Statens Kunstfond 2012


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2012


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Litteraturudvalget:

Grøn skillelinie

Beretning fra litteraturudvalget 2012

Efter Litteraturudvalgets andet år kan vi gøre status som følger: Vi har atter haft et travlt og meningsfuldt år med litterære diskussioner og megen læsning, både af aktuelle udgivelser og af forfatterskaber. Igen har vi oplevet glæden, når vi, midt i den til tider endog meget store mængde læsestof, er blevet revet med. I år har vi kunnet drage nytte af sidste års læsning, men udvalget har bestemt ikke arbejdet pr. automatik, og det har vist sig, at udgivelser eller forfatterskaber, der måske sidste år ikke har appelleret til os, ved genlæsning og diskussion har kunnet åbne sig for os i år.

I alt har udvalget modtaget 452 ansøgninger. Heraf er 117 ansøgninger helt eller delvis imødekommet. Vi har tildelt 9 det treårige stipendium, og har uddelt 4 præmieringer for efteråret 2011 og 4 for foråret 2012. I tildelingerne har vi bestræbt os på at give så store legater, at de reelt kommer til nytte og ikke kun fungerer som et skulderklap. Således har vi forsøgt at begrænse portioner på 50.000 kr. Vi har indstillet Carsten Jensen til Statens Kunstfonds livsvarige ydelse til forfattere med almenkulturelt forfatterskab.

I bestræbelserne på at skabe øget klarhed og gennemsigtighed har Statens Kunstfond i år arbejdet med tre afslagsbegrundelser, i stedet for som tidligere kun et. Et, der handler om kvaliteten af det medsendte, et, der handler om prioritering blandt ansøgerne, og et økonomisk afslag, hvor afgørelsen træffes ud fra, hvor meget støtte der er givet fra Statens Kunstfond de tidligere år. Udvalget er ikke enige om det økonomiske afslag: Hvor nogen finder det rimeligt, at man under den prioritering, der altid vil foregå, også kan skele til økonomiske forhold, finder andre i udvalget det betænkeligt at indføre andre kriterier end kvalitet. Derimod er hele udvalget kritiske over for kvalitets- afslaget, som ifølge vores erfaring hverken bidrager til øget klarhed og gennemsigtighed, men blot til øget sårbarhed hos såvel ansøgere som udvalg.

I år har ansøgerne som noget nyt indsendt tekstprøver fra allerede udgivne tekster, og det har lettet udvalget betydeligt i arbejdet, da vi jo netop giver på oeuvre og ikke til fremadrettede projekter. Det meste af læsestoffet til ansøgningsrunden henter vi dog stadig på bibliotekerne. Som noget nyt er rejselegaterne blevet uddelt hver 3. måned. Vi har evalueret de faste datoer og anbefaler, at Kunstfonden fremover vender tilbage til den løbende tildeling.

Efteråret har været travlt optaget af den nye lov om Kunststøttereformen. Der har været møder med det litterære bagland og vi har haft diskussioner om, hvilken type kunststøtte, der tjener kunsten bedst. Udvalget mener, at det ikke er kunststøttens opgave at bestille den litteratur, der skal skrives, og går ind for så mange frie midler som muligt og så få definerede projektmidler som muligt. Vi har også været optaget af det nye repræsentantskabs sammensætning, hvor de egentlige kunstnerrepræsentanter ifølge forslaget vil blive nedprioriteret til fordel for amatørforeninger, erhvervsliv og formidlere. Vi mener, at Kunstfonden er et af de få steder, hvor kunsten bliver behandlet ud fra det skabende perspektiv i stedet for det formidlende, og vil være bekymrede, hvis dette vigtige formål nedprioriteres.

Til sidst skal det nævnes, at vi i 2012 har læst ansøgninger på iPad, og at det, der skulle lette arbejdet i stedet har skabt forsinkelser og problemer. Hvis ikke Statens IT-system fungerer bedre til næste forårsuddeling, vil udvalget anmode om at få ansøgningerne tilsendt på papir.

Ida Jessen /formand
Trisse Gejl
Peter Rønnov-Jessen

Grøn skillelinie

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2012 modtaget i alt 452 ansøgninger. Heraf er 117 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet. Udvalget har desuden præmieret 8 kunstnere for deres værker samt uddelt 5 legater til efterladte efter forfattere. Herudover er der tildelt to bestillingshonorarer.

3 årige stipendier

Christina Englund 855.000
Mette Holm 855.000
Kamilla Hega Holst 855.000
Morten Leth Jacobsen 855.000
Alen Meskovic 855.000
Mads Nygaard 855.000
Martin Glaz Serup 855.000
Camilla Stockmarr 855.000
Nikolaj Zeuthen 855.000

Arbejdslegater

Peter Adolphsen 100.000
Sally Altschuler 100.000
Trine Andersen 150.000
Rebecca Bach-Lauritsen 50.000
Solvej Balle 100.000
Hanne Richardt Beck 100.000
Sissel Bergfjord 100.000
Kim Blæsbjerg 100.000
Jeppe Brixvold 100.000
Julia Butschkow 50.000
Steen Bach Christensen 50.000
Harald Voetmann Christiansen 150.000
Egon Clausen 50.000
Daniel Dencik 100.000
Christian Dorph 150.000
Morten Dürr 50.000
Karen Fastrup 100.000
Jun Feng 50.000
Hans Christian Fink 50.000
Niels Frank 150.000
Simon Fruelund 100.000
Rasmus Graff 50.000
Katrine Marie Guldager Christiani 100.000
Kirsten Hammann 100.000
Charlotte Inuk Hoff Hansen 50.000
Kristian Himmelstrup 100.000
Benn Q. Holm 50.000
Sven Holm 50.000
Lars Husum 100.000
Kristian Ditlev Jensen 100.000
Peder Frederik Jensen 100.000
Thøger Jensen 50.000
Bo Green Jensen 100.000
Erling Jepsen 100.000
Claes Johansen 50.000
Pia Juul 100.000
Hans Otto Jørgensen 50.000
Frank Kjørup 150.000
Josefine Klougart 100.000
Line Knutzon 100.000
Janus Kodal 100.000
Birte Kont 100.000
Iben Krogsdal 50.000
Anita Krumbach 100.000
Hanne Kvist 100.000
Marianne Larsen 50.000
Maja Lucas 100.000
Klaus Lynggaard 100.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000
Vibeke Marx 100.000
Jacob Berner Moe 50.000
Iben Mondrup 100.000
Henning Mortensen 50.000
Stine Pilgaard Mortensen 100.000
Christian Haun Nielsen 50.000
Bent Vinn Nielsen 100.000
Kaspar Colling Nielsen 150.000
Laus Strandby Nielsen 100.000
Anders Abildgaard Nielsen 100.000
Peter-Clement Woetmann Nielsen 50.000
Rasmus Nikolajsen 100.000
Erik Trigger Olesen 50.000
Peter H. Olesen 100.000
Dy Plambeck 150.000
Louise Øhrstrøm Poulsen 50.000
Laila Ingrid Rasmussen 100.000
Bjørn Rasmussen 150.000
Olga Sofia Ravn 100.000
Vagn Remme 50.000
Jokum Rohde 100.000
Marina Cecilie Roné 100.000
Nicole Boyle Rødtnes 100.000
Signe Schlichtkrull 100.000
Aase Schmidt 50.000
Lars Skinnebach 100.000
Amalie Smith 100.000
Jan Sonnergaard 50.000
Ditte Steensballe 100.000
Julie Sten-Knudsen 100.000
Nicolaj Stochholm 100.000
Kristina Stoltz 100.000
Ulrikka Strandbygaard 100.000
Morten Søndergaard 100.000
Søren Ulrik Thomsen 100.000
Mikkel Thykier 100.000
Eva Tind 100.000
Charlotte Weitze 100.000
Jesper Wung-Sung 100.000

Rejselegat
Muniam Alfaker 33.000
Thomas Boberg 40.000
Robert Zola Christensen 52.400
Helle Thomsen Dalgaard 8.550
Ulrikka Gernes 20.000
Kirsten Hammann 34.250
Charlotte Inuk Hoff Hansen 6.530
Merete Pryds Helle 13.000
Iselin C. Hermann 15.000
Ole Korneliussen 30.000
Lis Vibeke Kristensen 6.270
Gerd Laugesen 50.000
Carsten René Nielsen 53.090
Henrik Nordbrandt 70.299
Gorm Frederik Rasmussen 14.300
Jens Carl Sanderhoff 5.747
Mohamad Asef Soltanzadeh 30.000
Jakob Vedelsby 6.400

Præmieringer

Klaus Høeck, præmiering for værket ”Live” 75.000
Janina Katz, præmiering for værket ”Skrevet på polsk” 75.000
Kim Leine, præmiering for værket ”Profeterne i Evighedsfjorden” 75.000
Pablo Llambías, præmiering for værket ”Monte Lema” 75.000
Olga Sofia Ravn, præmiering for værket ”Jeg æder mig selv som lyng” 75.000
Stine Pilgaard, præmiering for værket ”Min mor siger” 75.000
Astrid Saalbach, præmiering for værket ”Fordrivelsen” 75.000
Julie Sten-Knudsen, præmiering for værket ”Hjem er en retning” 75.000


Bestillingshonorar

Først er nævnt ansøger, dernæst forfatter:
Kolding kommune, bestillingshonorar til Niels Brunse og Iben Krogsdal 50.000
Kassandra Wellendorf, bestillingshonorar til Katrine Grünfeld 15.000

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Ruth Malinowski
Lise Ring
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2012 af Statens Kunstfonds Repræsentantskab blevet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Billedkunstnere
Gitte Villesen
Leif Kath

Forfatter med alment kulturelt forfatterskab
Carsten Jensen

Komponist
Birgitte Alsted

Grøn skillelinie

Regnskabet for finansåret 2012 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling............................. 95.300.000
Tipsbevilling 2012, rytmisk tonekunst............ 1.000.000
Videreførsel fra 2011............................ 4.301.204
Tilsagnsramme i alt 2012........................100.601.204
Afgivne tilsagn i 2012..........................100.411.269
Uforbrugte midler ultimo 2012...................... 189.934

Litteratur Tilsagn

Treårige stipendier  7.695.000

Arbejdslegater  7.950.000

Rejselegater 488.836

bestillingshonorar
65.000


Præmieringer 600.000  Midler på finansloven 2012: 16.690.000
Ikke anvendte tilsagn (bortfald af tilsagn)*  -6.391 Videreførsel fra 2011:         116.702
LITTERATUR I ALT 16.792.445 Tilsagnsramme i alt: 16.806.702

* Posten "Ikke anvendte tilsagn (bortfald af tilsagn)" udgøres af tilbageførte midler, der kan genanvendes.


Uddelinger - Film- og scenekunstudvalget
Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg har i 2012 modtaget i alt 513 ansøgninger. Heraf er 146 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet. Udvalget har desuden præmieret fem værker.

3-årige stipendier
Simon Staho 855.000

Arbejdslegater
Alice Champfleury 80.000
Anders Christiansen 100.000
Andreas Koefoed 50.000
Anne Petrea Søe 80.000
Anne Regitze Wivel 80.000
Antoinette Helbing 50.000
Bo hr. Hansen 80.000
Camilla Irene Stage 100.000
Carlos Augusto de Oliveira 50.000
Cecilie Ullerup Schmidt 280.000
Christian Bonke 80.000
Christian Bønløkke Waltorp Vium 50.000
Christina Larsen Rosendahl 50.000
Christine Borch 50.000
Claus Bohm 280.000
Claus Helbo 140.000
Daniel Norback 50.000
Dorte Bengtson 80.000
Emma-Cecilia Ajanki 80.000
Erlend Eirik Mo 140.000
Fenar Ahmad 80.000
Frederikke Aspöck 50.000
Gertrud Exner 50.000
Gritt Uldall-Jessen 100.000
Jacob F. Schokking 100.000
Jacques Seferran Matthiessen 80.000
Jeanett Albeck 80.000
Jeanette Ginslov 50.000
Jeppe Rønde 80.000
Jesper Jargil 100.000
Jessica Anna Sofia Nilsson 80.000
Jonas Peter Vest 80.000
Julia Giertz 80.000
Julie Forchhammer 50.000
Julie Maj Jakobsen 50.000
Jytte Kjøbek Jorn 50.000
Jytte Rex 100.000
Karina Dam 50.000
Kassandra Wellendorf 140.000
Kathrine Windfeld 80.000
Kristján Ingimarsson 100.000
Lene Boel 80.000
Lise Birk Pedersen 80.000
Madeleine Røn Juul 100.000
Marie Topp 50.000
Martin Forsberg 140.000
Methe Bendix 80.000
Michael Madsen 80.000
Mogens Rukov 100.000
Moqi Simon Trolin 50.000
Nadia Josefine El Said 80.000
Ninna Steen 80.000
Oana Constantineanu 80.000
Palle Granhøj 100.000
Pernille Rose Grønkjær 50.000
Peter Asmussen 100.000
Peter Livingstone 50.000
Rasmus Heisterberg 80.000
Samuel Gustafsson 100.000
Sara Hamming 50.000
Seimi Nørregaard 80.000
Signa Sørensen 50.000
Signe Klejs 40.000
Steen Møller Rasmussen 50.000
Svend E. Kristensen 80.000
Thomas Bo Nilsson 50.000
Tove Bornhøft 80.000
Troels Christian Jakobsen 80.000
Troels Hagen Findsen 80.000
Troels Thorsen 50.000
Vibeke Bryld 140.000

Rejselegater
Ada Bligaard Søby 10.000
Anders Lundorph Rasmussen 5.000
Anika Kristensen Barkan 7.000
Anna Eborn 22.000
Annika Britt Lewis 19.000
Astrid Lynge Ottosen 20.000
Benjamin Holmsteen Jonsson 15.000
Carolina Bäckman 10.000
Catherine Kunze 15.000
Christian Braad Thomsen 13.600
Christian Bønløkke Waltorp Vium 12.000
Christine Borch 10.000
Claus Carlsen 10.000
Dance Promotion 25.000
David B. Sørensen 10.000
Emma-Cecilia Ajanki 15.000
Flemming Lyngse 7.500
Gry Raaby 5.000
Gry Raaby 5.000
Helle Vibeke Bach 7.500
Helle Windeløv-Lidzélius 9.000
Iben Haahr Andersen 5.000
Ida Bach Jensen 5.000
Ida-Elisabeth Larsen 5.000
Jacob Langaa-Sennek 5.000
Jacob Wellendorf 15.000
Jakob Weis 8.000
Jannik Splidsboel 10.000
Jeanette Ginslov 6.000
Jens Bjerregaard 8.000
Jesper N. Christiansen 20.000
Jon Bang Carlsen 40.000
Jonas Poher Rasmussen 10.000
Josephine Wulff Randrup 15.000
Julia Giertz 15.000
Julie Bille 30.000
Julie Thor Fryd 7.500
Kari Charlotte Vidø Abrahamsen 20.000
Karina Dichov Lund 10.000
Klara Elenius 10.000
Lars Ostenfeld 5.000
Lene Stæhr 20.000
Line Paulsen 5.000
Linnea Lindh 5.000
Lise Birk Pedersen 8.000
Lone Falster 15.000
Lotte Faarup 8.500
Marianne Nilsson 12.000
Marie Topp 5.000
Marie-Louise Stentebjerg 5.000
Martha Brandt 10.000
Mia Anne-Dorte Fryland 7.500
Minna Johannesson 24.000
Moa Julia Asklöf Prescott 5.000
Moribund 5.000
Nadim Carlsen 30.000
Nassrin El Halawani 3.500
Peter Debel Holmgård 25.000
Peter Hugge 5.000
Peter Kirk 8.000
Petra Berg Holbek 10.000
Rhea Leman 10.000
Sara Gebran 20.000
Sissel Romme Christensen 25.000
Stina Margareta Nilsson 10.000
Tali Rázga 10.000
Thomas Levin 10.000
Thomas Markmann 7.000
Thomas Nørskov 10.000
Line Kallmayer 20.000
Vera Maeder 5.000
Vibeke Pipaluk Hansen 20.000
Wubkje Kuindersma 5.000
Øyvind Kirchhoff 8.500

Præmieringer
Tobias Lindholm, præmiering for spillefilmen "Kapringen" 60.000
Maja Friis Kristensen, præmiering for dokumentarfilmen "Ballerina" 60.000
Nina Kareis Livingstone og Pete Livingstone, præmiering for forestillingen "KLIP" 60.000
Daniel Norback og Erik Pold, præmiering for forestillingen "Teheran, mon amour" 60.000
Camilla Bäckman, Andrea Deres, Ellesiv Selseng, Klara Elenius og Sofia Karlsson, præmiering for danseforestillingen "Gone Home" 60.000


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2013 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning. 1. januar - 31. december 2012. [2013]


Opdateret af