opmærksom på sit virke. Mere sandsynligt er dog, at stigningen kommer, fordi man ikke har andre steder at søge. Mens stadig flere litterære priser etableres – og fordeles blandt årets succeser – har den arbejdende forfatter færre steder at gå hen. Det ville være dejligt, hvis de litteraturvenlige fonde kunne overveje at investere i kommende og igangværende arbejder, i stedet for blot at belønne en sællert fra sidste sæson.

Kunstfonden har dog selv sine priser. Vi præmierede fire værker fra efterårssæsonen 2006 og fire fra foråret 2007. Hver forfatter modtog 75.000 kr. At flere titler blev kommercielle succeser, som siden modtog andre hædersbevisninger, kunne man ikke vide, da vi foretog vor bedømmelse.

Vi så alene på kvaliteten og var glade for at kunne fremhæve fornemme tekster i det essayistiske grænseland mellem sag- og skønlitteratur - Katrine Marie Guldagers Lysgrænsen og Peter Øvig Knudsens Blekingegadebanden – såvel som udsøgte lyriske værker – Pia Tafdrups Tarkovskijs heste og Peter Nielsens I sommervinden. Også fire gedigne romaner – Carstens Jensens Vi, de druknede, Vibeke Grønfeldts I min tid, Erling Jepsens Med venlig deltagelse og Jens Smærup Sørensens Mærkedage – blev præmieret.

Vi støttede henved halvdelen af de indkomne ansøgninger. I alt 162 forfattere modtog arbejds- eller rejselegater - mod 145 i 2005 og 149 i 2006 – men de færreste fik, hvad de bad om. Tricket lykkedes, fordi vi strakte midlerne ved at give flere små arbejdslegater. 50.000 kr. før skat køber ikke megen tid fri for den enkelte forfatter, men det var ikke desto mindre, hvad vi tilbød to tredjedele af ansøgerne.

En sidste tredjedel modtog 100.000 kr., som i sagens natur rækker længere, men ikke til noget, der ligner en almindelig indtægt. Kun de 3-årige arbejdsstipendier er store nok til at finansiere en koncentreret litterær produktion. Skulle man da give mange afslag og vælge flertallet fra for at sikre 50 ansøgere en realistisk årsløn? Man kan nok have denne idé i princippet, men i praksis er strategien hverken retfærdig eller forsvarlig. Der er ganske enkelt for meget talent, for mange uudnyttede ressourcer og for mange gode projekter, som fortjener en chance for at blive til bøger.

Også i år var halvdelen af vor rådighedssum øremærket til 3-årige arbejdsstipendier på 840.000 kr. Det gav os lov til at være brede og relativt frie i valget af støttemodtagere. Vi kunne sikre tre års skrivefred for ni vidt forskellige, men alle markante forfattere, fra yngre kræfter som Henriette E. Møller og Tore Ørnsbo til veteraner som Morten Sabroe og Annemette Kure Andersen. Også Efie Beydin, Karen Fastrup, Simon Fruelund, Lars Kjædegaard og Ditte Steensballe modtog store legater.

Forhøjelsen af den ordinære bevilling løber til og med 2008. Vi kan næppe varmt nok anbefale, at kulturministeren gør denne ordning permanent. Vi har på tre år investeret stort i 28 forfatterskaber. Der er kommet vigtige bøger ud af disse penge, og der vil uden tvivl komme flere.

Det var selvsagt svært at prioritere. Man har kritiseret os for at favorisere prosaister på bekostning af lyrikere. For det første skriver de fleste forfattere begge slags tekster. For det andet er der tale om en fordom. Især for de større legaters vedkommende ser man snarere en overvægt i poesiens favør.

Ligeledes verserer en påstand om, at Kunstfonden prioriterer mandlige ansøgere. Det er ikke sandt. Hverken køn eller alder er udslagsgivende faktorer – det er alene det flydende kvalitetskriterium, og sådan bør det også være – men fordelingen afspejler demografien. 188 mandlige forfattere søgte støtte, og 100 modtog legater for 8,6 mio. 147 kvinder søgte støtte, og 61 fik den, fordelt på 7,5 mio. kr.

Vi mener, at vi har gjort, hvad vi kunne, for at fordele midlerne effektivt og rimeligt. Derfor kan vi godt blive frustrerede over, hvor få og hvor små disse midler egentlig er. Hele Statens Kunstfonds litterære bevilling – på 16.730.700 kr. – svarer f.eks. til budgettet for én dansk spillefilm.

Vil man sikre produktionen af en rig og mangfoldig dansk litteratur, må man fra politisk hold afsætte flere midler til frembringelsen. Statens Kunstfond får større betydning i de kommende år. Som bekendt er hele skriftkulturen under omlægning. Stadig mere tekst overføres fra trykte medier til udgivelser i det virtuelle verdensrum. Dette er for så vidt udmærket. Digitaliseringen giver i princippet større udbredelse og mere tilgængelighed, men det økonomiske grundlag for arbejdet er ikke fulgt med forrykkelsen i strukturen. En forfatter lever af ophavsret, men på nettet er alt enten gratis eller minimalt honoreret.

Det er blevet sværere for den enkelte forfatter at få økonomien til at hænge sammen. Hvert år er der 20-30 bøger, som bliver succeser, trykkes i flere oplag, modtager priser og genererer legater. Langt de fleste udgivelser skrives dog over to-tre år, for så at blive trykt i oplag mellem 1000 og 3000 eksemplarer. Når boghandleren har fået sin rabat, og når meromsætningsafgiften til staten er modregnet, har forlag og forfatter 15 pct. af udsalgsprisen til deling. Forfatteren vil i bedste fald stå med noget, der ligner en regulær månedsløn.

Ganske bizart synes bibliotekerne at være de ivrigste fortalere for en afskaffelse af bøgerne. Man vil bruge pengene og pladsen på mere sexede medier, og man foretrækker at købe stort ind af titler, som er efterspurgte hér og nu. Det er slut med at se i et langt perspektiv. Man sælger ud af sine samlinger og fokuserer på volumen, kunder i butikken, ganske som Danmarks Radio, der hævder, at lyttertal for en litteraturradio er så små, at de næppe kan måles.

Bibliotekerne køber færre bøger, og Danmarks Radio har i praksis afskaffet formidling af litteratur. Ergo vil biblioteksafgiften falde, og Radiokassen er allerede forsvundet. Forfatteren skal da finansiere sit arbejde alene ved royalties fra et vigende salg, foredragshonorarer og løbende freelanceaktivitet. Det gør det svært for den enkelte at fokusere, og det forlænger tilblivelsesfasen unødigt, hvis den skrivende kapitulerer, tager fast lønnet arbejde og dyrker litteraturen som en excentrisk hobby.

Vil man have en levende dansk litteratur, må man give forfatteren gunstige arbejdsvilkår. Kan det ikke lade sig gøre gennem afgifter, må andre midler etableres. Under alle omstændigheder vil Statens Kunstfond og Kunstråd i stigende grad repræsentere de centrale støttemuligheder. Der er ganske enkelt ikke andre steder at gå hen.

En stadig verserende sag i hele udvalgets tid har været fordelingen af livsvarige ydelser. Der er flere aspekter i dette. Vigtigst er den beskedne størrelse af de faktiske ydelser, som justeres i forhold til egen indtægt. I bestyrelse og repræsentantskab har man dog brugt mere tid på at diskutere fordelingen af ydelser mellem de kunstneriske discipliner.

Der er ingen tvivl om, at denne er skæv. Moderne områder som design, film- og scenekunst har alt for få ydelser i forhold til klassiske felter som billedkunst og litteratur. Man kan dog ikke bare tage fra det gamle og give til det nye. Kunsten og skriften er fortsat urmaterialer, men kulturen som helhed er blevet større. Den fylder mere i menneskers liv, end da kunstfonden blev etableret. Rådighedssummen bør afspejle dette forhold. I hvert fald hvis man ønsker sig en dansk fælleskultur i fuld størrelse.

Med mellemrum bliver kunstfondens udvalg og bestyrelse bedt om at vurdere den daglige arbejdsgang. Man udfylder skemaer om brugertilfredshed og takserer institutionens struktur. For eksempel tager man stilling til, om Kunststyrelsens sekretariat, der betjener både kunstfond og Kunstråd, fungerer hensigtsmæssigt. Det skal siges, at sekretariatet arbejder upåklageligt og løser en stor opgave til alles tilfredshed. Det skal samtidig siges, at princippet om armslængde, hele ideen om Statens Kunstfond og Kunstråd som parallelle, men uafhængige størrelser, er illusorisk, så længe én central administration betjener begge organer. Endvidere er Litteraturcentrets kompetenceområde en underligt flydende størrelse.

Man kunne med fordel retablere de fysiske skel mellem Statens Kunstfond og Kunstråd. Og man bør arbejde videre med en skarpere opdeling af de to organers virkefelter. Som det er nu, støtter Kunstrådet i princippet det enkelte værk, mens kunstfonden støtter et forfatterskab. Men felterne overlapper, og meget er uigennemsigtigt. Det bør absolut være muligt for den enkelte kunstner at søge støtte begge steder. Ellers skrider hele formålet med de parallelle, men autonome organer.

Er der flere løse ender? Muligvis og højst sandsynligt, men vi mener, at de vigtigste punkter er anført. På de følgende sider kan man se den nøgne statistik over udvalgets dispositioner, og på Statens Kunstfonds hjemmeside kan man læse vore motiveringer for tildelingen af 3-årige arbejdsstipendier, præmieringer og indstillinger til livsvarig ydelse.

Alt i alt har det været en udfordring at fordele kunstfondens midler disse tre år. Vi har set ideer blive til færdige bøger, og vi har bestræbt os på at sikre den nødvendige kontinuitet i støttearbejdet. Til slut var vi blevet så gamle i gårde, at vi var ved at indrette os med en rutine, et »vi plejer« og nogle faste præferencer. Det er derfor godt, at vi nu giver opgaven videre til et nyt udvalg, der skal finde sin egen arbejdsmåde og begynde med at være i tvivl.

Det har været en fornøjelse, og vi siger tak for denne gang.

Bo Green Jensen /formand      Anne Marie Ejrnæs      Henk van der Liet

Grøn skillelinie

Litteraturudvalget har i 2007 modtaget 341 ansøgninger, hvoraf 162 er helt eller delvist imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 7 legater til efterladte efter forfattere.

3 årigt stipendier

Annemette Kure Andersen / 840.000
Efie Beydin / 840.000
Karen Fastrup / 840.000
Simon Fruelund / 840.000
Lars Kjædegaard / 840.000
Henriette E. Møller / 840.000
Morten Sabroe / 840.000
Ditte Steensballe / 840.000
Tore Ørnsbo / 840.000

Arbejdslegater

Peter Adolphsen / 50.000
Naja Marie Aidt / 100.000
Carsten Andersen / 100.000
Trine Andersen / 50.000
Vibeke Arndal / 50.000
Solvej Balle / 50.000
Susanne Bech / 100.000
Claus Bech / 50.000
Claus Beck-Nielsen / 100.000
Sissel Bergfjord / 50.000
Kristen Bjørnkjær / 50.000
Morten Blok / 50.000
Thomas Boberg / 50.000
Anne-Louise Bosmans / 50.000
Jeppe Brixvold / 50.000
Robert Zola Christensen / 50.000
Ole Frøslev Christensen / 50.000
Claus Handberg Christensen / 50.000
Harald Voetmann Christiansen / 50.000
Bente Clod / 50.000
Stig Dalager / 50.000
Adda Djørup / 100.000
Christian Dorph / 50.000
Jakob Ejersbo / 50.000
Jens-Martin Eriksen / 100.000
Christian Yde Frostholm / 50.000
Per Gammelgaard / 50.000
Sissel-Jo Gazan / 50.000
Trisse Gejl / 50.000
Ulrikka S. Gernes / 50.000
Duna Ghali / 50.000
Ulrik Gräs / 100.000
Jens Christian Grøndahl / 100.000
Vibeke Grønfeldt / 100.000
Katrine Marie Guldager / 100.000
Martin Hall / 50.000
Kirsten Hammann / 100.000
Hans Henning Harmer / 50.000
Niels Hav / 50.000
Helle Helle / 100.000
Merete Pryds Helle / 100.000
Lene Henningsen / 50.000
Iselin C. Hermann / 50.000
Jo Hermann / 50.000
Christina Hesselholdt / 100.000
Kristian Himmelstrup / 50.000
Inge Lise Hornemann / 50.000
Peter Vind Huss / 50.000
T.S. Høeg / 50.000
Peter Højrup / 50.000
Lotte Inuk / 50.000
F.P. Jac / 50.000
Thøger Jensen / 50.000
John Bang Jensen / 50.000
Søren E. Jensen / 50.000
Peder Frederik Jensen / 50.000
Erling Jepsen / 100.000
Søren Jessen / 50.000
Claes Johansen / 50.000
Lars Johansson / 50.000
Jamal Jumá / 50.000
Pia Juul / 100.000
Hugo Hørlych Karlsen / 50.000
Janus Kodal / 50.000
Dennis Gade Kofod / 50.000
Lis Vibeke Kristensen / 50.000
Thomas Krogsbøl / 50.000
Hanne Kvist / 50.000
Marianne Larsen / 50.000
Niels Peter Juel Larsen / 50.000
Pablo Henrik Llambías / 100.000
Ib Lucas / 50.000
David Læby / 50.000
Viggo Madsen / 40.000
Nina Malinovski / 50.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen / 50.000
Eske K. Mathiesen / 50.000
Lone Mikkelsen / 50.000
Søren Vad Møller / 50.000
Hans Henrik Møller / 50.000
Erwin Neutzsky-Wulff / 50.000
Carsten René Nielsen / 100.000
Knud Steffen Nielsen / 50.000
Christian Haun Nielsen / 50.000
Jesper Sternberg Nielsen / 50.000
Laus Strandby Nielsen / 50.000
Peter-Clement Woetmann / 50.000
Peter Legård Nielsen / 100.000
Rasmus Nikolajsen / 50.000
Dorthe Nors / 50.000
Mads Nygaard / 50.000
Marius Nørup-Nielsen / 50.000
Thomas Oldrup / 50.000
Erik Trigger Olesen / 50.000
Ursula Andkjær Olsen / 100.000
Inge Pedersen / 50.000
Arne Herløv Petersen / 50.000
Peter Poulsen / 50.000
Gorm Henrik Rasmussen / 50.000
Gorm Rasmussen / 50.000
Henrik Rehr / 50.000
Vagn Remme / 50.000
Jokum Rohde / 50.000
Marina Cecilie Roné / 50.000
Peter Rønnov-Jessen / 50.000
Iben Mondrup Salto / 50.000
Manu Sareen / 50.000
Jens Asbjørn Seehuusen / 50.000
Jens Asbjørn Seehuusen / 20.000
Martin Glaz Serup / 50.000
Lars Skinnebach / 50.000
Rolf Steensig / 50.000
Nicolaj Stochholm / 100.000
Camilla Stockmarr / 50.000
Kristina Stoltz / 50.000
Birgit Strandbygaard / 50.000
Charlotte Strandgaard / 50.000
Morten Søndergaard / 100.000
Pia Tafdrup / 100.000
Peter Christensen Teilmann / 50.000
Janne Teller / 100.000
Jan Thielke / 50.000
Søren Ulrik Thomsen / 100.000
Kasper Nørgaard Thomsen / 50.000
Søren Toft / 50.000
Pernille Tønnesen / 50.000
Jakob Vedelsby / 50.000
Narcisa Vucina / 50.000
Jesper Wamsler / 50.000
Linda Wendel / 50.000
Maj-Britt Willumsen / 50.000
Alberte Winding / 50.000
Jesper Wung-Sung / 50.000

Rejselegat

Vibeke Bruun Arildsen / 35.000
Charlotte Blay / 30.000
Gitte Broeng / 15.000
Michael Buchwald / 30.000
Arnbjørn Ólavsson Dalsgard / 50.000
Frederik Dessau / 20.000
Niels Frank / 65.000
Kurt L. Frederiksen / 30.000
Henrik S. Holck / 30.000
Susanne Jorn / 8.700
Ole Korneliussen / 20.000
Birgithe Kosovic / 50.000
Maja Lee Langvad / 50.000
Søren Lind / 50.000
Annette Lindegaard / 50.000
Aleksandar Sajin / 20.000
Kirsten Thorup / 50.000
Vibeke Vasbo / 25.000
Claus Winther [Gordon Inc.] / 50.000

Bestillingshonorar

Den Fynske Opera
bestillingshonorar til Morten Søndergaard / 30.000

Præmieringer

Vibeke Grønfeldt / 75.000
for ”I min tid”

Carsten Jensen / 75.000
for ”Vi, de druknede”

Erling Jepsen / 75.000
for ”Med venlig deltagelse”

Pia Tafdrup / 75.000
for ”Tarskovskijs heste”

Katrine Marie Guldager / 75.000
for "Lysgrænsen. En psykoanalyse"

Peter Nielsen / 75.000
for "I sommervinden"

Jens Smærup Sørensen / 75.000
for "Mærkedage"

Peter Øvig Knudsen / 75.000
for "Blekingegadebanden. Bind 1. Den danske celle"

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Helle Kastberg Jensen
Ruth Malinowski
Lise Ring
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad
Inger M. Woel


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2007 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere
Keld Helmer-Petersen

Skønlitterære forfattere
Simon Grotrian
Christina Hesselholdt
Hanus Kamban

Komponister
Anders Nordentoft

Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere
Torben Hardenberg
Annette Holdensen
Malene Müllertz
Hanne Vedel
Erik Werner

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2007 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling............................. 87.100.000
Videreførsel fra tidligere år.................... 9.138.678
Afgivne tilsagn i 2007.......................... 95.157.724
Videreførsel til 2008............................ 1.080.954

Litteratur: 	    Tilsagn         Tilsagnsramme         Til videreførsel
3-årige stipendier  7.560.000
Arbejdslegater    7.860.000
Rejselegater      678.700
Præmieringer      600.000  Midler på finansloven 2007 16.723.200
Bestillingshonorarer   30.000  Videreførsel fra 2006      2.500
Ikke anvendte tilsagn  -5.000
LITTERATUR I ALT   16.723.700      Tilsagnsramme i alt 16.725.700         2.000

Uddelinger - Film- og scenekunstudvalget
Film- og scenekunstudvalget har i 2007 modtaget 292 ansøgninger, hvoraf 73 er imødekommet. Herudover har udvalget uddelt 18 præmieringer.

3-årige stipendier

Aleksa Okanovic / 840.000

Arbejdslegater

Phie Ambo / 280.000
Frederikke Aspöck / 140.000
Karin Betz / 280.000
Lene Boel / 50.000
Lisbeth Burian / 70.000
Pernille Fischer Christensen / 280.000
Klara Elenius / 140.000
Peter Schønau Fog / 100.000
Christian Friedländer / 280.000
Pernille Garde / 50.000
Palle Granhøj / 280.000
Petra Berg Holbek / 70.000
Camilla Hübbe / 70.000
Torben Skjødt jensen / 150.000
Lise Klitten / 70.000
Pelle Koppel / 280.000
Thor Bjørn Krebs / 280.000
Smike Käszner / 140.000
Emmanuel Limal / 50.000
Helle Lyshøj / 70.000
Vera Maeder / 70.000
Bynke Maibøll / 70.000
Anders Morgenthaler / 280.000
Priscilla S. Rasmussen / 140.000
Kasper Ravnhøj / 280.000
Jacob Stage / 280.000
Camilla Stage / 140.000
Ninna Steen / 140.000
Tina Tarpgaard / 140.000
Helga C. Theilgaard / 140.000
Jakob Weis / 280.000
Katrine Wiedemann / 280.000

Rejselegat

Lisa Aschan / 10.000
Peter Asmussen / 10.000
Anna Bro / 8.215
Joan Rang Christensen / 50.000
Nullo Facchini / 45.000
Miriam Frandsen / 7.800
Peter Holmgård / 40.000
Katrine Østlund Jacobsen / 29.900
Anna-Maria Kantarius / 10.000
Stine Korst / 5.400
Jan Krogsgård / 30.000
Johan Kølkjær / 20.000
Karina Dichov Lund / 10.000
Kaspar Munk / 8.215
Lise Birk Pedersen / 50.000
Steen Rasmussen / 25.000
Jytte Rex / 50.000
Sami Martin Saif / 16.000
Anita Saij / 6.000
Lotte Sigh / 27.000
Barbara Simonsen / 17.000
Freddy Tornberg / 5.400
Michael Wikke / 25.000

Præmieringer

Christoffer Boe / 50.000
for filmen "Offscreen"

Tove Bornhøft / 100.000
for forestillingen "Blah Blah Blah"

Anna Bro / 50.000
for forestillingen "Sandholm"

Nicolas Bro / 50.000
for filmen "Offscreen"

Fabian Carvallo / 50.000
for forestillingen "Et drømmespil"

Peter Schønau Fog / 100.000
for filmen "Kunsten at græde i kor"

Andreas Garfield / 50.000
for forestillingen "Hjem, kære hjem"

Søren Iversen / 50.000
for forestillingen "Pieta"

Anja Vang Kragh / 50.000
for forestillingen "GASOLIN"

Maja Ravn / 50.000
for forestillingen "Et drømmespil"

Tim Rushton / 100.000
for forestillingen "Requiem"

Per Scheel-Krüger / 50.000
for forestillingen "Hjem, kære hjem"

Anders Morgenthaler / 100.000
for filmen "Princess"

Astrid Saalbach / 50.000
for forestillingen "Pieta"

Moqi Simon Trolin / 50.000
for forestillingen "Sandholm"

Katrine Wiedemann / 50.000
for forestillingen "Et drømmespil"

Kim Witzel / 50.000
for forestillingen "GASOLIN"

Anders Høgsbro Østergaard / 100.000
for filmen "Gasolin"


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2008 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XLIII. 1. januar - 31. december 2007. 2008.


Opdateret af