Statens Kunstfond 2014


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2014


Statens Kunstfonds bestyrelse (2014-15) bestod af:

Litteraturudvalget (2014-15):

Projektstøtteudvalget for Litteratur (2014-17):

Grøn skillelinie

Beretning fra legatudvalget 2014

Det har været et arbejdsomt, frugtbart og temmelig turbulent år for det nye legatudvalg for litteratur.

Gennem hele året har der været stor offentlig interesse for udvalgets arbejde og dispositioner og en overvældende iver efter at debattere kunststøtten fra mange kanter. Selvom det i perioder har øget udvalgets arbejdsbyrde betragteligt, har udvalget samtidig fået chance for at rydde misforståelser om udvalgsarbejdet og kunststøttens beskaffenhed af vejen, samt for at vise, at vi tror på værdien af debat, åbenhed og dialog.

Endnu før vi var kommet ordentligt i gang, måtte vi konstitueres på ny, da Jes Stein Pedersen efter eget ønske trådte ud af udvalget. Selvom de øvrige udvalgsmedlemmer ikke var i tvivl om, at Jes Stein ville kunne bestride både sin post i legatudvalget og stillingen som litteraturredaktør på Politiken, valgte han at trække sig efter en hidsig og udmattende offentlig debat om rimeligheden af at bære .ere kasketter. Kulturministeren udpegede i stedet Hans Hauge som nyt medlem, så fem-personersudvalget atter blev fuldtalligt.

Det har vist sig at fungere vældig godt med fem medlemmer med vidt forskellig baggrund og praksis - det har været et år fuldt af gode diskussioner, nysgerrige udvekslinger og kollektiv begejstring over, hvor megen kvalitet der findes og udgives inden for udvalgets støtteområder. Selvom vi kun har en årlig ansøgningsfrist - en beslutning, der blev truffet på baggrund af, at udvalget støtter forfatterskaber og ikke projekter - og den største arbejdsmængde derfor er koncentreret i foråret, er det et bredt læsende udvalg, som hele tiden må holde sig opdateret.

Ved udvalgets første møde valgte vi i første omgang at beholde det tidligere udvalgs kriterier for ansøgninger. Det gjorde vi, dels fordi vi let kunne tilslutte os deres formuleringer, dels for at få ro til at koncentrere os om ansøgningerne. I slutningen af året holdt vi et møde, hvor vi både ændrede formuleringerne en smule og vedtog at afskaffe det hidtidige krav om, at man for at kunne søge støtte skulle have udgivet værker på et forlag med en af forfatteren uafhængig redaktion. Beslutningen blev truffet i erkendelse af, at bogmarkedet er under konstant forandring, og at det er udvalgets fornemste opgave at sørge for, at det alene er kvaliteten af udgivelserne, der er afgørende for, hvem der tildeles støtte.

Vi overtog i samarbejde med legatudvalget for billedkunst Valby Gavlprojekt. Tidligere har Morten Søndergaard og Søren Ulrik Thomsen fået til opgave at udsmykke hver en gavl i Valby, og da der var afsat midler til endnu en gavl, pegede vi på Eva Tind.

Udvalget modtog i 2014 695 ansøgninger, hvoraf 298 blev helt eller delvist imødekommet. Vi valgte at uddele både forholdsvis små og forholdsvis store legater. De mindste legater på 50.000 kroner rækker ikke nødvendigvis langt, men kan alligevel være et værdifuldt bidrag til en trængt forfatterøkonomi. Vi har indstillet to forfattere til hædersydelse: Morten Søndergaard for hans rige lyriske forfatterskab og Peter Mouritzen for hans grumme og fantastiske forfatterskab især for børn og unge. Vi har præmieret i alt otte værker fra foråret og efteråret og uddelt otte arbejdslegater i form af treårige stipendier. Forårets præmieringer, de otte største uddelinger og den første hædersydelse fejrede vi med champagne og konfettigevær ved en reception i Kulturstyrelsens lokaler.

Netop uddelingen af de treårige legater kastede udvalget ud i endnu et stormvejr, som gav os lejlighed til at opklare misforståelser og præcisere, at den type legater kun adskiller sig fra øvrige legater ved beløbets størrelse, samt at det til enhver tid er udvalget alene, der afgør hvilket beløb Udvalgenes beretninger Legatstøtteudvalget for Litteratur en ansøgning imødekommes med. På samme tid fik vi også lejlighed til at minde glemsomme politikere om, at vi ifølge den nyligt vedtagne lov om kunststøtte, ikke må tage den enkelte kunstners øvrige indtægt i betragtning, når kunststøtten uddeles. Vi er i udvalget glade for udelukkende at skulle koncentrere os om det, vi mener, vi er bedst til: At vurdere kunstnerisk kvalitet. Og for at vi ikke skal gisne om forhold, vi ingen indsigt har i - nemlig enkeltpersoners økonomiske situation.

Vi glæder os over den store interesse for udvalgets arbejde og tillader os i den forbindelse at fremsætte ønske om, at energien fremover især må blive brugt på at pointere og formulere, hvorfor vi i den grad har brug for kunsten og på gode kulturpolitiske debatter om, hvordan frembringelsen af kvalitetslitteratur får bedst mulige vilkår i Danmark. Vi lover i hvert fald i udvalget at møde kunsten, kunstnerne og de debatlystne med både åbenhed og energi i 2015.

Udvalget består af:
Anne Lise Marstrand-Jørgensen (formand), Camilla Hübbe, Hans Hauge, Peter Adolphsen og Sara Koch

Beretning fra Projektstøtteudvalget

Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur yder støtte til konkrete projekter og initiativer på litteraturområdet. Støtten gives til skabende kunstnere og formidlere på baggrund af en vurdering af det konkrete projekt. »Formidlere« kan fx være danske og udenlandske forlag, arrangører af oplæsningsarrangementer, litteraturfestivaler, debatmøder og andre litterære begivenheder.

Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur bestod i 2014 af Thomas Harder (formand), Kristina Stoltz (næstformand) og Jakob Levinsen.

Udvalget har i 2014 holdt 7 møder og behandlet 2212 ansøgninger inden for både det nationale og det internationale område.

Videreførelse og justering af eksisterende ordninger

Behandlingen af ansøgningerne har været omdrejningspunktet i udvalgets arbejde, men udvalget har også på andre måder beskæftiget sig med at styrke og udbrede dansk litteratur i ind- og udland. Udvalget har således videreført en række initiativer, hvoraf nogle var iværksat af Kunstrådets Litteraturudvalg (der eksisterede 2003-2014 og i mange henseender må betragtes som Projektstøtteudvalgets forgænger), mens andre går helt tilbage til det første Statens Kunstråd (1996-2000).

Projektstøtteudvalget har lagt vægt på at sikre så glidende en overgang som muligt mellem den hidtidige ordning og den nye ordning, og udvalget har derfor i alt væsentligt valgt at opretholde den puljestruktur, som det arvede efter Kunstrådets Litteraturudvalg. Projektstøtteudvalget har dog ud fra sine egne prioriteringer og ud fra nødvendige overvejelser om, hvordan man får mest muligt ud af de begrænsede midler, foretaget enkelte justeringer af kriterierne og af de beløb, der er afsat til de enkelte puljer.

Et eksempel på en sådan justering er de ændrede kriterier for Forfattercentrum, der yder støtte til forfatteres og oversætteres honorarer ved offentligt tilgængelige oplæsningsarrangementer over hele landet. De nye kriterier skal sikre en større spredning af tildelingerne og prioriterer landets yderområder frem for hovedstaden og, inden for Region Hovedstaden, private arrangører frem for biblioteker o.l.

En anden vigtig ordning, som videreføres, er puljen »Børn og unges møde med forfattere og illustratorer«, som blev etableret i 2013 af Kunst rådets Litteraturudvalg i samarbejde med Danmark Læser. Puljen skal sikre, at børn og unge i hele landet har mulighed for at møde forfattere eller illustratorer, fx i forlængelse af projektarbejde med et forfatterskab. Børnene og de unge får mulighed for at opleve, hvordan en forfatter eller en illustrator arbejder med sprog og billeder, hvor inspirationen kommer fra, hvilke metoder der bruges osv.

Udvalgets internationale arbejde

Blandt de forpligtelser, som Projektstøtteudvalget for Litteratur overtog efter Kunstrådets Litteraturudvalg, er arbejdet for at fremme udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. For at opfylde dette formål har udvalget vedtaget en international strategi.

Strategien har som målsætning, at styrke oversætterkorpset, styrke formidlingen af dansk litteratur i udlandet og styrke vores viden om dansk litteratur i udlandet.

Udvalgets strategi er blevet til efter dialogmøder mellem sekretariatet og forlag og agenter. Det er udvalgets intention at fortsætte dette samarbejde, og udvalget har derfor nedsat en ny fast dialoggruppe, hvor Forlæggerforeningen, forlag og agenter mødes fast med udvalg og styrelse 2 gange om året.

Projektstøtteudvalget har ydet tilskud til etablering og udbygning af oversætternetværk i Rusland, Italien, Storbritannien, Ungarn og Tyskland og har støttet disse netværks aktiviteter, bl.a. seminarer, foredrag og inspirationsmøder. Udvalget agter at fortsætte dette arbejde i de kommende år, gerne i fortsat samarbejde med de danske lektorer i udlandet, ambassadernes kulturmedarbejdere og de danske kulturinstitutter.

Udvalgets overvejelser om omkostninger kontra nytteværdi er blevet konkretiseret i et sæt principper for deltagelse på internationale bogmesser: Udvalget vil aktivt bruge internationale professionelle messer for at møde udenlandske forlag og oversættere og for at formidle dansk litteratur og danske støtteordninger. Udvalget betragter messerne som centrale i arbejdet med at opbygge og vedligeholde netværk og indsamle data.

Et eksempel på den fokuserede messedeltagelse, der følger af de ovennævnte principper, er udvalgets deltagelse i bogmessen i Beijing den 27.-31. august. Udvalget var repræsenteret på en fælles nordisk stand og havde tilrettelagt et program for 14 danske forlæggere, hvis deltagelse var finansieret af udvalgt. Besøget er foreløbig resulteret i mere end 20 solgte titler.

I forbindelse med BogForum i København var Projektstøtteudvalget, ligesom Kunstrådets Litteraturudvalg og Dansk Litteraturinformationscenter før det, vært ved et program for oversættere fra dansk. Programmet bestod i år af en kultur- og litteraturhistorisk byvandring på Nørrebro med forfatteren Jesper Stein som guide samt en middag i Arbejdermuseets festsal. Som noget nyt var ikke kun tilrejsende oversættere inviteret til at deltage, men også de oversættere fra dansk, som er bosat i Danmark. 65 oversættere fra 21 sprogområder samt repræsentanter for forlag og agenturer deltog i middagen. Udvalget benyttede lejligheden til at annoncere, at der i juni 2015 i stedet for det traditionelle besøgsprogram vil blive afholdt en sommerskole for oversættere fra dansk. Sommer skolen skal fremme oversætternes netværk og styrke deres kompetencer, bl.a. ved at øge deres fortrolighed med dansk »baggrundskultur«, d.v.s. i princippet med de sider af dansk historie og kultur, som man ikke nødvendigvis kender til, selv om man er ekspert i dansk sprog og litteratur. Hvis sommerskolen i 2015 bliver den forventede succes, er det tanken at gentage den, evt. hvert andet år afvekslende med et besøgsprogram i forbindelse med BogForum.

Den 4. december var udvalgets medlemmer i Warszawa for at overrække Den Danske Oversættepris til den polske oversætter Bogusława Sochańska, hvis oversættelse af H.C. Andersens dagbøger netop var udkommet. Bogusława Sochańska, der modtog prisen ved et velbesøgt arrangement på Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, var indstillet af kolleger og forlag i Danmark og Polen. Indstillerne fremhævede den meget høje kvalitet, der kendetegner hendes mange oversættelser af såvel klassiske som moderne danske værker. Det var 11. gang oversætterprisen blev uddelt. Besøget i Polen bekræftede udvalget i, at oversætterne er af afgørende betydning for at sikre kvaliteten og kvantiteten af litteratureksporten.

Udvalget består af:
Thomas Harder (formand), Jakob Levinsen og Kristina Stoltz

Grøn skillelinie

Tildelinger fra Legatudvalget for Litteratur

3 årige stipendier

Asta Olivia Nørgaard Sanvig Nordenhof 855.000
Dennis Gade Kofod 855.000
Jokum Rohde 855.000
Judyta Preis 427.500
Jørgen Herman Monrad 427.500
Kaspar Colling Nielsen 855.000
Mikkel Thykier 855.000
Ole Dalgaard 855.000
Peter Øvig Knudsen 855.000

Arbejdslegater

Adam Drewes 100.000
Adam O. Fridal Illemann 50.000
Adda Sofie Skytte Djørup Poulsen 50.000
Alex Frank Larsen 100.000
Allan Hilton Andersen 50.000
Amalie Smith 150.000
Anders Abildgaard Nielsen 50.000
Anders Haahr Rasmussen 100.000
Andrea Hejlskov 50.000
Ane Brahm Lauritsen Riel 50.000
Anita Krumbach 150.000
Anna Christina Hesselholdt 200.000
Anne Charlotte Langkilde 100.000
Annette Bjørg Koeller 50.000
Annette Herzog 50.000
Arne Herløv Petersen 50.000
Bent Nørgaard 50.000
Birgithe Kosovic 50.000
Birgitte Marianne Krogsbøll 150.000
Birgitte Steffen Nielsen 50.000
Blanca-Irene Ostalé Ortiz 100.000
Bodil El Jørgensen 50.000
Bue Peiter Peitersen 100.000
Camilla Christensen 150.000
Camilla Wandahl 50.000
Carmen Gabriela Vioreanu 50.000
Carsten Jensen 100.000
Carsten René Nielsen 50.000
Cecilie Elisabeth Eken 50.000
Cecilie Lind Skov Lausen 50.000
Cecilie Rosdahl 50.000
Charlotte Christina Inuk Hoff Hansen 100.000
Charlotte Strandgaard 50.000
Charlotte Weitze 100.000
Chresten Forsom 100.000
Christel Wiinblad 100.000
Christian Dorph 50.000
Christian Haun Nielsen 50.000
Christian Monggaard Christensen 50.000
Christian Stokbro Karlsen 50.000
Christian Yde Frostholm 50.000
Claus (Jaroslav) Bech 50.000
Claus Handberg Christensen 50.000
Conni-Kay Jørgensen 100.000
Daniel Dalgaard 50.000
Daniel Dencik 50.000
David Læby Henningsen 50.000
David Richard Gress-Wright 50.000
Dorte Karrebæk Dalgaard 100.000
Dorthe Nors 100.000
Duna Talib Ghali 100.000
Dy Plambeck 200.000
Eli Immanuel Lund Nielsen 50.000
Erik Kock Mogensen 50.000
Erling Jepsen 100.000
Eva Kampmann 50.000
Eva Nam Sook Tind 150.000
Francois-Eric Grodin 100.000
Frank Beyer Kjørup 150.000
Gerd Laugesen 50.000
Gertrude Kiel 50.000
Gitte Broeng 50.000
Gitte Løkkegaard 50.000
Glenn Christian Ravn 50.000
Glenn Ringtved 50.000
Halfdan Kristoffer pisket Svenningsen 150.000
Hanne Bartholin 100.000
Hanne Højgaard Viemose 150.000
Hanne Kvist 50.000
Hanne Richardt Beck 50.000
Hans Otto Kudsk Jørgensen 100.000
Hans-Henrik Einspor 50.000
Hans-Jørgen Birkmose 100.000
Harald Einar Boycott Havsteen-Mikkelsen 50.000
Harald Voetmann Christiansen 200.000
Heidi Laura 50.000
Helge Bille Nielsen 150.000
Henning Mortensen 50.000
Henriette E. Møller 100.000
Henrik Bo Rehr 150.000
Henrik Have 50.000
Henrik List 50.000
Henrik Majlund Toft 100.000
Henrik Marstal 50.000
Henrik Nilaus 50.000
Henrik Nordbrandt 100.000
Iben Mondrup 150.000
Iben Thranholm 50.000
Ida Marie Hede Bertelsen 150.000
Ida-Marie Rendtorff 100.000
Inge Pedersen 50.000
Ingrid Basso 100.000
Jacob Jonia 50.000
Jamal Jumá 100.000
Jan Sonnergaard 50.000
Janne Vibeke Teller 100.000
Janni Olesen 50.000
Jannie Jensen 50.000
Janus Kodal 50.000
Jens Blendstrup 200.000
Jens Christian Grøndahl 100.000
Jens Henrik Høvsgaard 100.000
Jens Martin Eriksen 100.000
Jens Smærup Sørensen 100.000
Jeppe Brixvold 150.000
Jesper Klint Kistorp 50.000
Jesper Nicolaj Christiansen 50.000
Jesper Sternberg Nielsen 100.000
Jesper Wung-Sung 150.000
Jette Anne Kaarsbøl 50.000
Joan Rang Christensen 50.000
Johanne Mygind 100.000
Johannes Lilleøre 50.000
John Kenn Mortensen 100.000
Jonas Torp Bengtsson 100.000
Jonas Whitthöff Rasmussen 50.000
Juliane Wammen 100.000
Julie Sten-Knudsen 100.000
Jørgen Burchardt 50.000
Karen Fastrup 100.000
Karl Aage Rasmussen 100.000
Kaspar Kaum Bonnén 100.000
Kasper Hoff 150.000
Kasper Nørgaard Thomsen 100.000
Katrine Grünfeld 100.000
Katrine Marie Guldager Christiani 100.000
Kenneth Bøgh Andersen 150.000
Kenneth Jensen 100.000
Kim Blæsbjerg 100.000
Kirsten Elisabeth Hammann 100.000
Kristen Bjørnkjær 50.000
Krister Moltzen 50.000
Kristian Bang Foss 100.000
Kristian Byskov Rasmussen 100.000
Kristian Ditlev Jensen 100.000
Kristian Leth 50.000
Kristina Nya Glaffey 50.000
Kristina Stoltz 100.000
Laila Ingrid Rasmussen 50.000
Lars Frost 200.000
Lars Gabel Olsen 50.000
Lars Husum 100.000
Lars Movin 50.000
Lars Skinnebach 100.000
Lene Asp Frederiksen 50.000
Lene Henningsen 50.000
Lene Møller Jørgensen 50.000
Lene Rachel Andersen 100.000
Line Druedal Leonhardt 50.000
Line Kyed Knudsen 50.000
Line-Maria Lång 100.000
Lise Nygaard Bidstrup 50.000
Liselotte Nybo 50.000
Liva Simonsen Skogemann 100.000
Lone Aburas 100.000
Lone Bjelke 50.000
Lone Frank 100.000
Lone Hørslev 100.000
Lone Mikkelsen 50.000
Mads Mygind 50.000
Mads Peder Nordbo 50.000
Maja Elverkilde 100.000
Maja Lucas 50.000
Malin Schmidt 50.000
Maria Grønlykke 50.000
Marianne Larsen 100.000
Marina Cecilie Roné 50.000
Martin Breum 150.000
Martin Charles Aitken 150.000
Martin Johs. Møller 50.000
Martin Krogh Andersen 50.000
Martin Marius Petersen 50.000
Martin Poul Larsen 150.000
Mette Eike Neerlin 50.000
Mette Emilieanna Bruun 50.000
Mette Hegnhøj Mortensen 150.000
Mette Marcussen 50.000
Mette Moestrup 50.000
Mette Vedsø 50.000
Mette Østgaard Henriksen 50.000
Mikkel Harris Carlsen 50.000
Mikkel Sommerfeld Christensen 200.000
Misha Hoekstra 50.000
Morten Blok 100.000
Morten Dürr 50.000
Morten Ramsland 100.000
Morten Schmidt 50.000
Morten Søndergaard 150.000
Murat Yasar Alpar 100.000
Naja Vucina Pedersen 50.000
Nicolae Marian Andrei Matei 50.000
Nicolaj Stochholm 50.000
Nicole Boyle Rødtnes 50.000
Niels Barfoed 100.000
Niels Frank 200.000
Niels Henning Brunse 100.000
Niels Lyngsø 150.000
Niels-Martin Trier Josefsen 50.000
Nur Beier 100.000
Ole Sønnichsen 50.000
Pablo Henrik Lønskov Llambias 100.000
Paul Larkin 100.000
Peder Frederik Jensen 150.000
Pejk Malinovski 100.000
Peter Asmussen 100.000
Peter H. Olesen 100.000
Peter Huda Fogtdal 100.000
Peter Hyltoft Rønnov-Jessen 50.000
Peter Højrup 150.000
Peter Kielland-Brandt 50.000
Peter Madsen 50.000
Peter-Clement Elmhøj Woetmann 100.000
Pia Elisabeth Juul 200.000
Pia Fris Laneth 100.000
Pia Halse 100.000
Pia Tafdrup 100.000
Predrag Crnkovic 100.000
Rasmus Juul Pedersen 100.000
Rasmus Svoldgaard Graff 50.000
Rebecca Bach-Lauritsen 100.000
René Jean Jensen 150.000
Rikke Houd 50.000
Rikke Mollerup Villadsen 50.000
Robert Zola Christensen 100.000
Ronnie Brian Andersen 100.000
Rune Skyum-Nielsen 100.000
Salim Abdali 50.000
Sanne Munk Jensen 100.000
Sidsel Falsig Pedersen 100.000
Signe Lodahl Gjessing 50.000
Signe Marie Schlichtkrull 50.000
Signe Parkins Benjaminsen 200.000
Simon Fruelund 50.000
Simon Glinvad Nielsen 50.000
Simon Pasternak 100.000
Sissel Bergfjord 150.000
Sotirios Souliotis 50.000
Stig Dalager 50.000
Stine Askov 50.000
Stine Pilgaard Mortensen 100.000
Susanne Vebel 50.000
Søren Ulrik Vejlø Thomsen 100.000
Søren Vad Møller 100.000
Tea Bendix 50.000
Teddy Kristiansen 50.000
Theis Ørntoft Lange 150.000
Thomas Boberg 200.000
Thomas Krogsbøl 50.000
Thomas Markmann 100.000
Thomas Thorhauge 50.000
Thorsten Sehested Høeg 100.000
Timothy Hinman 150.000
Tina Sakura Bestle 100.000
Tom Kristensen 50.000
Torben Guldberg 50.000
Tore Ørnsbo 50.000
Touchbooks 100.000
Trine Andersen 100.000
Trine Søndergaard 50.000
Trisse Birgit Gejl 100.000
Ulrik Gräs 50.000
Ursula Andkjær Olsen 200.000
Ursula Hanne Seeberg 50.000
Vibeke Marx 50.000
Vivian Høxbro 50.000
Vivian Nielsen 100.000
Yahya Hassan 100.000
Øverste Etage v / Mathilde Walter Clark 100.000

Præmieringer

Birgitte Marianne Krogsbøll digtsamlingen »dyr med næb ordnet efter antal vinger« 75.000
Ellen Wulff oversættelsen af »Tusind og én nat« 75.000
Hanne-Vibeke Holst romanen »Knud, den store« 75.000
Harald Voetmann Christiansen romanen »Alt under månen« 75.000
Ida Jessen novellesamlingen »Postkort til Annie« 75.000
Lars Frost »Kongskilde NS 5100 - komedier« 75.000
Lars Hovbakke Sørensen »En europæisk Danmarkshistorie« 75.000
Naja Marie Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup bogen »Frit flet« 75.000

Tildelinger fra Projektstøtteudvalget for Litteratur

De generelle midler

A / S Information Claus Bratt Østergaard: Adam Smith - Moralfilosof og nationaløkonom 20.000
A / S Information Sådan læser du poesi 17.000
Aben Maler Hr. Gris 15.000
Adit-agencja drama-tu i teatru Nikt nie spotyka nikogo i inne dramaty petera asmussena 20.000
Antipyrine v / Mathias Kokholm Nielsen Mikkel Thykier: Seks bøger og en udstilling 40.000
Antipyrine v / Mathias Kokholm Nielsen William Burroughs @ 100 - medier, myter og magi 20.000
Asger Schnacks Forlag Eske K. Mathiesen: Samlede digte 2004-2014 10.000
Associazione Iscandula Life and ryme in Sardinia 30.000
Astrid Noacks Atelier Lyrik i billedhuggerens værksted 13.222
Axonberry Johannes L. Madsens samlede digte 25.000
Basilisk Signe Parkins Drawings 28.000
Biblioteksstyrelsen T Besøg af forfatter Stine Pilgaard 13.600
Biblioteksstyrelsen T Forfatterbesøg på Forfatterskolen for Børnelitteratur 20.000
CFC Kort & Dok At skrive er min ilt 35.000
Chresten Forsom Litteratur i Kino II 37.000
Copenhagen Comics Copenhagen Comics 2015 75.000
Dansk Bibelskole Biblia Pauperum Nova - Ny bibel for de fattige i ånden 20.000
Dansk Forfatterforening Den Røde Sofa 25.000
Dansk Forfatterforening Blæst omkuld af ord 25.000
Dansk Forfatterforening Litteraturdialogfestival i Skt. Petersborg 45.000
Dansk Journalistforbund Den Internationale Oversætterdag - Hieronymusdagen 2014 40.000
Dansk Oversætterforbund Dansk Oversætterleksikon 75.000
Dansk PEN Litteraturfestival 2014 til støtte for forfulgte forfattere 48.000
Dansk Tegneserieråd Hvidbogen 2013 - Tegneserier i Danmark 11.000
Danske Skønlitterære Forfattere Med andre ord 20.500
Del Vecchio Editore La farmacia delle parole (Wordpharmacy) 40.000
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgård Frie Forfatterdage på Hald 25.000
Det Danske Hus i Palæstina Grænseløse ord 40.000
Det Poetiske Bureau Poetisk tirsdag 38.000
Det Poetiske Bureau Poetisk Tirsdag 40.000
Det virkelige offcin v / Daniel Flendt Dreesen Bestiarium 31.000
Edizioni Kolibris Funding for the publication of the Italian issue of Søren Ulrik Thomsen, "Rystet Spejl" and Pia Juul, "sagde jeg siger jeg" 26.000
Esbjerg Kommune Fantasyfestival 2015 i Esbjerg 40.000
Escho Afsporet af Preben Major Sørensen 30.000
Fadl's forlag. Foreningen af Danske
Lægestuderendes Forlag A / S Bakterier 25.000
Foreningen Det Heterotopiske Bibliotek Monia Sander - Debutudgivelse 15.000
Foreningen Det Heterotopiske Bibliotek Stine Bork - Digtsamling 10.000
Foreningen Poesiens Hus Poesiens Hus aktiviteter efterår 2014 40.000
Foreningen Poesiens Hus Aktiviteter i Poesiens Hus forår 2015 50.000
Foreningen txt.ville Txt.ville - festival for nordisk litteratur 30.000
Foreningerne Nordens forbund Litteraturfest.nu 2015 75.000
Forlaget Arena Oversættelse af Jenny Tunedal: Kapitel Ett 31.785
Forlaget Arena Udgivelse af Auga viva i dansk oversættelse 35.000
Forlaget Citronskoven Udgivelse af to samlinger med udvalgte digte af Klaus Rifbjerg i fransk oversættelse 34.875
Forlaget Fahrenheit v / Paw K. Mathiasen Mod betaling 20.000
Forlaget Klim ApS Martin Jensen: Museernes Danmarkshistorie 35.000
Forlaget Nemo Raptivisme - Politisk rap verden over 15.000
Forlaget Politisk Revy Himlen har stjålet mine farver og solgt dem videre som vand 10.000
Forlaget Sisyfos v / Peter Thiesen Thomas Bernhard Et barn 20.000
Forlaget Sisyfos v / Peter Thiesen Friedrich Nietzsches Morgenrøde 15.000
Forlaget Spring Lars Handesten: Bestsellere. En litteratur- og
kulturhistorie om de mest læste bøger siden 1980. 25.000
Forlaget Vandkunsten K / S Jin Ping Mei, bind 3 50.000
Forlaget Vandkunsten K / S Victor Hugo: De elendige 40.000
Forlaget Vandkunsten K / S Jin Ping Mei, bind 4 50.000
Forlaget Æter v / Kristian Eg Tanghøj Rasmussen Blod - Expressionære digte 20.000
Forlaget Æter v / Kristian Eg Tanghøj Rasmussen Nordens Guder 15.000
G.E.C. Gads Forlag A / S Nattens gerninger 57.500
Gentofte Kommune Sommer i Turèll 20.000
Gl. Skovridergaard Mød danske nutidsforfattere 24.000
Goethe Universität Dansk-tysk oversættelsesseminar 2015 50.000
Helsingør Kommune Forfatterfestival på Helsingør Hovedbibliotek efterår 2014 28.000
Hüuseyin Duygu Dansk-Tyrkisk digtsamling 20.000
Ida Marie Hede Bertelsen Salon Inferno 20.000
Informations Forlag A / S Statslegender 35.000
Informations Forlag A / S Maria Helleberg: Kvinder der forandrede verden 15.000
Initiativet Donna Wood Kritikersalon: Donna Wood 18.000
Inter Logos SRL Translation and promotional material 9.000
IPI Press The Diaries of Johannes Hansen 25.000
Jakob Elbæk Egegaard Pedersen Art-Bubble.dk 2014 20.000
Jensen & Dalgaard I / S Skifting 25.000
Josefine Ottesen Helgi Daner formidlingsprojekt 25.000
JP/Politikens Hus A / S Modstand 50.000
Kasper Opstrup Frederiksen Samtaler 4-6 15.000
Kim Simonsen Forfattere til Færøerne - masterclass og oplæsning 22.000
Koinonia CE Editura SRL Publishing in Hungarian an illustrated children's book - Peter Frödin,
Line Knutzon and John Kenn Mortensen: Lille Allan, Den menneskelige antenne 7.500
Kolding Kommune Tekster til tiden 16.000
Kristeligt Dagblads Forlag A / S Poul Villaume, En lille bog om den kolde krig 20.000
KU - Science - SNM Morten Søndergaard og Søren Ulrik Thomsen 10.000
KU - Science - SNM Katrine Marie Guldager 5.000
KU - Science - SNM Josefine Klougart 5.000
KU - Science - SNM Lars Frost på Universitetet 5.000
Kulturhus Berlin Præsentation af Erling Jepsen ved dansk-tysk litteraturoplæsning i Berlin, juni 2014 10.602
Københavns Kommune Litteratur på Papir-øen 40.000
Københavs kommune Asef Soltanzadeh, Arash Sharifzadeh Abdi og Abdul Malik Beakasyar - alle i Verdenskulturcentret den 20. marts 2015 12.000
Lars Frost Forhør! 24.000
Lars Jakobsen Tegneseriernes historie 40.000
Lindhardt og Ringhof Forlag A / S Debutantudgivelse - Så efterlades alt flæskende 10.000
Lindhardt og Ringhof Forlag A / S Biografi om Dietrich Bonhoeffer 20.000
Lindhardt og Ringhof Forlag A / S Vand til blod - graphic novel af Morten Dürr og Lars Gabel 75.000
Lise Nygaard Bidstrup Deltagelse på Bookworm litteratur festival i Beijing 12.000
LiteraturHaus Reverse - Ny International Poesifestival 65.000
Litteratour Litteratour 2014 25.000
Litteraturen På Scenen Lyd+Litteratur Festival 60.000
Litteraturen På Scenen Sommerstemmer - musik og litteratur ved Brabrand Sø 40.000
Lydenskab Protokol 35.000
Lyrikgruppen FynsVærk OL 15 65.000
Læsø Kunsthal & Erik Sparre-museet Den nordiske stemme 40.000
Löfström Morten Søndergaard på IKK, KUA 10.000
Løve's Bogcafe Oversættelse af Gennem Natten 20.000
Mads Mazanti Jensen 3 oversættelser til teaterseminar i Japan 75.000
Mala Zvona d.o.o. Cindy Lynn Brown: Rigtige børn vokser ikke op i forbifarten 15.000
Maria Marqvard Jensen Eat and Read - forfatterevent i New York den 19. september 2014 5.591
Martin Hall Janina Katz-album 25.000
McGill-Queen's University Press Letters from an Arctic Hunter 25.000
Menighedsrådet Domkirken God n-Poetry 35.000
Metropol Verlag Erindringen bliver. Adressebogen fra KZ-Heinkel og mine oplevelser 26.700
Multivers ApS I dialog med Proust 25.000
Museum Tusculanums Forlag Udgivelse af manuskriptet Hvorfor? Storm P., Spørge Jørgen og kampen om retten til at stille spørgsmål af Asger Albjerg 20.000
Museum Tusculanums Forlag Bog udgivelse af Den rasende Roland af Ludovico Ariosto (1516) Oversat til dansk af Ida Høegh Jacobsen og John Pedersen Redigeret og præsenteret af Lene Waage Petersen 30.000
Musikforeningen En Sommerdag En sommerdag på Bellahøj 35.000
Møller Morten Søndergaard: »AT« 30.000
Møller Forlag Genudgivelse af Forhud og Nation Lisbeth 30.000
Møller Forlag Frøken Klokken - Debutroman af Gitte Broeng 30.000
Nana Sø Pingprisen 2014 30.000
Niels Barfoed Klitgården Konvent 2014 35.000
Novoe Izdatelstvo Publishers House Carl Theodor Dreyer Collected works 5.700
Næstved Turisme A / S Herlufsholm Fantasy Bogmesse 20.000
o.p.s. Barrister & Principal Czech translation of Kristian Bang Foss: Døden kører Audi 25.000
Odsherred Kommune Litteratur- og læsefestival 2014 75.000
Overgaden - Institutut for samtidskunst Varulv! (arbejdstitel) 15.000
Pejk Malinovski Tilskud til mentorforløb med Pejk Malinovski som mentor i forbindelse med oversættelse af William Borroughs' "The Cat Inside" til dansk 6.000
Pernille Elkjær Digtantologi på spansk 15.000
Peter Michael Lauritzen Konference om litteraturhistoriens betydning for dansk kulturel identitet i moderne tid 15.000
Post / Tele Museums-Fond Brevstorm - Forfattere på museet 24.000
Rasmussen Jeppe Brixvold på Københavns Universitet 5.800
Rolf Sparre Johansson Scarykost 12.375
Rosinante&Co A/S Debil tur-retur 25.000
Roskilde Bogcafe Mo Yan De røde marker 50.000
Skagen Litteratur Festival Skagen Litteraturfestival 10.000
Studenterhus i Odense Spoken Word Festival 2015 40.000
Svanekegaarden Martin Andersen Nexø Dage 15.000
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Seminar med Julie Sten-Knudsen på SDU - Litteraturvidenskab - den 10. april 2014 5.538
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Mød forfatteren på universitetet 16.656
Syddansk Universitetsforlag (University Press of Southern Denmark) Tegnenes historie 60.000
Søren E. Jensen Glitrende støv danser i lyd 30.000
T Seest Interior 20.000
Thiemers Magasin Søndagsevents i Thiemers Magasin 40.000
Third Ear Third Ear - 4 Nye montager 100.000
Tiderne Skifter Forlag ApS Overlevelsestekster, Kvinder 1975-1984 62.000
Touchbooks Red mig! - en app for børn 187.500
Turbine Forlaget A / S Da natten blev væk 20.000
Turbine Forlaget A / S Lyden af ting, der falder. 10.000
Turbine Forlaget A / S Hr. Thomsens nabo 20.000
Typotex Ltd Electronical Publishing Publishing of the danish novel »Hildegard« 25.000
Universitetet i Agder IASS 2014 Litteratur inter artes 6.000
University of Rochester Danish Literature Series 120.000
Vallekilde Højskole Litt. Talk 2015 44.000
Verdenslitteratur på Møn Verdenslitteratur på Møn 40.000
Verdenslitteratur på Møn NY Verdenslitteratur på Møn 2015 50.000
Vestjyllands Højskole Festival for ny dansk litteratur 36.000
Words Words - festival for historiefortælling og mundtlig litteratur 32.000
Aakjærselskabet Tilskud til Litteraturdag den 6. september 2014 12.000
Aarhus Kommune Læs mens du venter - hos lægen, frisøren og tandlægen 20.000
Aarhus Kommune Kritikersaloner på Godsbanen 32.000

Forfattercentrum

Academic Books Adam Drewes i Atheneum Academic Books d. 3.4.2014 5.000
Administrationen Aabenraa Kommune Ida Jessen 5.000
Administrationen Aabenraa Kommune Ove Korsgaard 5.000
Administrationen Aabenraa Kommune Linda Lassen d. 19.02.2015 5.000
Albertslund Kommune Sissel-Jo Gazan på Albertslund Hovedbibliotek d. 1.4.2014 5.000
Albertslund Kommune Lars Olsen 5.000
Albertslund Kommune Mette Holm og Mette Holm på Hovedbiblioteket 2.10.2014 8.000
Albertslund Kommune Helle Helle på biblioteket d. 10.03.2015 5.000
Almgren Deko v / Bodil Tornøe Uschi Tech, Galleri Op ad Trappen 5.000
Almgren Deko v / Bodil Tornøe Eva Matjeka, Galleri Op ad Trappen 5.000
Aner Søren Sørensen, Henrik Ventzel og Karen Zubari 8.000
Aner Dan Schiødt, Mogens Hess og Susanne Nyholm i Cafe 3 kanten 8.000
Assens Kommune Krimiforfatter Gretelise Holm besøger Vissenbjerg Bibliotek 5.000
Astrid Noacks Atelier 1Pia Juul, Asta Olivia Nordenhof, Morten Chemnitz, Thomas Krogsbøl, Peter Laugesen og Jesper Sternberg Nielsen i Astrid Noacks Atelier 12.000
Ballerup Kommune Hassan Preisler i Kulturhus Måløv d. 24.4.2014 5.000
Ballerup Kommune Thorstein Thomsen i Kulturhus Måløv 5.000
Ballerup Kommune Jesper Stein på Ballerup Bibliotek d. 12.11.2014 5.000
Ballerup Kommune Maria Helleberg d. 24.02.2015 5.000
Beboerfor F Sjællandsgadekvarteret Louis Jensen d. 3.4.2014 5.000
Beboerfor F Sjællandsgadekvarteret Svend Åge Madsen d. 23.10.2014 5.000
Beboerforeningen Humlen Johannes Møllehave d. 21.10.2014 5.000
Bellahøj-Utterslev Sogn Kristian Leth i Bellahøj kirke d. 8.5.2014 5.000
Bellahøj-Utterslev Sogn Morten Sabroe, Bellahøj kirke d. 23.10.2014 5.000
Bellahøj-Utterslev Sogn Anne Lise Marstrand-Jørgensen d. 26.02.2015 5.000
Birkerød Kunstforening Dorthe Nors d. 10.1.2015 5.000
Bjørn Ross Lars Skinnebach d. 2.5.2014 5.000
Brejning Kirkekasse Anna-Marie Helfer d. 01.02.2015 5.000
Brønderslev Bibliotek Signe Langtved Pallisgaard , Brønderslev Bibliotek 5.000
Brønderslev Bibliotek Josefine Ottesen på biblioteket d. 1.10.2014 5.000
Brønderslev Kommune Hanne-Vibeke Holst, på biblioteket 5.000
Brønderslev Kommune Iben Mondrup på biblioteket d. 19.3.2015 5.000
Busk Design Store Janus Kodal d. 11.4.2014 5.000
Busk Design Store Janus Kodal i Busk Design Store d. 3.10.2014 5.000
Byens Forlag v / Thomas Skovmand Thomas Aagaard Skovmand d. 19.6.2014 5.000
Byens Forlag v / Thomas Skovmand Kasper Anthoni, Tommy Heisz og Peter Butzback på Byens Bogcafé d. 22.5.2014 8.000
Byens Forlag v / Thomas Skovmand Lasse Hjorth Madsen og Line-Maria Lång på Byens Bogcafé d. 30.10.2014 8.000
Bøjden Strand Feriepark v / Per Blaabjerg Vagn Remme og Sternberg på CampOne Bøjden Strand 8.000
Café Teatret Nicolaj Zeuthen, Pia Juul og Ninette Larsen på Sort-Hvid 12.000
Camp Hverringe v / Niels J. R. Reventlow Sternberg og Vagn Remme på Camp Hverringe 8.000
Christel Sunesen Nicolaj Stochholm, Sternberg & Claus Høxbroe 12.000
Christel Sunesen Jens Blendstrup og Birgitte Krogsbøll på Teatermuseet d. 17.5.2014 8.000
Christel Sunesen Nicolaj Stochholm på BobWhat d. 4.10.2014 5.000
Christel Sunesen Niels Lyngsø & Iben Mondrup d. 10.10.2014 8.000
Christian Davidsen Pia Juul, Jeppe Brixvold og Kenneth Jensen på Underwood Ink d. 22.4.2014 12.000
Concord Danmark Thomas Krogsbøl, Sternberg & Vagn Remme på Mellemrummet 12.000
Copenhagen JazzHouse Peter H. Olesen d. 15.5.2014 5.000
Copenhagen JazzHouse Peter Laugesen 5.000
Copenhagen JazzHouse Lone Hørslev 5.000
Copenhagen JazzHouse Lars Skinnebach, Rasmus Graff, Rasmus Halling Nielsen - Jazzhouse, København d. 26.03.2015 12.000
Danielsen Gerd Laugesen, Ursula Ankjær Olsen og Camilla Stockmarr i Kunstnerhuset Classensgade 7D 12.000
Danmarks Biblioteksforening Jens Blendstrup og Jan Sonnergaard på hovedbiblioteket 8.000
Dansk Forfatterforening Erling Jepsen d. 24.4.2014 5.000
Den Danske Europabevægelse Bjørn Bredahl på Tranquebar d. 4.6.2014 5.000
Den Danske Europabevægelse Keld Broksø 5.000
Den Danske Europabevægelse Erik Høgh-Sørensen på Tranquebar d. 28.1.2015 5.000
Den Erhvervsdrivende Fond Gl Strand Lone Hørslev d. 28.6.2014 - ændret til 13.8.2014 5.000
Den Erhvervsdrivende Fond Gl Strand Katrine Marie Guldager d. 5.11.2014 5.000
Den Erhvervsdrivende Fond Gl Strand Signe Gjessing, Cecilie Lind og Caspar Eric hos Kunstforeningen Gl. Strand d. 04.03.2015 12.000
Den Frie Udstilling Forfattere: Amalie Smith, Kasper Hesselbjerg, Nanna Debois Buhl.
Den Frie Udstillingsbygning d. 19.03.2015 12.000
Den Selvejende Institution Munkeruphus' Fond Mathilde Walter Clark d. 8.4.2014 5.000
Det Danske James Joyce Selskab Arne Herløv Petersen d. 20.1.2015 5.000
Det Kongelige Bibliotek Kim Leine på biblioteket d. 24.2.2014 5.000
Det Kongelige Bibliotek Asta Olivia Nordenhof, Den Sorte Diamant d. 02.03.2015 5.000
Det Poetiske Bureau René Rasmussen, René Sandberg, Morten Søndergaard 12.000
Dronningborg Menighedsråd Lisbeth Smedegaard Andersen i Dronningborg Sognegård d. 26.03.2015 5.000
Egebak & Nørrevang ApS Søren Ulrik Thomsen og Jokum Rohde på Din Nye Ven d. 26.6.2014 8.000
Egebak & Nørrevang ApS Pia Juul og Tomas Lagermand Lundme på Din Nye Ven 8.000
Egebak & Nørrevang ApS Amelie Smith og Theis Ørntoft på Din Nye Ven 8.000
Egedal Kommune Helle Helle på Smørum Bibliotek 5.000
Egedal Kommune Jens Andersen på Ølstykke Bibliotek d. 24.02.2015 5.000
Erik Bartram Jensen Christoffer Boserup Skov d. 8.10.2014 5.000
Esbjerg Kommune Lilian Brøgger på Galleri Enggaard d. 8.5.2014 5.000
Esbjerg Kommune Nicole Boyle-Rødtnes d. 1.7.2014 5.000
Esbjerg Kommune Jesper Wung-Sung d. 20.02.2015 5.000
Esbjerg Kommune Thorstein Thomsen på Nordby Bibliotek d. 02.02.2015 5.000
Eskebjerg Beboerforening Nils Aage Jensen 5.000
Eskebjerg Beboerforening Camilla Stockmarr på Eskebjerg Bibliotek 5.000
Espen Andreas Brandt-Møller Martin Larsen og Dan Schiøt 3.000
Espen Brandt-Møller Asta Olivia Nordenhof.Thorvald Berthelsen, i Cafe Vandtårnet, d. 19.6.2014 8.000
Espen Brandt-Møller Susanne Nyholm Michelsen og Karen Zubari i cafe Vandtårnet 8.000
Espen Brandt-Møller Gittemie Erichsen og Poul-Henrik Poulsen 4.000
Exners Kunsthandel v / Marie-Louise Exner Peter Laugesen i Exners Kunsthandel 5.000
Exners Kunsthandel v / Marie-Louise Exner Lars Skinnebach i Exners Kunsthandel 5.000
Fairbar Thomas Krogsbøl, Peter Laugesen & Sternberg på Fairbar d. 6.6.2014 12.000
Favrskov Kommune Thomas Thorhauge og Benni Bødker - Favrskovungdomsskoles sejlsportscamp på Kalø 8.000
Favrskov Kommune Jens Blendstrup d. 1.11.2014 5.000
Favrskov Kommune Thomas Boberg d. 05.02.2015 5.000
Faxe Kommune Lola Jensen på biblioteket 5.000
Fed Camping Vagn Remme og Sternberg på Feddet Camping 8.000
Flerkulturelt Center Milena Rudez, Muniam Alfaker og Niels Hav, Kulturforsyningen 12.000
Folkekirkens Nødhjælp Eva Tind Kristensen 5.000
Fonden Fængslet Kurt Kragh d. 29.10.2014 5.000
Fonden VoxHall Søren Ulrik Thomsen 5.000
Foredragsgruppen af 2010 Jutta Bojsen-Møller 5.000
Foredragsgruppen af 2010 Helle Juhl d. 26.2.2015 5.000
Foreningen Norden Lisbeth Nebelong på Trekanten - bibliotek & kulturhus 5.000
Foreningen Norden Brande Erik B. Jørgensen Sognegården Brande 5.000
Foreningen Norden Ringkøbing Anna-Marie Godske Helfer, Medborgerhuset d. 26.11.2014 5.000
Foreningen til afvikling af Jakob Hansens Litteraturfestival Charlotte Weitze, Adda Djørup, i Galleri Rasch d. 14.03.2015 8.000
Foreningen til afvikling af Jakob Hansens Litteraturfestival Lone Hørslev d. 17.01.2015 5.000
Forsamlingshuset Nødebo Kro Sissel-Jo Gazan 5.000
FO - Aarhus Morten Ramsland, Saxild Strand Sundhedsophold d. 17.5.2014 5.000
FO - Aarhus Elsebeth Egholm Eller Inger Wolf OG Christian Dorph 8.000
Fredensborg Kommune Signe Langtved Pallisgaard på Fredensborg Bibliotek d. 8.5.2014 5.000
Fredensborg Kommune Sissel-Jo Gazan på Nivå Bibliotek 5.000
Fredensborg Kommune Kristina Stoltz d. 12.03.2015 5.000
Fredensborg lokalafdeling
Foreningen NORDEN Katrine Marie Guldager d. 28.4.2014 5.000
Fredericia Kommune Tom buk-Swienty 5.000
Fredericia Kommune Helle Helle d. 23.03.2015 5.000
Frederiksberg Kommune Hassan Preisler på Biblioteket Frederiksberg d. 30.4.2014 5.000
Frederiksberg Kommune Caroline Ørsum og Ronnie Andersen på Frederiksberg Hovedbibliotek d. 29.4.2014 8.000
Frederiksberg Kommune Anne Lise Marstrand-Jørgensen i Møstings Hus 5.000
Frederiksberg Kommune Jens Blendstrup i Møstings Hus til Vært for en aften 5.000
Frederiksberg Kommune Kaspar Colling Nielsen 5.000
Frederiksberg Kommune Helle Helle i Møstings Hus 5.000
Frederiksbergmuseerne Birgitte Krogsbøll og Eske K. Mathiesen i Bakkehusmuseet 8.000
Frederiksbergmuseerne Glenn Christian og Peter Laugesen i Bakkehusmuseet 8.000
Frederiksbergmuseerne Christian Dorph og Christel Wiinblad i Bakkehusmuseet d. 21.01.2015 8.000
Frederikshavn Bibliotek Hanne-Vibeke Holst d. 29.4.2014 5.000
Frederikshavn Bibliotek Yahya Hassan 5.000
Frederikshavn Bibliotek Helle Helle d. 22.1.2015 5.000
Frederikshavn Kommune Lisbeth Smedegaard Andersen på Skagens Bibliotek d. 9.4.2014 5.000
Frederikshavn Kommune Mads Peder Nordbo på Sæby Bibliotek d. 26.5.2014 5.000
Frederikshavn Kommune Jakob Knudsen 5.000
Frederikshavn Kommune Sissel Bergfjord 5.000
Frederikssund Kommune Yahya Hassan på gymnasiet d. 24.4.2014 5.000
Frederikssund Kommune Sissel-Jo Gazan 5.000
Frederikssund Kommune Kenneth Bøgh Andersen i Kulturhuset Elværket 5.000
Frederikssund Kommune Maren Uthaug på biblioteket d. 6.11.2014 5.000
Frederikssund Kommune Dy Plambeck på Slangerup Bibliotek d. 26.2.2015 5.000
Furesø kommune Helle Vincentz fortæller om sit forfatterskab d. 3.4.2014 5.000
Furesø kommune Morten Brask - fortæller og læser op d. 4.11.2014 5.000
Furesø kommune Jesper Stein d. 1.10.2014 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Marianne Jørgensen på Broby Bibliotek 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Karen Thisted på Faaborg Bibliotek 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Dorthe Nors på Ringe Bibliotek 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Bent Isager Nielsen på Årslev Bibliotek 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Hjalte Tin og Nina Rasmussen d. 28.01.2015 8.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Dy Plambeck d. 18.03.2015 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Ann-Cathrine Riebnitzsky d. 11.03.2015 5.000
Gentofte Kommune Kaspar Colling Nielsen på Ordrup Bibliotek d. 19.11.2014 5.000
GentofteKommune Naja Marie Aidt, Mette Moestrup og Line Knutzon d. 20.01.2015 12.000
Gimsing Sognehøjskole Kirsten Thorup i Gimsing Sognegård 5.000
Gimsing Sognehøjskole Hans Otto Jørgensen i Gimsing Sognegård 5.000
Gimsing Sognehøjskole Henrik Jensen i Gimsing Menighedshus d. 19.01.2015 5.000
Gimsing Sognehøjskole Lars Johansson i Gimsing Sognegård d. 16.02.2015 5.000
Gitte Buch-Hansen Jens Blendstrup på Det Teologiske Fakultet d. 25.04.2014 5.000
Gjern Troels Kløvedal på Venø Efterskole d. 09.03.2015 5.000
Gl. Estrup Dyrlægelaug Jacob Birkler på Gl.Estrup Landbrugsmuseum d. 04.11.2014 5.000
Gladsaxe Kommune Liv Thomsen på Gladsaxe Hovedbibliotek d. 02.06.2014 5.000
Gladsaxe Kommune Gretelise Holm på Gladsaxe Hovedbibliotek d. 27.10.2014 5.000
Gladsaxe Kommune Jørgen Lange Thomsen d. 23.02.2015 5.000
Glostrup Kommune Anna Grue d. 01.04.2014 5.000
Glostrup Kommune Søren Ulrik Thomsen 5.000
Glostrup Kommune Josefine Klougart på Glostrup Bibliotek d. 24.02.2015 5.000
Grafisk værksted / Næstved Bjarne Kim Petersen, Thorvald Berthelsen og Benny Pedersen i Grafisk Galleri 12.000
Grenå Strand Camping I / S v / Helle og Michael Lip Sternberg og Vagn Remme på Grenaa Strand Camping 8.000
Greve Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky d. 09.04.2014 5.000
Greve Kommune Ove Korsgaard 5.000
Grundtvigsk Foredragsforening Rasmus Glenthøj 5.000
Grundtvigsk foredragsforening Erik Lindsø i konfirmandstuerne 5.000
Grundtvigsk Foredragsforening Foredragsholder: Johannes Nørregaard Frandsen, Grundtvigsk foredragsforening 5.000
Grundtvigsk Foredragsforening Sørine Gotfredsen, Sædding Kirkes mødesal d. 05.03.2015 5.000
Grundtvigsk foredragsforening Erik A. Nielsen d. 22.01.2015 5.000
Grundtvigsk Forum Bornholm Erik Lindsø - Bornholms Højskole d. 26.03.2015 5.000
Guldborgsund Kommune Helle Helle på hovedbiblioteket 5.000
Guldborgsund Kommune Lone Hørslev på Biblioteket d. 19.02.2015 5.000
Haderslev Kommune Hanne Vibeke Holst på Haderslev Bibliotek 5.000
Haderslev Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky 5.000
Hanne Hansen Hanne Hansen 8.000
Hans Balling Anne Lise Marstrand-Jørgensen i Studenterkredsen i Århus d. 08.05.2014 5.000
Hans Henning Rottbøll Bjarne Nielsen Brovst på Børglum Kloster 5.000
Hans Henning Rottbøll Thomas Kluge på Børglum Kloster 5.000
Haslev Menighedsråd Kim Fupz Aakeson besøger Haslev Kirkes Litteraturcafe, Haslev 5.000
Haslev Menighedsråd Helle Stage Søtrup d. 27.02.2015 5.000
Hedensted Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky på Tørring Bibliotek d. 09.10.2014 5.000
Helle Merete Brix Birte Kont i Helle Meretes Saloner d. 02.10.2014 5.000
Helsingør Kommune Signe langtved Pallisgaard d. 25.04.2014 5.000
Helsingør Kommune Stephanie Caruana 5.000
Helsingør Kommune Maja Lee Langvad på Biblioteket d.0 3.11.2014 5.000
Helsingør Kommune Lone Frank i Medborgercenter Syd d. 05.11.2014 5.000
Helsingør Kommune Eva Tind på Biblioteket d. 27.02.2015 5.000
Helsingør Kommune Jan Thielke d. 26.01.2015 5.000
Henneberghus Tina Henneberg Naja Marie Aidt d. 19.06.2014 5.000
Henneberghus Tina Henneberg Troels Kløvedal 5.000
Henning Clausens Eftf. ApS Vangsgaards Dorthe Nors i Vangsgaards Boghus d. 17.02.2015 5.000
Herlev Kommune Fupz Aakesons d. 03.05.2014 5.000
Herlev Kommune Kaspar Colling Nielsen på Biblioteket d. 28.10.2014 5.000
Herlev Kommune Stine Bolther på Herlev Bibliotek d 25.02.2015 5.000
Herning kommune Ida Jessen på Biblioteket i Herning d. 02.04.2014 5.000
Herning kommune Sara Blædel 5.000
Herning kommune Sissel-Jo Gazan på biblioteket i Herning d. 02.10.2014 5.000
Herning kommune Lisbeth Nebelong d. 13.01.2015 5.000
Hillerød Kommune Lone Hørslev d. 16.02.2015 5.000
Hjerting Højskoleforening Nils Arne Sørensen 5.000
Hjerting Højskoleforening Naser Khader d. 16.02.2015 5.000
Hjerting Højskoleforening Peter Langwithz Smith d. 17.03.2015 5.000
Hjørring Kommune Tom Buk-Swienty på Hjørring Bibliotek d. 02.04.2014 5.000
Hjørring Kommune Lars-Martin Sørensen på Hjørring Bibliotek 5.000
Hobro Kommune Jens Henrik Jensen på Hobro Bibliotek d. 10.02.2015 5.000
Holbæk kommune Kaspar Colling Nielsen d. 01.04.2014 5.000
Holbæk kommune Nicole Boyle Rødtnes 5.000
Holbæk kommune Iben Mondrup på Holbæk Bibliotek d. 18.02.2015 5.000
Holstebro kommune Katrine Marie Guldager på Poesi på en torsdag d. 06.11.2014 5.000
Holstebro kommune Mikkel Brixvold på Poesi på en torsdag d. 05.02.2015 5.000
Hornbæk Menighedsråd Nis Boesdal i Råsted Kirke og Forsamlingshus d. 25.01.2015 5.000
Hornbæk Menighedsråd Morten Thomsen Højsgaard i Hornbæk Sognegård d. 25.02.2015 5.000
Horsens Kommune David Meinke 5.000
Horsens Kommune Maren Uthaug på biblioteket d. 08.10.2014 5.000
Horsens Kommune Annette Herzog d. 14.04.2015 5.000
Hvidovre Kommune Pia Friis Laneth på biblioteket d. 10.04.2014 5.000
Hvidovre Kommune Kaspar Colling Nielsen på Avedøre Bibliotek d. 22.10.2014 5.000
Hvidovre Kommune Nicole Boyle Rødtnes på Hvidovre Hovedbibliotek d. 05.03.2015 5.000
Høje-Taastrup Kommune Helle Helle på biblioteket d. 27.10.2014 5.000
Høje-Taastrup Kommune Cecilie Eken på biblioteket d. 5.12.2014 5.000
Hørsholm Menighedsråd Anne Lise Marstrand-Jørgensen i Hørsholm Sognegård d. 21.01.2015 5.000
Ida Møller Lauridsen Kenneth Jensen + Mads Mygind + Bjørn Rasmussen på Guldborg 4.000
Ikast-Brande kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky 5.000
Ikast-Brande kommune Kim Leine på Ikast Bibliotek d. 20.11.2014 5.000
Ikast-Brande kommune Jens Henrik Jensen d. 28.01.2015 5.000
Ikast-Brande kommune Helle Helle d. 05.03.2015 5.000
Janderup Kirke Per Stig Møller 5.000
Jazz Club Loco Nielsen (tidl kendt som Claus Beck Nielsen) og Bjørn Rasmussen i Osramhuset 8.000
Jegindboen Marianne Jørgensen d. 19.02.2015 5.000
Jens Bohr Sissel bergfjord på museet d. 08.05.2014 5.000
Jeppe Ottow Ejler Nyhavn (=Allan Hansen) og Ole Bundgaard d. 01.05.2014 8.000
Jeppe Ottow Ejler Nyhavn (Allan Hansen) og Ole Bundgaard d. 26.03.2015 8.000
Jonas Okholm Jensen Mads Mygind, Sigurd Buch Kristensen og Kenneth Jensen på Underwood Ink 4.000
JP / Politikens Hus A / S Bjørn Rasmussen, Jacob Skyggebjerg, Josefine Klougart d. 25.4.2014 12.000
JP / Politikens Hus A / S Neal Ashley Conrad i Boghallen d. 22.10.2014 5.000
Kakofoni Peder Frederik Jensen og Christel Wiinblad, i Kakofoni på Aarhus Universitet 8.000
Kakofoni Hassan Preisler i Kakofoni d. 22.04.2014 5.000
Kakofoni Theis Ørntoft og Morten Chemnitz hos Kakofoni d. 23.10.2014 8.000
Kakofoni Maria Gerhardt i Kakofoni d. 18.03.2015 5.000
Kalundborg Kommune Bent Isager-Nielsen d. 12.03.2015 5.000
Karen Birgitte Andersen Forfatter: Allan Hansen ala Ejler Nyhavn. Sted: Privat hjem d. 23.01.2015 5.000
Karen Blixen Museet Marianne Wirenfeldt Asmussen og Jørgens Stormgaard 8.000
Karen Blixen Museet Knud Romer på Karen Blixen Museet d. 15.10.2014 5.000
Karen Blixen Museet Naja Marie Aidt, Mette Moestrup og Line Knutzon på Karen Blixen Museet 12.000
Karen Zubari Flemming Madsen Poulsen, Marianne Christensen, Susanne Nyholm Michelsen,
Kulturarkaden d. 07.03.2015 4.000
Karen Zubari Amdi Silvestri, Leif Petersen, Dan Schiødt d. 21.02.2015 12.000
Karens Minde Kulturhusforening Cafe Karen Eske K Mathiesen og Mette Moestrup i cafeen d. 24.04.2014 8.000
Karens Minde Kulturhusforening Cafe Karen Ejler Nyhavn 5.000
Karens Minde Kulturhusforening Cafe Karen Asta Olivia Nordenhof i cafeen på Karens Minde d. 27.11.2014 5.000
Karens Minde Kulturhusforening Cafe Karen Knud Sørensen i cafeen Karens Minde Kulturhus d. 25.03.2015 5.000
Kathrine Ærtebjerg Ursula Andkjær Olsen, Ninette Larsen, Signe Gjessing, Galleri Tom Christoffersen d. 17.03.2015 12.000
Katrine Hornstrup Yde Pejk Malinovskid d. 8.4.2014 i Gloria Biograf i København 5.000
KK44 Festival Dorthe Nors i Them sognehus d. 29.10.2014 5.000
Klassiske Koncerter - i Djurs og Mols Josefine Klougart i Agri Kirke 5.000
Kloster Poulsen Ida Jessen d. 25.11.2014 5.000
Kloster Poulsen Kim Leine d. 24.03.2015 5.000
Knud Riishøjgård Pia Tafdrup på Huset Innanna d. 13.05.2014 5.000
Kolding Kommune Jens Blendstrup på Kolding Bibliotek 5.000
Kontrast Peter Grønlund og Gordon Inc 5.000
Kristensen Henrik Palle d. 08.10.2014 5.000
Kristian F. Møller Aps Josefine Klougart hos Kristian F. Møllers boghandel d. 30.04.2014 5.000
Kristian F. Møller ApS Christina Hesselholdt hos Kristian F. Møller 5.000
Kristian F. Møller ApS Lone Hørslev hos Kristian F. Møller d. 27.10.2014 5.000
Kristian F. Møller ApS Stine Pilgaard hos Kristian F. Møller d. 04.03.2015 5.000
Kristup Højskoleforening Helle Juhl d. 18.11.2014 5.000
Kristup Højskoleforening Hanne Faldborg i Kristrup Højskoleforening d. 20.01.2015 5.000
KU - Science - SNM Dy Plambeck d. 24.02.2015 5.000
Kultur- og Forsamlingshus Det Gamle Gasværk Carsten Jensen på Gasværket i Brabrand d. 25.03.2015 5.000
Kulturcentret Assistens Asger Schnack på Assistens 5.000
Kulturfabrikken Sternberg (Jesper Sternberg Nielsen) d. 25.04.2014 5.000
Kulturfabrikken Helle Helle på Højgården d. 14.08.2014 5.000
Kulturfabrikken Pia Juul på Højgården 5.000
Kulturgruppen i Jyderup Anne-Cathrine Riebnitzsky 5.000
Kunstcentret Silkeborg Bad Egil Dennerline og Susanne Jorn på KunstCentret Silkeborg Bad 8.000
Kunstnersammenslutningen Jylland Suzanne Brøgger, Kunsthal Aarhus 5.000
Kvindemuseet Mette Moestrup, Line Knutzon d. 22.10.2014 8.000
Københavns Kommune Kristina Stolz besøger Ørestad Bibliotek d. 03.04.2014 5.000
Københavns Kommune Katrine Marie Guldager d. 09.04.2014 5.000
Københavns Kommune Bibliotekshuset. Vagn Remme, Maja Lucas og Jesper Sternberg d. 10.4.2014 12.000
Københavns Kommune Kenneth Bøgh Andersen d. 25.04.2014 5.000
Københavns Kommune Grete Lise Holm d. 06.05.2014 5.000
Københavns Kommune Hassan Preisler d. 24.04.2014 5.000
Københavns Kommune Martin Kongstad d. 01.04.2014 5.000
Københavns Kommune Trine Andersen d. 23.04.2014 5.000
Københavns Kommune T / S Sterndolph som består af Jesper Sternberg, Peter Adolphsen og T.S. Høeg d. 20.05.2014 12.000
Københavns Kommune Peter Laugesen og Marianne Larsen d. 09.04.2014 8.000
Københavns Kommune Nick Clausen på Kulturstationen Vanløse 5.000
Københavns Kommune Claus Bundgård Christiansen 5.000
Københavns Kommune Özlem Cekic 5.000
Københavns Kommune Henrik Einspor, på biblioteket d. 24.11.2014 5.000
Københavns Kommune Camilla Wandahl 5.000
Københavns Kommune Leonora Christina Skov på biblioteket 5.000
Københavns Kommune Maren Utaug 5.000
Københavns Kommune Lone Aburas & Jens Blendstrup på Institut for Blinde og Svagsynede 8.000
Københavns Kommune Eva Tind på Valby Bibliotek 5.000
Københavns Kommune Christina Hagen på Nørrebro Bibliotek 5.000
Københavns Kommune Bo Tao Michaelis 5.000
Københavns Kommune Henrik Einspor på biblioteket 5.000
Københavns Kommune Hans Bonde 5.000
Københavns Kommune Signe Langtved Pallisgaard, Sundby Bibliotek 5.000
Københavns Kommune Oplæsningsarrangement ved Stine Pilgaard på Kulturstationen Vanløse d. 17.03.2015 5.000
Københavns Kommune Dy Plambeck d. 03.03.2015 5.000
Københavns Kommune Anna Grue d. 14.01.2015 5.000
Køge Kommune Helle Helle 5.000
Langelands Kommune Lasse Ellegaard d. 01.12.2014 5.000
Langelands Kommune Eske Holm 5.000
Langelands Kommune Jesper Bugge Kold d. 29.01.2015 5.000
Lars Christian Erbou Kræmmer Henrik List 5.000
Larsen Peter Tudvad på Bog-café d. 25.03.2015 5.000
Larsen Linda Lassen på Bog-café d. 04.02.2015 5.000
Lauring Iben Mondrup, Kim Leine, Flemming Jensen d. 25.02.2015 12.000
Lejre Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky, Kirke Hyllinge Bibliotek 5.000
Lejre Kommune Hanne Vibeke Holst, Hvalsø Bibliotek 5.000
Lejre Kommune Lone Hørslev på Kirke Hyllinge Bibliotek d. 22.01.2015 5.000
Lejre Kommune Camilla Wandahl på Hvalsø Bibliotek d. 17.01.2015 5.000
Lemvig Kommune Asta Olivia Nordenhof på Lemvig Musikskole d. 08.04.2014 5.000
Lemvig Kommune Søren Ulrik Thomsen - Poesi i vandkanten på Lemvig Gymnasium 5.000
Lemvig Kommune Tom Buk-Swienty på biblioteket d. 04.11.2014 5.000
Lemvig Kommune Theis Ørntoft - Poesi i vandkanten - på Lemvig Gymnasium d. 25.11.2014 5.000
Lemvig Kommune Lars Johansson på Lemvig Bibliotek d. 20.01.2015 5.000
Lena Bjørn Dorte Futtrup på Samsø bibliotek d. 1.10.2014 5.000
Lillelund Andersen Hans Otto Jørgensen d. 10.03.2015 5.000
Liselundfondet Astrid Saalbach d. 06.01.2015 5.000
LiteraturHaus Niels Boel i LiteraturHaus d. 08.05.2014 5.000
LiteraturHaus Shadi Bazeghi og Claus Valling Pedersen i LiteraturHaus 8.000
Litnet Odense Gretelise Holm og Lone Kühlman 8.000
Litteratour Mathilde Walter Clark, Asta Olivia Nordentoft, Dy Plambeck 12.000
Litteratour Harald Voetmann, Pia Tafdrup, Lone Hørslev 12.000
Litteratur 2004 Anastassia Arnold på Kildegården 5.000
Litteratur6000 Kristian Ditlev Jensen på Kolding Bibliotek d. 01.04.2014 5.000
Litteratur6000 Morten Brask på Kolding Bibliotek 5.000
Litteratur6000 Jakob Melander på Kolding Bibliotek 5.000
Litteratur6000 Dorthe Nors på Løgumkloster Højskole d. 22.11.2014 5.000
Litteratur6000 Kaspar Colling Nielsen på Kolding Bibliotek d. 15.1.2015 5.000
Litteratur6000 Mette Sø på Kolding Bibliotek 5.000
Litteraturen På Scenen Yahya Hassan, Simon Tolsgaard, Mia Degner i Øst For Paradis d. 30.4.2014 12.000
Litteraturen På Scenen Christina Hesselholdt, Lone Aburas, Peter Højrup i Øst for Paradis d. 17.12.2014 12.000
Litteraturen På Scenen Signe Gjessing, Lea Løppenthin og Ninette Larsen i Øst For Paradis d. 28.01.2015 12.000
LitteraturSelskabet af 2009 Tom Buk-Swienty, LitteraturSelskabet Nordbrandt 5.000
LitteraturSelskabet af 2009 Ane Riel (tidl. Ane Brahm Lauritsen) 5.000
LitteraturSelskabet af 2009 Thorstein Thomsen d. 10.02.2015 5.000
LitteraturSelskabet af 2009 Ib Michael d. 26.03.2015 5.000
Liv i Sundby Pia Fris Laneth på Solvang Bibliotek d. 09.04.2014 5.000
Liv i Sundby Christina Hesselholdt på Solvang Bibliotek d. 05.11.2014 5.000
Liv i Sundby Katrine Marie Guldager på Solvang Bibliotek d. 25.03.2015 5.000
Lolland Kommune Tom Buk-Swienty 5.000
Lolland Kommune Josefine Ottesen d. 18.02.2015 5.000
Lyngby-Trustrup-Albøge Kirkekasse Mads Heinesen i sognegården d. 18.11.2014 5.000
Lyngby-Taarbæk Kommune Peter Adolphsen på biblioteket på DTU d. 29.10.2014 5.000
Lyngby-Taarbæk Kommune Forfatterdebutanter med Malene Ravn, Jens Bugge Kold og Mette Jensen Hayles d. 05.02.2015 12.000
Lyrikkysten Peter Laugesen på Galleri Enggaard d. 22.05.2014 5.000
Lyrikkysten Niels Barfoed på Galleri Enggaard 5.000
Lyrikkysten Peter Øvig Knudsen på Galleri Enggaard 5.000
Løve's Bogcafe Carsten René Nielsen, Kristian Ditlev Jensen, Jakob Skyggebjerg d. 01.05.2014 12.000
Løve's Bogcafe Maja Lee Langvad, Kristina Nya Glaffey, Josefine Klougart 12.000
Løve's Bogcafe Lasse Hjorth Madsen 5.000
Løve's Bogcafe Thorstein Thomsen, Harald Voetmann, Bjørn Rasmussen d. 11.10.2014 12.000
Løve's Bogcafe Sidsel Falsig Pedersen, Peter Adolphsen, Iben Mondrup d. 05.02.2015 12.000
Marianne Christensen Karen Zubari, Dagligstuefortællinger 5.000
Marianne Christensen Anna-Marie Helfer, Michael Næsted Nielsen, Dagligstuefortællinger 8.000
Marianne Christensen Sigurd Kværndrup, Kulturforsyningen d. 05.02.2015 5.000
Marianne Christensen Else Lefmann, Thorvald Berthelsen, Kat L. Lassen, Grønnegade Kaserne d. 21.03.2015 8.000
Maribo Domkirke Kirkegårdskontoret Karen Zubari, digter d. 12.2.2015 5.000
Maya Peitersen Marianne Larsen, René Jean Jensen, Peter Clement Voetmann i mikro kulturhuset Dansk Standardpoesi på Vejen Kunstmuseum, Museumspladsen 12.000
Maya Peitersen Merete Torp, Naja Vucina Pedersen og Christian Yde Frostholm i Dansk Standardpoesi ved Vejen Kunstmuseum 12.000
Maya Peitersen Mette Moestrup, Viggo Madsen og Katinka My Jones i dansk Standardpoesi på Vejen Kunstmuseum d. 12.10.2014 12.000
Middelfart kommune Hassan Preisler 5.000
Middelfart kommune Katrine Marie Gulager d. 3.3.2015 5.000
Mikkel Grevsen Klaus Rifbjerg, Søren Ulrik Thomsen og Theis Ørntoft - digte&lyd i Vega d. 08.02.2015 12.000
Mildes Café v / Niels Hansen Thorvald Berthelsen, Mildes Café d. 24.01.2015 5.000
Mogensen Naja Vucina Pedersen d. 07.02.2015 5.000
Morsø Biblioteksforening Anne-Cathrine Riebnitzsky på Morsø Folkebibliotek d. 29.04.2014 5.000
Morsø Biblioteksforening Lone Aburas på Morsø Folkebibliotek 5.000
Morsø Biblioteksforening Susanne Staun på Morsø Folkebibliotek 5.000
Morsø Biblioteksforening Helle Helle på Morsø Folkebibliotek d. 03.02.2015 5.000
Morsø Biblioteksforening Lea Korsgaard på Morsø Folkebibliotek d. 09.03.2015 5.000
Morsø Kommune Erik A. Nielsen på Morsø Folkebibliotek 5.000
Morten Riis Kjeld Hansen, Scala Gudhjem d. 12.03.2015 5.000
Morten Riis Jakob Mathiassen d. 12.02.2015 5.000
Museum Sydøstdanmark Maria Helleberg, Martin Petersen og Jørgen Munck Rasmussen i Borgcentret 12.000
Møller Gitte Broeng, Christian Yde Frostholm og Morten Søndergaard Udstillingen »Laminat - en bibliotekshistorie«, Åby Bibliotek d. 07.11.2014 12.000
Nielsen Knud Steffen Nielsen, Thorvald Berthelsen og Pia Tafdrup i Kulturværket 12.000
Nielsen Jakob Vedelsby og Ana Telling på Marielyst 8.000
Norddjurs Kommune Maria Helleberg på Biblioteket d. 10.04.2014 5.000
Norddjurs Kommune David Meinke på Grenaa Bibliotek d. 03.04.2014 5.000
Norddjurs Kommune Jens Blendstrup på Grenaa Bibliotek d. 21.10.2014 5.000
Norddjurs Kommune Sander Jakobsen på Ørum Bibliotek d. 28.10.2014 5.000
Norddjurs Kommune Jesper Wung-Sung på Grenaa Bibliotek d. 28.10.2014 5.000
Norddjurs Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky d. 12.03.2015 5.000
Norddjurs Kommune Michael Robak på Ørum Bibliotek d. 25.03.2015 5.000
Nordfyns Turist-Forening Bjarne Kim Pedersen på Enebærodde 5.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Nicolaj Stoccholm d. 10.04.2014 5.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Signe Gjessing og Anders Abildgaard på Poesi på en torsdag d. 05.03.2015 8.000
Nordjyllands Unge Tone-kunstnere Peter Laugesen og Cia Rinne i Musikhuset Aalborg d.14.03.2014 4.000
Nyborg kommune Tom Buk Swienty d. 08.04.2014 5.000
Nyborg kommune Cecilie Eken 5.000
Næstved Kommune Knud Romer på Rønnebæksholm 5.000
Næstved Kommune Abelone Glahn på Fuglebjerg Bibliotek 5.000
Nørre-Tranders Menighedsråd Gretelise Holm i Nørre Tranders Kirkecenter 5.000
Odder Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky 5.000
Odder Kommune Katrine Marie Guldager d. 22.10.2014 5.000
Odense Kommune Morten Brask og Trisse Gejl d. 06.05.2014 8.000
Odense Kommune Signe Langtved Pallisgaard på Hovedbiblioteket 5.000
Odense Kommune Jens Blendstrup 5.000
Odense Kommune Tom Buk-Swienty d. 03.03.2015 5.000
Odsherred Kommune Maren Uthaug 5.000
Odsherred Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky på biblioteket 5.000
Odsherred Kommune Josefine Klougart på biblioteket 5.000
Odsherred Kommune Dy Plambeck d. 11.03.2015 5.000
Ole Kobbelgaard Jens Smærup Sørensen 5.000
Ole Kobbelgaard Johs Nørregaard Frandsen 5.000
Ole Lyngvåg Kaspar Colling Nielsen i Studenterkredsen 5.000
Ole Simonsen Vagn Remme, Abildhuset 5.000
Ollerup Efterskole Sang og Musik Jens Blendstrup i Symfornien d. 22.01.2015 5.000
Onsdagsklubben Josefine Klougart den 14.01.2015 5.000
Opdigtet Onsdag v / April Marie Lauring Maria Helleberg, Janne Teller, Stephanie Gaarde Caruana, restaurant. d. 02.04.2014 12.000
Orenæs Kultur Knud Romer d. 03.03.2015 5.000
Orenæs Kultur Jakob Levinsen d. 19.02.2015 5.000
Overgaden - Institutut for samtidskunst T. S. Høeg, Peter Adolphsen og Sternberg på Overgaden d. 11.01.2015 12.000
Palæfløjen Helle Helle i Palæfløjen d. 1.2.2015 5.000
Performance-rum Thomas Krogsbøl og Jesper Sternberg i Performance-rum d. 27.03.2015 8.000
Personaleforeningen v/ Koldingbibliotekerne Morten Dürr på Kolding Bibliotek d. 19.03.2015 5.000
Peter D & Co. Henrik Nordbrandt og Helle Helle i Valby Kulturhus 8.000
Peter D & Co. Lola Baidel m.fl. i Valby Kulturhus d. 06.03.2015 4.000
Poul P Lounge & Café ApS Sternberg, Peter Adolphsen & TS Høeg på Poul P d. 12.04.2014 12.000
Publik Anders Abildgaard d. 30.04.2014 5.000
Randers Kommune Sissel-Jo Gazan på Hovedbiblioteket d. 02.04.2014 5.000
Randers Kommune Lars Johansson d. 16.02.2015 5.000
Randersegnens Amatørarkæologer Lone Mikkelsen på Randers Bibliotek d. 25.02.2015 5.000
Rasmus Jensen Mette Moestrup d. 6.10.2014 5.000
Rasmus Svoldgaard Graff Glenn Christian, Vagn E. Olsson, Kenneth Jensen d. 11.04.2014 12.000
Rebild Kommune Hanne-Vibeke Holst på Nørager Bibliotek d. 02.04.2014 5.000
Richard Winthers Hus i Vindeby Helle Helle, Lola Baidel og Birgit Dagmar Johansen i Richard Winthers hus 12.000
Richard Winthers Hus i Vindeby Anne Marie Ejrnæs og Anna Telling 8.000
Ringkøbing-Skjern Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky på Skjern Bibliotek d. 02.04.2014 5.000
Ringkøbing-Skjern Kommune Morten Brask på Ringkøbing Bibliotek d. 01.10.2014 5.000
Ringkøbing-Skjern Kommune Marianne Jørgensen på Ringkøbing Bibliotek d. 20.01.2015 5.000
Ringkøbing-Skjern Kommune Kim Leine på Skjern Bibliotek d. 04.02.2015 5.000
Ringsted Kommune Signe Wenneberg d. 08.04.2014 5.000
Ringsted Kommune Tom Buk-Swienty på Ringsted Bibliotek 5.000
Roskilde Kommune Hanne-Vibeke Holst på Viby Bibliotek d. 09.04.2014 5.000
Roskilde Kommune Ursula Andkjær Olsen på Roskilde Bibliotek d. 04.04.2014 5.000
Roskilde Kommune Jens Vilstrup og Jesper Wung-Sung 8.000
Roskilde Kommune Theis Ørntoft på Roskilde Bibliotek 5.000
Roskilde Kommune Jacob Weinreich og Anders Rønnow Klarlund (A.J. Kazinski) på Jyllinge Bibliotek 8.000
Roskilde Kommune Carsten Boe på Roskilde Bibliotek: »Jazz og prosa« d. 02.02.2015 5.000
Rudersdal Kommune Bjørn Harvig på Holte Bibliotek d. 15.10.2014 5.000
Rudersdal Kommune Helle Helle 5.000
Rungsted Menighedsråd Naser Khader Rungsted Sognehus d. 26.10.2014 5.000
Rysensteen Gymnasium Asta Olivia Nordenhof og Kim Leine d. 16.01.2015 8.000
Rødding Frimenighed Kim Leine på højskolen 5.000
Rødding Frimenighed Ida Jessen på højskolen 5.000
Røde Roses Kaffebar Jens Blenstrup, Sternberg og Thomas Krogsbøl på Røde Roses kaffebar d. 12.06.2014 12.000
Rødovre Kommune Signe Wenneberg på biblioteket d. 09.04.2014 5.000
Rødovre Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky d. 18.03.2015 5.000
SALT v / Mathilde Valbjørn Morten Søndergaard den 09.05.2014 5.000
Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd Peter Laugesen d. 03.01.2015 5.000
Scene1 ApS Klaus Rifbjerg i Hårbøllehuset d. 04.05.2014 5.000
Schiøler Torsten Sehested Høeg og Lars Skinnebach på Dansebjerg d. 25.01.2015 8.000
Sct Lukas Sogns Menighedsråd Morten Søndergaard d. 18.05.2014 5.000
Sct Lukas Sogns Menighedsråd Anne Lise Martsrand-Jørgsensen d. 09.11.2014 5.000
Sct Lukas Sogns Menighedsråd Forfattergudstjeneste med Pablo Llambias 5.000
Selskabet Bellman i Danmark Benny Andersen. Sophienholm 5.000
Silkeborg Kommune Signe Langtved Pallisgaard på Silkeborg Bibliotek d. 23.10.2014 5.000
Sissel Bergfjord Mikkel Thykier, Signe Gjessing og Claus Handberg Chrisensen i basement poetry 12.000
Skive Kommune Josefine Ottesen på biblioteket d. 10.10.2014 5.000
Skive Kommune Dy Plambech d. 05.02.2015 5.000
Skive Kommune Tom Buk Swienty d. 17.02.2015 5.000
Skovlund Campng v / Benny Laursen Vagn Remme og Sternberg på Skovlund Camping 8.000
SNYK Morten Søndergaard d. 14.11.2014 5.000
Solrød Kommune Martin Kongstad på Solrød Bibliotek d. 03.04.2014 5.000
Solveig Daugaard En rose til Gertrude Stein, en oplæsning med 8 deltagende forfattere fra 4 lande. Ved Gertrude Stein Selskabet i Danmark 12.000
Sommerudstillingen masnedø Thorvald Berthelsen, Flemming Madsen Poulsen, Jørgen Munck Rasmussen, Masnedøfortet d. 28.06.2014 12.000
Sommerudstillingen Masnedø Knud Romer på Sommerudstillingen Masnedøfortet 5.000
Sommerudstillingen Masnedø Michael Næsted Nielsen, Ana Telling og Marianne Christensen, Sommerudstillingen Masnedø 12.000
Sort / Hvid Naja Marie Aidt, Christina Hagen og Peter Laugesen på Café Scenen d. 01.06.2014 12.000
Sorø Kunstmuseum Ida Jessen 5.000
Sorø Kunstmuseum Glenn Christian på Sorø Kunstmuseum d. 04.05.2014 5.000
Stevns Kommune Kim Leine, Hårlev Kirke i samarbejde med Hårlev Bibliotek 5.000
StORDstrømmen Amdi Silvestri, Michael Kamp d. 25.04.2014 8.000
StORDstrømmen Naja Marie Aidt i Aarestrups Hus Nysted 5.000
StORDstrømmen Mivhael Næsted, Lise Bidstrup og Kenneth Bøgh Andersen i Nørregade Teatret 12.000
StORDstrømmen Jørgen Sonne, Grønnegades Kaserne 5.000
StORDstrømmen Karen Zubari, Eva Matjeka, Søren Sørensen, Kulturværket d. 14.02.2015 8.000
Struer Kommune Thomas Rathsack på Struer Bibliotek d. 20.11.2014 5.000
Studenterhus i Odense Theis Ørntoft og Martin Hall på Studenterhus Odense 8.000
Studenterhus i Odense T/S Sterndolph d. 12.03.2015 5.000
Studenterhus Århus Josefine Klougart, Mads Mygind, Søren Ulrik Thomsen - på Studenterhus Århus d. 02.04.2014 12.000
Svanekegaarden Leif Davidsen i Svanekegaardens Teatersal d. 06.04.2014 5.000
Svanekegaarden Jens Blendstrup i Svanekegaardens Teatersal d. 23.11.2014 5.000
Svanekegaarden Peter Høeg d. 08.02.2015 5.000
Svanekegaarden Hanne Vibeke Holst d. 15.03.2015 5.000
Svanekegårdens kunst- og kulturforening Valdemar Lønsted i Svanekegaardens kunst- og Kulturforening 5.000
Svanekegårdens kunst- og kulturforening Erik A. Nielsen i Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening 5.000
Svanekegårdens kunst- og kulturforening Jørgen Johansen i Svanekegaarden d. 15.02.2015 5.000
Svanekegårdens kunst- og kulturforening Jesper Ryberg i Svanekegaarden d. 25.01.2015 5.000
Svendborg kommune Thorstein Thomsen 5.000
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Martin Glaz Serup på SDU, campus Kolding d. 15.05.2014 5.000
Syddjurs Kommune Helle Helle på Ebeltoft Bibliotek d. 01.11.2014 5.000
Syddjurs Kommune Naser Khader d. 25.10.2014 5.000
Sydhavn Station Sternberg på udstillingsstedet Sydhavn Station d. 04.04.2014 5.000
Sønderborg Kommune Karen Filskov d. 28.04.2016 5.000
Sønderborg Kommune Gretelise Holm 5.000
Sønderborg Kommune Jens Vilstrup d. 05.03.2015 5.000
Teaterkredsen Mariagerfjord Knud Romer i Hobro Kirkecenter 5.000
Teaterkredsen Mariagerfjord Søren Matthiesen på Hobro Bibliotek 5.000
Teaterkredsen Mariagerfjord Carsten Jensen på Hobro Bibliotek d. 13.01.2015 5.000
Thiemers Magasin Christina Englund i Thiemers Salon d. 06.04.2014 5.000
Thiemers Magasin Katrine Marie Guldager i Thiemers Magasins litterære salon 5.000
Thiemers Magasin Pia Juul i Thiemers Magasins litterære salon 5.000
Thiemers Magasin Lone Hørslev i Thiemers Magasin d. 05.10.2014 5.000
Thiemers Magasin Mette Holm i Thiemers Magasin d. 15.02.2015 5.000
Thisted Kommune Mette Holm d. 24.03.2015 5.000
Thisted Musikteater Lone Hørslev i Thisted Musikteater »Thy til Ord« d. 26.02.2015 5.000
Thy Teater Yahya Hassan på Thy Teater 5.000
Thy Teater Erling Jepsen på Thy Teater 5.000
Tingsted Kirkekasse Sigurd Kværndrup i Tingsted Kirke 5.000
Tobakken Dorthe Nors d. 09.04.2014 5.000
Tobakken Kirsten Thorup 5.000
Tobakken Asta Olivia Nordenhof og Bjørn Rasmussen 8.000
Tobakken Naja Marie Aidt, Line Knutzon, Mette Moestrup d. 22.01.2015 12.000
Torup Bogby Ane Riel d. 13.06.2014 5.000
Torup Bogby Lea Korsgaard 5.000
Torup Bogby Ove Korsgaard, Torup Bogby 5.000
Torup Bogby Josefine Klougart i Torup Bogby d. 27.02.2015 5.000
Tranquebar - Interkulturell Formidlingsfond Claus-Beck Nielsen 5.000
Tranquebar - Interkulturell Formidlingsfond Dy Plambeck i Tranquebar d. 11.02.2015 5.000
Trine Midgaard Bang Josefine Klougart hos »Lyrik På Første« d. 18.02.2015 5.000
Twins In Tweed ApS Sternberg på Harbo Bar 5.000
Tønder Kommune Inge Addriansen 5.000
Tønder Kommune Ove Korsgaard 5.000
Tønder Kommune Lisbeth Smedegaard Andersen 5.000
Tønder Kommune Kathrine Lilleør i Brorsonhus 5.000
Tønder Kommune Grete-Lise Holm d. 02.03.2015 5.000
Tårnby Kommune Carsten Boe og Signe Pallisgaard på biblioteket d. 21.10.2014 8.000
Udstillingsstedet Spaniel 19C Jesper Sternberg Nielsen 5.000
Valby Kino Fonden Mia Degner, Martin Glaz Serup og Eva Tind i Valby Kino d. 05.06.2014 12.000
Vallensbæk Kommune Lars Kjædegaard d. 03.11.2014 5.000
Vallensbæk Kommune Grethelise Holm på Rådhuset d. 11.03.2015 5.000
Varde Kommune Maise Njord 5.000
Varde Kommune Katrine Marie Guldager Varde Bibliotek d. 05.03.2015 5.000
Vejen Gymnasium Kristian Himmelstrup d. 05.02.2015 5.000
Vejen Kommune Peter Tudvad på Brørup Bibliotek d. 28.04.2014 5.000
Vejen Kommune Ove Korsgaard på Lindknud Aftenhøjskole arrangeret i samarbejde med Brørup Bibliotek d. 22.01.2015 5.000
Vejle Kommune Sissel-Jo Gazan d. 03.04.2014 5.000
Vejle Kommune Maren Uthaug på Vejle Bibliotek 5.000
Vejle Kommune Eva Tind på Vejle Bibliotek 5.000
Vejle Kommune Peter H. Olesen og claus ejner på kunstmuseet i Vejle 8.000
Vejle Kommune Søren Ulrik Thomsen på Vejle Bibliotek 5.000
Vejle Kommune Jens Blendstrup på biblioteket 5.000
Vejle Kommune Leif Davidsen på biblioteket d. 27.01.2015 5.000
Vejle Kommune Iben Mondrup på Vejle Bibliotek d. 26.03.2015 5.000
Vesthimmerlands Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky 5.000
Vesthimmerlands Kommune Lars Johansson på Aalestrup bibliotek d. 22.01.2015 5.000
Vestjyllands Højskole Peter Laugesen, Eske K. Mathiesen, Marianne Larsen på Vestjyllands Højskole d. 05.11.2014 12.000
VIA University College Christoffer Boserup Skov d. 29.10.2014 5.000
Viborg Kommune Overflyttet fra KLF10.2013-1096 12.000
Viborg Kommune Malene Schwartz på Hovedbiblioteket i Viborg 5.000
Viborg Kommune Maria Rørbæk Wanscher på Viborg Bibliotek 5.000
Viborg Kommune Bjarne Nielsen Brovst på biblioteket d. 11.11.2014 5.000
Viborg Kommune Hanne-Vibeke Holst på Hovedbiblioteket i Viborg d. 04.11.2014 5.000
Viborg Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus d. 17.11.2014 5.000
Viborg Kommune Anna Grue d. 10.03.2015 5.000
Vordingborg kommune Signe Langtved Pallisgaard på Præstø Bibliotek 5.000
Vordingborg kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky 5.000
Vordingborg kommune Joen Bille 5.000
VUC Storstrøm Ida Jessen 5.000
Ærø Kommune Sigurd Buch Kristensen på Biblioteket 5.000
Ø Tørslev Kirke Kim Leine d. 01.04.2014 5.000
Ø Tørslev Kirke Klaus Wivel d. 11.11.2014 5.000
Ø Tørslev Kirke Per Stig Møller d. 25.3.2015 5.000
Aalborg Huset Kasper Anthoni Og Tommy Heisz i Husets Galleri d. 07.05.2014 5.000
Aalborg Huset Kasper Anthoni Og Tommy Heisz i Husets Galleri 3.000
Aalborg Kommune Leif Davidsen 5.000
Aarhus Kommune Maria Helleberg 5.000
Aarhus Kommune Signe Langtved Pallisgaard 5.000
Aarhus Kommune Henrik Nordbrandt d. 24.4.2014 5.000
Aarhus Kommune Glenn Christian, Kenneth Jensen, Mads Mygind, på Godsbanen d. 12.04.2014 12.000
Aarhus Kommune Pernille Højmark 5.000
Aarhus Kommune Glenn Ringtved på Viby Idrætscenter - Ændret til Brian P, Ørnbøl på Viby Bibliotek - se post ind. 5.000
Aarhus Kommune Mette Moestrup, Naja Marie Aidt, Line Knutzon 12.000
Aarhus Kommune Bjarne Nielsen Brovst d. 01.10.2014 5.000
Aarhus Kommune Jens Blendstrup og Bjørn Rasmussen d. 22.10.2014 8.000
Aarhus Kommune Rasmus Halling Nielsen, Ida Marie Hede og Morten Søndergaard d. 30.10.2014 12.000
Aarhus Kommune Andrea Hejlskov d. 06.10.2014 5.000
Aarhus Kommune Amalie Smith, Anders Abildgaard og Mads Mygind på Godsbanen d. 05.02.2015 12.000
Aarhus Kommune Lone Hørslev d. 18.02.2015 5.000
Aarhus Kommune Lars Frost, Niels Frank og Thomas Boberg på Åby Bibliotek d. 10.01.2015 12.000

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Assens Kommune Esther Rützou på skolen d. 19.03.2014 5.000
Bavnehøj Menighedsbørnehave Marianne iben Hansen her i institutionen d. 11.03.2014 5.000
Billund Kommune Daniel Zimakoff på skolebiblioteket d. 12.05.2014 5.000
Billund Kommune Daniel Zimakoff på skolen d. 12.05.2014 5.000
Brøndby Kommune Jesper Wung-Sung på Brøndbyvester Skole den 03.04.2014 5.000
Campus Bornholm Mette Moestrup - på stx-afdelingen af Campus Bornholm 5.000
Campus Bornholm Dennis Gade Kofod - på stx-afdelingen af Campus Bornholm d. 21.03.2014 5.000
Esbjerg Kommune Jesper Wung Sung på skolebiblioteket d. 25.03.2014 5.000
Esbjerg Kommune Lotte Salling møder børnehaveklasserne og førskolebørnene d. 14.05.2014 5.000
Esbjerg Kommune Jørn Jensen på skolebiblioteket d. 05.11.2014 5.000
Faxe Kommune Sanne Søndergaard i »Salen« d. 01.04.2014 5.000
Faxe Kommune Anja Hitz i »Salen« d. 07.03.2014 5.000
Faxe Kommune Anne Sofie Hammer på biblioteket d. 08.01.2014 5.000
Faxe Kommune Cecilie Eken på Biblioteket d. 23.10.2014 5.000
Fredensborg Kommune Line Kyed Knudsen på Endrupskolen d. 15.05.2014 5.000
Fredensborg Kommune Jan Kjær på skolebiblioteket d. 23.05.2014 5.000
Fredensborg Kommune Morten Søndergård den 01.05.2014 5.000
Fredensborg Kommune Marianne Iben Hansen d. 14.08.2014 5.000
Fredensborg Kommune Ronnie Andersen på skolen d. 09.10.2014 5.000
Fredensborg Kommune Cecilie Eken på Ullerødskolen d. 17.04.2015 5.000
Fredensborg Kommune Helle Dyhr Fauerholdt d. 07.10.2014 på Fredensborg Skole 5.000
Fredensborg Kommune Rebecca Bach-Lauritsen på Fredensborg Skole d. 04.12.2014 5.000
Furesø kommune Benni Bødker på Stavnsholtskolens bibliotek d. 22.5.2014 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Sternberg og Vagn Remme på Bøgebjergskolen d. 18.11.2014 8.000
Grenaa Gymnasium Mads Heinesen på Grenå gymnasium d. 08.05.2014 5.000
Gribskov Kommune Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss på Bjørnehøjskolen 8.000
Hellested Friskole Marianne Iben Hansen på Hellested Friskole d. 04.09.2014 5.000
Hellested Friskole Illustrator Hanne Bartholin på Hellested Friskole d. 11.09.2014 5.000
Helsingør Kommune Lotte Salling Mariahjemmets Børnehave d. 12.09.2014 5.000
Helsingør Kommune Kenneth Bøgh Andersen, Nicole Boyles Rødtnes, Benni Bødker på Hornbæk Skoles bogmesse 12.000
HF & VUC Fyn Odense Peter Grønlund VUC Odense d. 7.3.2014 5.000
Hillerød Kommune Sanne Søndergaard på Grønnevang Skole - afd Østervang d. 03.04.2014 5.000
Hjørring Private Realskole Thorstein Thomsen d. 24.03.2014 5.000
Hjørring Private Realskole Martin Petersen på skolen d. 24.02.2015 5.000
Hjørring Private Realskole Ina Bruhn 5.000
Horsens Kommune Jørn Jensen på Skolebiblioteket d. 06.03.2014 5.000
Horsens Kommune Bodil El Jørgensen på skolebiblioteket 5.000
Høje-Taastrup Kommune Sanne Søndergaard d. 02.04.2014 5.000
Høje-Taastrup Kommune Sanne Søndergaard d. 02.04.2014 5.000
Høje-Taastrup Kommune Sanne Søndergaard d. 02.04.2014 5.000
Hørsholm Kommune Jan Kjær på Hørsholm skoles skolebibliotek 5.000
Institut Sankt Joseph Ina Bruhn på biblioteket d. 21.11.2014 5.000
Institut Sankt Joseph Bennie Bødker d. 21.05.2014 5.000
Institut Sankt Joseph Lene Kaaberbøl på skolebiblioteket ændret til Daniel Zimakoff 5.000
Kfum's Børnehhus Musereden - Frederiksværk Maria Rørbæk på biblioteket d. 10.12.2013 5.000
Kolding Kommune Thorstein Thomsen d. 13.03.2014 5.000
Kolding Kommune Karen Filskov på Ålykkeskolen d. 12.03.2014 5.000
Kolding Kommune Tina Klemmensen Taps Børnehave d. 26.03.2014 5.000
Kolding Kommune Tina Klemmensen i daginstitutionen d. 19.03.2014 5.000
Kolding Realskole Thorstein Thomsen d. 18.06.2014 5.000
Kontiki-Børnenes Skole v / Ane Fabricius Ronnie Andersen på skolen 5.000
Kragelund Efterskole Martin Petersen d. 18.02.2015 5.000
Københavns Kommune Kim Fupz Åkeson på Randersgades Skole d. 10.04.2014 5.000
Københavns Kommune Jesper Wung-Sung på biblioteket eller i gymnastiksalen d. 27.02.2014 5.000
Køge Private Realskole Cato Thau Jensen på skolen d. 19.05.2014 5.000
Langelands Kommune Mette Finderup på Humble Skole 18.03.2014 5.000
Lyngby Private Skole Hanne Fabricius på Lyngby Private Skole d. 11.04.2014 5.000
Margrethe Reedtz Skolen Mads Heinesen på Margrethe Reedtz Skolen d. 05.05.2014 5.000
Middelfart kommune Kenneth Bøgh Andersen på Strib Skole 27.02.2014 5.000
Middelfart kommune Esther Rützou d. 16.01.2015 5.000
Norddjurs Kommune Jørn Jensen på skolebiblioteket d. 22.05.2014 5.000
Norddjurs Kommune Mads Heinesen på skolebiblioteket 5.000
Norddjurs Kommune Anders Johansen på skolebiblioteket på Kattegatskolen på Åboulevarden 64 d. 04.06.2014 5.000
Norddjurs Kommune Daniel Zimakoff på skolebiblioteket d. 21.05.2014 5.000
Norddjurs Kommune Maria Rørbæk i Anholt Børnehave d. 16.07.2014 5.000
Norddjurs Kommune Forfatter Jesper Wung-Sung på Kattegatskolen på Åboulevarden d. 05.11.2014 5.000
Norddjurs Kommune Benni Bødker på Kattegatskolen d. 29.10.2014 5.000
Norddjurs Kommune Line Kyed Knudsen på skolebiblioteket d. 23.09.2014 5.000
Nyborg kommune Cecilie Eken på 4kløverskolen Ørbæk og Vibeskolen, Ullerslev d. 05.03.2014 5.000
Nyborg kommune Alex Uth på Nyborg Bibliotek d. 01.04.2014 5.000
Nyborg kommune Cecilie Eken i Kultursalen på Vibeskolen 5.000
Nærum Gymnasium Katrine Marie Guldager Nærum Gymnasium d. 08.10.2014 5.000
Næstved Kommune Jan Kjær i skolens aula d. 17.03.2014 5.000
Næstved Kommune Peter Gotthardt i skolens aula d. 24.03.2014 5.000
Næstved Kommune Mads Heinesen på biblioteket 5.000
Næstved Kommune Katrine Marie Guldager på skolebiblioteket d. 26.05.2014 5.000
Odder Kommune Mette Finderup, VitaPark Randlevvej 2, 8300 Odder d. 10.09.2014 5.000
Randers Kommune Josefine Ottesen, på Randers Bibliotek d. 03.04.2014 5.000
Roskilde Kommune Mette Thomsen på skolebiblioteket d. 24.30.2014 5.000
Roskilde Kommune Ida-Marie Rendtorff på Tjørnegårdsskolen d. 23.04.2014 5.000
Roskilde Kommune Janne Aagaard på Hedegaardenes Skole d. 07.04.2014 5.000
Rudersdal Kommune Rasmus Bregnhøi d. 14.11.2014 5.000
Rudersdal Lilleskole Esther Rutzou på skolen d. 04.06.2014 5.000
Rungsted Private Realskole Dorthe de Neergaard på Rungsted private Realskole d. 02.04.2014 5.000
Rødovre Kommune Martin Schwartz på Valhøj Skole d. 02.04.2014 5.000
Sct Michaels Skole Jim Højberg for 3.-6. kl. i salen, Sct. Michaels Skole d. 04.11.2014 5.000
Skive Gymnasium Og HF Mads Mygind, Skive Gymnasium og HF d. 06.03.2014 5.000
Skorpeskolen Naja Marie Aidt i kursuslokale på Skorpeskolen d. 30.04.2014 5.000
Skorpeskolen Thorstein Thomsen på Skorpeskolen d. 17.03.2014 5.000
Skorpeskolen Camilla Hübbe på Skorpeskolen d. 09.06.2014 5.000
Skorpeskolen Rebecca Bach-Lauritsen d. 01.09.2014 5.000
Skorpeskolen Mette Hegnhøj Mortensen på skolen d. 15.09.2014 5.000
Skorpeskolen Julie Nord på skolen d. 10.11.2014 5.000
Svendborg kommune Vagn Remme & Sternberg på skolen d. 10.04.2014 10.000
Tryllefløjten Maria Rørbæk og Pia Thaulov på Tryllefløjten d. 28.08.2014 8.000
Tønder Kommune Cecilie Eken på biblioteket d. 16.09.2014 5.000
UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Kenneth Bøgh Andersen d. 09.10.2014 5.000
Vejle Kommune Camilla Hübbe d. 06.03.2014 5.000
Vester-Skerninge Friskole Jesper Sternberg og Vagn Remme på skolen d. 18.09.2014 8.000
Vestjysk Gymnasium Og HF Mads Mygind på Vestjysk Gymnasium Tarm d. 07.04.2014 5.000
Viborg Kommune Bente Clod på Hammershøj Skole d. 29.08.2014 5.000
Vinderup Realskole Caroline Ørsum Vinderup Realskole nr. 18 og aula d. 24.03.2015 5.000
Aalborg Kommune Jan Kjær på Løvvangskolens Pædagogiske Læringscenter d. 17.09.2014 5.000
Aalborg Kommune Morten Dürr på Vodskov Skole d. 20.11.2014 5.000
Aarhus Kommune Camilla Hübbe Mårslet Skoles pædagogiske læringscenter d. 17.03.2014 5.000
Aarhus Kommune Sanne Søndergaard på Malling Skoles læringscenter d. 10.11.2014 5.000
Aarhus Kommune Glenn Ringtved d. 20.01.2015 5.000
Aarhus Kommune Jesper Wung-Sung på Kragelundskolen 24.02.2015 5.000
Aarhus Kommune Line Kyed Knudsen på Skolebiblioteket d. 18.06.2014 5.000
Aarhus Kommune Bodil Nygaard på Litteraturcentret, Godsbanen d. 08.08.2014 5.000
Lærer Campus Roskilde - Fysioterapeut Inge Duelund Nielsen på Campus Roskilde d. 05.06.2014 5.000
Samsø Kommune Jesper Wung-Sung på Skolebiblioteket 5.000
Slagelse Kommune Camilla Wandahl på Søndermarksskolen d. 02.04.2014 5.000
Slagelse Kommune Josefine Ottesen møder 5. årgang d. 02.02.2015 5.000

Rejselegat

Adda Sofie Skytte Djørup Poulsen 30.000
Alex Frank Larsen 17.850
Anita Krumbach 8.850
Anja Hitz 8.600
Anne Charlotte Langkilde 10.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 30.000
Asta Olivia Nørgaard Sanvig Nordenhof 13.000
Camilla Hübbe 15.000
Charlotte Christina Inuk Hoff Hansen 9.000
Dorte Karrebæk Dalgaard 12.145
Frank Langmack Andersen 16.900
Frode Z. Olsen 25.500
Glenn Christian Ravn 17.800
Glenn Christian Ravn 10.000
Henning Vangsgaard 7.250
Hjalte Tin Iversen 15.000
Holger Torsten Dahl 30.000
Ida Marie Hede Bertelsen 7.680
Jan Sonnergaard 20.000
Janus Kodal 9.000
Jens Martin Eriksen 30.000
Jesper Sternberg Nielsen 20.000
Judit Kertész 13.000
Katrine Marie Guldager Christiani 40.000
Kim Langer 10.970
Kåre Bluitgen 33.800
Lars Frost 40.000
Lene Henningsen 10.000
Line-Maria Lång 13.550
Martin Johs. Møller 20.000
Martin Kongstad 10.000
Mette Moestrup 7.000
Mikkel Rosengaard Knudsen 6.196
Mikkel Thykier 27.500
Morten Søndergaard 24.500
Muniam Alfaker 25.000
Nicolaj Stochholm 20.000
Niels Lyngsø 17.334
Nina Malinovski 26.600
Nur Beier 20.000
Ole Dalgaard 12.145
Ole Meyer 9.161
Olga Sofia Ravn 6.779
Peder Frederik Jensen 21.500
Peter Nielsen 30.000
Pia Fris Laneth 24.348
Rasmussen 15.000
René Fredensborg 14.000
Rikke Houd 20.000
SceneWorks v / Rhea Leman 20.000
Sissel Bergfjord 3.200
Solvej Balle 8.280
Sotirios Souliotis 12.750
Susanne Vebel 6.000
Tomas Lagermand Lundme 22.745
Tygesen & Kompagni ApS 30.000
Øverste Etage v / Mathilde Walter Clark 14.800

Oversætterpuljen

»Nefeli« I. Douvitsas & Sia E.e. Johannes V. Jensen »Kongens Fald« into Greek 25.000
A/S Information Michael Dobbs: Six month in 1945, engelsk 25.000
A/S Information Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, tysk 30.000
A/S Information Wilhelm Schmid: Gelassenheit, tysk 10.000
Alba Editorial SL Adda Ravnkilde: Judith Fürste 16.902
Albatros Plus Jan Sonnergard: Sidste søndag i Oktober into Serbian 20.000
Albatros Plus Henrik Stangerup: Løgn Over Løgn into Serbian 20.000
Albatros Plus Mikkel Thorup: Fjendskab into Serbian 9.000
Alexander Aghabekyan Anna Grue, Dybt at falde (Je ne port pas mon nom) into Armenian 15.000
Animar For Literature and Arts The Mud Kings daughter and other Tales by Hans Christian Anderson into Arabic 15.000
Animus Publishing (Animus Kiadó Kft.) Jonas T. Bengtsson: Et eventyr 7.000
Apgads Atena SIA Janne Teller: Intet into Latvian 12.337
ARGO spol. s r.o. Dorthe Nors: Kantslag 4.400
Ars Moriendi-Saixpirikon Giorgos P. Alisanoglou Translation of 3 Danish theatre plays into Greek 25.000
Artforum spol s.r.o. Helle Helle: Dette burde skrives i nutid into Slovakian 9.000
Arvids v / Karen Kristensen Marco Malvaldi, Briscola in cinque, fra italiensk 15.000
Arvids v / Karen Kristensen Luigi Malerba: Le galline pensierose, fra italiensk 10.000
Arvids v / Karen Kristensen Tahar Ben Jelloun, L'ablation. Fransk 15.000
Arvids v / Karen Kristensen Jean-Christophe Rufin, Immortelle randonnée Compostelle malgré moi. Fransk 20.000
Arvids v / Karen Kristensen Hélène Lenoir, La crue de juillet. Fransk 15.000
Arvids v / Karen Kristensen Daniela Krien, Irgendwann werden wir uns alles erzählen 15.000
Arvids v / Karen Kristensen Christine Angot, Une semaine de vacances. Fransk 10.000
Arvids v / Karen Kristensen Abdellah Taïa, L'armée du salut. Fransk 10.000
Asociación Centro de Estudios y Cooperación para América Latina (CECAL) Azorno, by Inger Christensen 8.030
Aurora Metro Publications Ltd Roductions
And Publications Ltd Erik's Journey To Valhalla 25.000
Ayrinti Yayinlari Christian Jungersen: Du Forsvinder 30.000
Basilisk Edouard Levé, Autoportrait, fra fransk 20.000
Basilisk Jacques Roubaud: »Matematik:« & »Det kategoriske imperativ, fransk« 25.000
Bechs Forlag-Viatone v/Aksel Bech Christensen Jane Austen, Mansfield Park, fra engelsk 15.000
Bechs Forlag-Viatone v/Aksel Bech Christensen F.M. Dostojevskij, Dobbeltgængeren, fra russisk 10.000
Bloodaxe Books Ltd Pia Tafdrup: Salamander Sun and other poems 18.000
Brick Books Inc. Ulrikka Gernes - A Frayed Opus for Strings and Wind Instruments 20.000
C&K Forlag Werner Herzog: Vom Gehem im Schnee, til tysk 8.000
C&K Forlag Elena Ferrante: Historien om et nyt navn. Italiensk. 25.000
C&K Forlag Olga Grjasnowa: Die juristische Unschärfe einer Ehe 15.000
Center for the Art of Translation Naja Marie Aidt: Bavian into English 10.000
Cultures Peter Handke, Versuch über die Müdigkeit / Versuch über die 15.000
Dedalus Kitap Publishing Carsten Jensen: Vi de Druknede into Turkish 40.000
Dedalus Publishers As Trains Pass By (Katinka): Herman Bang 20.000
Del Vecchio Editore Villy Sørensen:Sære historier into Italian 15.000
Den Franske Bogcafes Forlag Mathias Énard, »Rue de voleurs«, udgivet på fransk 10.000
Den Franske Bogcafés Forlag I/S Marguerite Yourcenar, »Nouvelles Orientales«, fransk 8.500
Doerlemann Verlag AG Helle Helle: Ned til hundene 8.000
Editions Robert Laffont Kristian Bang Foss: Døden Kører Audi 15.000
Editorial del Gabo Pia Juul: Yo dije, Yo digo 10.000
Editorial Sexto Piso España S.L. Alfabeto (Inger Christensen) 10.000
Editorial Sexto Piso España S.L. Eso (Inger Christensen) 35.000
Editura Humanitas S. Kierkegaard: A Literary Review - Edifying Discourses in Various Spirits into Romanian 25.000
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag Victor Serge: Så gløderne ulmer i ørkenen (overs. fra fransk) 10.000
Forlaget Arena Antonin Artaud: Pour en finir avec le jugement de dieu. Fra fransk. 10.000
Forlaget Arena Georges Perec: Det infra-ordinære«Former for rum [Espèces d'espaces], fransk 35.000
Forlaget Arena Marguerite Duras, Le Navire Night, fransk 20.000
Forlaget Cobolt A / S Anne-Caroline Pandolfo og Terkel Risbjerg: Le Roi des scarabées (fransk) 6.500
Forlaget Etcetera Véronique Ovaldé: »Des vies d'oiseaux«, fransk 27.600
Forlaget Hjulet v / Vagn Plenge Nguyen Huy Thiep: Uden konge og andre noveller. Fra vietnamesisk 15.000
Forlaget Hr. Ferdinand Aps Alaa al-Aswany: Den Kongelige Egyptiske Automobilklub oversat fra arabisk 40.000
Forlaget Hr. Ferdinand Aps Jennifer Clement: Prayers for the Stolen, engelsk 20.000
Forlaget Hr. Ferdinand Aps Laura Hillenbrand: Unbroken, engelsk 30.000
Forlaget Klim Aps Franz-Olivier Giesbert: La Cuisiniere d'Himmler. Fra fransk 20.000
Forlaget Klim Aps Theodor W. Adorno - »Negativ dialektik«, fra tysk 30.000
Forlaget Klim Aps John Locke: Tanker om opdragelsen 20.000
Forlaget Klim Aps Diogo Mainardi: A Queda (Faldet) 20.625
Forlaget Klim Aps Jonathan Lethem: Dissidenthaven 15.000
Forlaget Klim Aps Nathaniel Hawthorne - The House of the Seven Gables (fra amerikansk) 20.000
Forlaget Ordenes By James McBride »The Good Lord Bird« - fra engelsk 20.000
Forlaget Sisyfos v / Peter Thiesen Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters læreår, fra tysk 20.000
Forlaget Sisyfos v / Peter Thiesen Fjodor Dostojevskij »Det døde hus«, fra russisk 20.000
Forlaget Sisyfos v / Peter Thiesen Friedrich Nietzsches Morgenrøde 20.000
Forlaget Vandkunsten K / S Hassan Blasim: Den irakiske Kristus 20.000
Geopoetika Publishing Karen Blixen: Den afrikanske farm into Serbian 20.000
Grouple Libella (Editions Maren Sell) Janne »Teller Kom« into French 10.000
Gyldendal A / S Andrea Molesini, Non tutti i bastardi sono di Vienna, italiensk 25.000
Harlekin Theaterverlag Jesper B. Karlsen/Marc van der Velden: »Peer Gynt« 15.000
Harlekin Theaterverlag Jesper B. Karlsen: Askepot og Rødhætte på nye eventyr 15.000
Harvill Secker Simon Pasternak, »Death Zones« 20.000
Hüseyin Cukur Swedish Liar - Henrik Brun 25.000
Informations Forlag A / S Eunsun Kim med Sébastien Falletti: Corée du Nord - 9 ans pour fuir l'enfer, fra fransk 10.000
Informations Forlag A / S Adam Smith: The Theory of Moral Sentiments, fra engelsk 30.000
Izdatelstvo VES MIR Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990. Redigeret af Morten Thing. (Copenhagen, Informations Forlag, 2001, 2012 2nd ed.) 7.700
Jamal Jumá »Du, mit du« by Christina Hesselholdt into Arabic 20.000
Janez Miš s.p. Miš založba Alen Meškovic: Ukulele Jam 15.000
Jensen & Dalgaard I / S David Park: The Truth Commissioner fra engelsk 20.000
Jensen & Dalgaard I / S Nick Lake: Hostage Three fra engelsk 10.000
Karpos Publishing House Kim Leine »Profeterne i Evighedsfjorden« 20.000
Klett Kinderbuch Verlag GmbH Cato Thau-Jensen: Kanuld pa Mamutsletten 7.000
Koinonia CE Editura SRL Peter Frödin, Line Knutzon and John Kenn Mortensen:
Lille Allan - Den menneskelige antenne into hungarian 10.000
Koinonia ton dekaton (publishing house) Pia Tafdrup, selected poems into Greek 11.100
Kristeligt Dagblads Forlag A / S Solomon Northup, »Twelve Years a Slave«, am. engelsk 15.000
L'Harmattan Publishing House Alan Meskovic: Ukulele-jam 10.000
Libros Del Aire Translation to Spanish: Thomas Boberg, Hesteæderne 1 and 2 22.387
Lindhardt Og Ringhof Forlag A / S Margaret Atwood: Maddaddam, canadisk 20.000
Lindhardt Og Ringhof Forlag A / S Pierre Lemaitre: Travail Soiegné 20.000
Lindhardt Og Ringhof Forlag A / S Valentine Goby: Kinderzimmer, Fransk 10.000
Longanesi & Co. Simon Pasternak, Dødszoner into Italian 10.000
Loxodonta v / Lars Zacho Maarup Christopher Marlowe, 6 skuespil, engelsk 50.000
Ltd Beijing Beepub Media & Culture Publishing Co. Søren Aabye Kierkegaard: In Vino Veritas / Adskilligt om Ægteskabet / Skyldig - Ikke Skyldig? (the whole serie of »Stadier paa Livets Vei«) 30.000
Løve's Bogcafe Kjell Askildsen: Alt som før og Thomas F's siste nedtegnelser til Almenheten 15.000
Media Rodzina Sp. z o.o. Hans Christian Andersen: »Dagbøger. Selected« into Polish 60.000
Mercure de France Sissel-Jo Gazan »Svalens graf« 30.000
MTP H. C. Andersen »H. C. Andersens Eventyr og Historier; Jubilæumsudgave for danske børn, Første bind« 36.926
Multivers ApS Bertolt Brecht, Svendborger Gedichte, fra tysk 15.000
Multivers ApS Karel Capek, Rejse mod nord, fra tjekkisk 25.000
Møller Forlag Forfatter: Jonathan Cott; Værk: Susan Sontag - The Complete Rolling Stone Interview; fra engelsk (amerikansk) 10.000
Neri Pozza Editore »Det syvende barn« (The seventh child) by Erik Valeur 40.000
Nexso Autrement Haendeligt Uheld - Anders Bodelsen into French 15.000
Nordiska Holding ApS Peter Asmussen, udvalgte skuespil, persisk 50.000
Norvik Press Ltd Dorrit Willumsen: Bang 40.000
Novoe Izdatelstvo Publishers House Carl Theodor Dreyer Om Filmen 3.000
Nur Beier Honorar til Nur Beier - Ref.: KIK20.2013-0309 oversættelse for Dedalus Kitap 20.000
Osburg Verlag GmbH Dorthe Nors: Kantslag 12.316
Osburg Verlag GmbH Tom Buk-Swienty: Kaptajn Dinesen, Il dog Blod 25.000
OÜ NyNorden Ida Bruhn, Min fucking familie into Estonian 10.000
PARK Kiadó Kft. Iselin C. Herman: »Domino« into Hungarian 7.000
Pika pa sipërfaqe Søren Kierkegaard: Fear and Trembling & Repetition into Albanian 23.900
Poetry Wales Press Ltd (trading as Seren) Alen Meskovic: Ukelele Jam into English 30.000
Polirom publishing house Kim Leine - Profeterne i Evighedsfjorden into Romanian 20.000
Predrag Crnkovic Henrik Stnagerup »At skrive eller dø« into Serbian from Danish 20.000
Profile Books Ltd Tom Buk-Swienty: 1864 [original title: Slagtebænk Dybbøl & Dommedag Als] 40.000
Republik v / Johnny Andersen Andreas Altmann »Das Scheissleben meines Vaters, das Scheissleben meiner Mutter and meine eigene Scheissjugend.« Tysk 25.000
Republik v / Johnny Andersen NoViolet Bulawayo, We need new names, engelsk 25.000
Roskilde Bogcafe Jhumpa Lahiri Lavlandet fra engelsk 20.000
Roskilde Bogcafe Ondattje Kattens bord fra engelsk 20.000
Roskilde Bogcafe Mo Yan De røde marker fra kinesisk 35.000
Roskilde Bogcafe Eugen Ruge 15.000
Roskilde Bogcafe Teju Cole Åben by engelsk 25.000
Roskilde Bogcafe Judith Hermann »Al kærligheds begyndelse« 20.000
Roskilde Bogcafe Stefanie de Velasco »Tigermælk« tysk 15.000
s. r. o. Host - vydavatelství Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden 15.000
S.l. Santillana Ediciones Genrrales Sissel-Jo Reid Gazan (»The graph of the swallow«) into Spanish 25.000
Scritturapura casa editrice Inger Christensen: Det malede vaerelse 19.347
The National Center for Translation Samlede Digte - Inger Christensen 40.000
Tiderne Skifter Forlag Aps W .G. Sebald, Luftkrig og litteratur, fra tysk 13.000
Tiderne Skifter Forlag Aps Sibylle Berg, Vielen Dank für das Leben, fra tysk 20.000
Tiderne Skifter Forlag Aps Thomas Pynchhon, Bleeding Edge, Engelsk 40.000
Tiderne Skifter Forlag Aps Paolo Giordano, Il corpo umano 30.000
Tiderne Skifter Forlag Aps Jesús Carrasco, Intemperie, spansk 22.000
Tiderne Skifter Forlag Aps Yan Lianke, Lenins kys, kinesisk 25.000
Tiderne Skifter Forlag Aps Saša Stanišic, Før festen, tysk 20.000
Turbine Forlaget A / S Juan Gabriel Vásquez fra spansk 10.000
Turbine Forlaget A / S Jorge Franco, El mundo de afuera 20.000
Turbine Forlaget A / S Kamel Daoud, Meursault, contre-enquete, fransk 15.000
UAB »Nieko rimto« Jakob Martin Strid: Den utrolige historie om den kæmpestore 3.000
Uitgeverij De Bezige Bij Yahya Hassan - Digte into Dutch 15.000
Uitgeverij Koppernik Jonas T. Bengtsson, Et Eventyr 15.000
Uitgeverij Ploegsma BV Kenneth B. Andersen - Antboy 1 + 2 15.000
Ulven og Uglen IVS Anders Björkelid, Förbundsbryterskan, svensk 20.000
Vangsgaards Antikvariat og Forlag v / Søren Vangsgaard Gravesen Ralph Ellison, Invisible Man, Amerikansk 25.000
Verlag Friedrich Oetinger GmbH Dig og mig ved Daggry 25.000
Yapi Kredi Kültür Sanat Yayincilik Inger Christensen - Azorno 17.000
ZheJiang University Press Joakim Garff: Søren Aabye Kierkegaard - En biografi 75.000
Özgür Bircan Maya Iletisim Ve Tasarim Hizm. tic.ltd.sti (Nar Kitap) Revolution by Jakob Ejersbo into Turkish 15.000

Prøveoversættelser

ABC Forlag ApS Andreas Bræstrup Kirstein og Rasmus BregnHøi: Poul og far i sandkassen, Poul og far på restaurant, Poul og far har travlt og Poul og far i svømmehallen. Engelsk 4.000
ABC Forlag ApS Lars-Henrik Olsen og Birde Poulsen: Nissen i skoven til engelsk 4.000
ABC Forlag ApS Sally Altschuler & Birde Poulsen: Verden ifølge Tudse og Spidsmus 8.000
ABC Forlag ApS Ellen Holmboe & Birde Poulsen: Dosmerdyret 2.500
Abrutyte Yahya Hassan digte til litauisk 8.000
Abrutyte Lone Hørslev, Fire samlinger (»Tak«, »Ærgerligt, ærgerligt«, »Lige mig«, »Jeg ved ikke om den slags tanker er normale«), udg. Gyldendal. Til litauisk. 8.000
Angeliki Papa Morten Brask »En pige og en dreng« til græsk 8.000
Angeliki Papa Klaus Lynggaard »Victorias år« til græsk. 8.000
Anita Soós Jakob Vedelsby: Menneskeloven til ungarsk 8.000
Anni Sumari Morten Søndergaard, Ordapotek®, Finnish 6.000
Artpeople A / S Jens Vilstrup, Opland, Engelsk 8.000
Artpeople A / S Jacob Wendt Jensen: »Victor Borge«. Mennesket bag smilet. Oversættes fra dansk til engelsk af Mark Kline. markwkline@gmail.com. Der er ikke søgt støtte i øvrigt 7.500
Artpeople A / S Christian Frost: Gud er bare hund stavet bagfra. Oversættes fra dansk 7.500
Barbara Haveland Ursula Andkjær Olsen - Jeg leder med vind 2.500
Barbara Haveland Eva Tind - Rosenvej 7.500
Belavina Jeanette Veronica Hindberg »PS. Trænger til flødeskum (og diller)«, dansk til russisk, oversætter - Yulia Belavina, e-mail: juliabelavina@hotmail.com 8.000
Belavina dansk til russisk, Helle Helle »Dette burde skrives i nutid«, oversætter - Yulia Belavina, e-mail:juliabelavina@hotmail.com 8.000
Berlioz Iben Mondrup, Store Malene, til fransk 8.000
Berlioz Katrine Marie Guldager, Ulven - til fransk 8.000
Blanca Ortiz Birgithe Kosovic, Det dobbelte land. Fra dansk til spansk 8.000
Busch Agency ApS »Ulven« af Katrine Marie Guldager til engelsk 8.000
Busch agency ApS »Kilimanjaro« af Katrine Marie Guldager til engelsk 8.000
C&K Forlag Lone Hørslev: Dyrets År til engelsk 8.000
Carmen Gabriela Vioreanu Astrid Saalbach, Morgen og aften, rumænsk 8.000
Catherine Lise Dubost Maren Uthaug - Og Sådan blev det 8.000
Catherine Lise Dubost Christian Lollike European Dreamspeech & Fallit til fransk 4.933
Chen Kirsten Hammanns »En dråbe i havet« fra dansk til kinesisk 7.500
Christine Berlioz Susanne Staun, Doederummet, til fransk 8.000
Clark Henrik Nordbrandt «100 digte« fra dansk til russisk 8.000
Clark Kristian Bang Foss Døden Kører Audi til russisk 8.000
Claudia Valeria Letizia Sanne Munk Jensen og Glenn Ringtved, Dig og mig ved daggry, italiensk 6.630
Coursaud Louis Jensen, Kong Knap, fransk 8.000
Cymbrykiewicz Hanne Vibeke Holst, Undskyldningen, til polsk 8.000
Daniel Sancosmed Masiá Morten Søndergaard, Ordapotek. To be translated to Spanish 8.000
David Young Josefine Ottesen; Helgi Daner; English 5.313
de kroon Jakob Martin Strid: Lille frø og Da Lille Madsens Hus Blæste Væk til Hollandsk 8.000
Dimitrios Milopulos Peter Asmussen, Soli Deo Gloria, italian 7.500
Duna Talib Ghali Tom Kristensen, Hærværk til arabisk 8.000
EC Edition Jens Østergaard »Ritualet« til engelsk 8.000
EC Edition Morten Leth Jacobsen »Den Sidste Dag På Jorden« til engelsk 8.000
Elena Krasnova Knud Romer »Den som blinker er bange for døden«, til russsisk 6.000
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag Arne Herløv Petersen: »Riverside« (del 2 af romanen »Grænseløs«) til engelsk 6.000
Forlaget Aronsen v/Siri Aronsen Anastassia Arnold, Smertefælden, oversættes fra dansk til engelsk, Oversætter: Gaye Kynoch, støtte er ikke søgt andetsteds. 5.000
Gabriel Mihai David Line Mørkeby, 6 P LR K, fra dansk til rumænsk 8.000
Gayane Koryunovna Orlova Jørn Riel, »Den kolde Jomfru og andre skrøner«, til russisk 6.000
Gerd Weinreich Stig Dalager: Family-Night til tysk 8.000
Goldenberg (kunstnernavn Heather Spears) Niels Hav essays engelsk 8.000
Gyldendal A / S Jesper Wung-Sung, »Skolen«, Engelsk 8.000
Gyldendal A / S Jesper Wung-Sung: MEN. Engelsk 8.000
Gyldendal A / S Peter Høeg, Susan effekten, Engelsk 5.500
Halager Iselin C Hermann. Kongen af Sydspanien og hele Balladen. Engelsk. 6.350
Halager Jakob Vedelsby. Menneskeloven. Engelsk 6.750
Hannes Langendörfer Søren R. Fauth: »Universet er slidt« (Forlaget Wunderbuch, 2013). Oversættelse til tysk. 8.000
Hannes Langendörfer Christina Hesselholdt: »Camilla and the horse« til tysk. (Og bidder fra »Camilla - og resten af selskabet«, »Selskabet gør op« og »Agterudsejlet«) 8.000
Heinz Kulas Susanne Jorn, I den skønneste orden, digte, til tysk 8.000
Heinz Otto Kulas Niels Peter Juel Larsen, Baronessens kavalerer, til tysk 8.000
Ivan Zlebacic Sørensen Peter Høeg: Effekten af Susan - kroatisk 8.000
Jamal Jumá Lykke per af Henrik Pontoppidan til arabisk 8.000
Jamal Jumá »Jadekatten« af Suzanne Brøgger til arabisk 8.000
Jamal Jumá »Frøken Smillas fornemmelse for sne« af Peter Høeg 8.000
Johanson Signe Rink, »Hanserak« Danish 8.000
Jonas Whitthöff Rasmussen Singe Gjessing »Ud i det u-løse« (Gyldendal 2014) till svenska 7.500
Kalovyrnas Kaspar Colling Nielsen, Den danske borgerkrig 2018-24, into Greek 7.500
Karen Skovmand Jensen Karen Skovmand: Ainshas Historie, engelsk 8.000
Kyle Edward Semmel Line-Maria Lång, Artiskokhjerte / til Engelsk 8.000
Kynoch Gaye Valerie Julie Thor Fryd, Transport, dansk til engelsk, overs. 8.000
Lars Ringhof Agency ApS Hanne-Vibeke Holst: »Undskyldningen«, til engelsk 2.827
Lars Ringhof Agency ApS Ane Riel: »Slagteren i Liseleje«, til engelsk 3.436
Leo Kalovyrnas Biblia Pauperum Nova, Oscar K. & Dorte Karrebæk, into Greek 7.500
Leonhardt & Høier Literary Agency A / S Jacob Skyggebjerg: Vor tids helt 8.000
Lindy Falk van Rooyen Pablo Llambías, »Rasende« til engelsk 8.000
Lindy Falk van Rooyen »Den røde jord i Mzuzu« af Trine Andersen til engelsk 8.000
Lindy Falk van Rooyen Fugls Føde af Peter Seeberg til engelsk 8.000
Lubowicka Kim Leine, Profeterne i Evighedsfjorden, polsk 8.000
Marieke Heimburger Lisbeth Nebelong »Møde i mol« til tysk 5.000
Marina Allemano Dorrit Willumsen, Bang. En roman om Herman Bang, to be translated into English 8.000
Markéta Cmíralová Ida Jessen, Postkort til Annie, til tjekkisk 8.000
Martin Charles Aitken Julie Sten-Knudsen, Atlanterhavet vokser, til engelsk 8.000
Martin Zähringer Dorthe Nors: Kantslag, Tysk 7.000
Martin Zähringer Dorthe Nors: Minna mangler et oevelokale, Tysk 8.000
Martin Zähringer Asta Olivia Nordenhof: det nemme og det ensomme, Tysk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Trine Andersen: »Den røde jord i Mzuzu« til rumænsk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Ida Jessen »Postkort til Annie« til ungarsk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Eva Tind »Han« til ungarsk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Olga Ravns »Jeg æder mig selv som lyng« til rumænsk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Stine Askov »Kaninens år« fra dansk til rumænsk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Majse Aymo-Boot's »Over os hænger en vidunderlig sol« fra dansk til ungarsk 8.000
Metropolitan Art Henrik List »Solen skinner aldrig på en go-go-bar« (Lindhardt & Ringhof, 2014). Fra dansk til engelsk. Oversætter: Tam McTurk, tammcturk@mac.com Der er ikke ansøgt om støtte andetsteds. 8.000
Michael Evans Astrid Saalbach: Frisørerne engelsk 8.000
Michael Goldman Benny Andersen, Den Indre Bowlerhat, English 8.000
Michael Goldman Sally Altschuler, Dødseliksiren, English 6.400
Michael Goldman Marianne Koluda Hansen, Ingenmandsland / Glasperler og halsbetændelse; English 8.000
Michael Goldman Knud Sørensen, Udvalgte Digte, 1965-1993, English 8.000
Michael Goldman Knud Sønderby, De Blå Glimt, English 8.000
Michael Goldman Benny Andersen, Denne kommen og gåen, English 8.000
Misha Hoekstra Dorthe Nors, Minna mangler et Øvelokale, American English 8.000
Misha Hoekstra Dorthe Nors, Dage, American English 8.000
Montse Vellvehi Prince H Universe by Lars Romann Engel & Olaf Højgaard (Text from Danish to Catalan) 5.405
Morten Høi Jensen Selected Journals of Søren Kierkegaard 8.000
Mussari Henriette Houth »Størst af alt« (fra Mit navn er legion) into English 3.750
Nina Sokol Brian Wind-Hansens Tik Tak til engelsk 8.000
Nina Sokol Til Det Yderste af Peter Hovmand til engelsk 6.000
Nina Sokol Thomas Levin »Warszawa« til engelsk 8.000
Nina Sokol H.C.Andersen's Mauerpigen til engelsk 8.000
Nordiska Holding ApS Peter Amussen Døden Er En Anden Slags Musik til fransk af Terje Sinding 8.000
Oleg Rozhdestvenskiy Lars-Henrik Olsen »Som landet laa« - russisk 8.000
Paul Russel Garrett Eva Tind, Han, English 8.000
Pawel Partyka Peter Asmussen »Knogler« til polsk 8.000
Pawel Partyka Dramatik / Peter Asmussen »Forbrydelsen« til polsk 8.000
Peresztegi Mikkel Brixvold »Så efterlades alt flæskende« til ungarsk 8.000
Peresztegi Henrik Steen Knudsen »I strid med sandheden« fra dansk til ungarsk 8.000
Reiko Tanaka Therese Philipsen, »Den man elsker«, japansk 7.000
Republik v / Johnny Andersen Mette Sø, »I en snæver vending« til engelsk 8.000
Rosinante&co A / S Bente Clod, Pixi Perfekt, Engelsk 8.000
Sand-Iversen Peter Adolphsen, Små historier, til engelsk 8.000
Schein Mette Holm, Dagbog fra Beijing, Gyldendal 2014 - til engelsk 8.000
Sigurdardottir Gregers Dirckinck-Holmfeld: ... og her ligger man så som en anden idiot ... - fra dansk til islandsk 4.400
Sotirios Souliotis Christina Hagen »Sexdronning« til græsk 8.000
Sotirios Souliotis Jeppe Krogsgaard Christensen's »Åben himmel« 8.000
Sotirios Souliotis Kirsten Hammann's roman »Se på mig« fra dansk til græsk 8.000
Sotirios Souliotis Hanne Richardt Beck »Familien Kammer« til græsk 8.000
Tekelioglu Ole Lund Kirkegaards børnebøger, Gummi Tarzan og Orla Frøsnapper, oversættes fra dansk til tyrkisk 8.000
Thom Satterlee Gustaf Munch-Petersen's Udvalgte Digte into English 8.000
Thomas D. Satterlee Per Aage Brandt's Elegi.Poesi into English 8.000
Thomas D. Satterlee Niels Kofoed's »Karen Blixens fortaellekunst« into English 8.000
Thomas D. Satterlee Per Aage Brandt's Tidens tand, Moerkets hastighed into English 8.000
Thomas D. Satterlee Per Aage Brandt's Er Det Nu. Poesi into English 8.000
Thomas D. Satterlee Brian P. Ørnbøl's diamanttandsstøv into English 8.000
Thomas D. Satterlee Sofie Kragh-Mullers Profetens datter into English 8.000
Thomas D. Satterlee Per Aage Brandt's Til eller om Søren into English 8.000
Thomas E. Kennedy Dan Turèll, »Vangede Billeder« til amerikansk 8.000
Tobias Koch Jesper Clemmensen, Flugtrute Østersøen - historien om »den usynlige mur« mellem DDR og Danmark under den kolde krig, Dansk til Tysk oversættelse 8.000
Turbine forlaget A/S Sidsel Katrine Slej, Sanddrømmeren, oversættes til engelsk 3.600
Turbine forlaget A/S Jesper Bugge Kold, Vintermænd, oversættes til engelsk af Martin Aitken 5.000
Wesemann Uddrag af Jens Baggesens bog og rejsebekrivelse »Labyrinten« skal oversættes til tysk til brug i projektet Labyrinten - en rejse i ord, toner og billeder (http://louisehjorth.dk/labyrinten/) 8.000
Wimmer Eske K. Mathiesen »Restaurant Den toppede Høne«, tysk 4.500

Litteratur- og personudvekslingspuljen

10TAL Marketing of Glaz Serups »Romerska nätter« 7.500
A/S Information Jesper Roines PR-tur til København ifm. udgivelse i oktober 2014 2.100
A/S Information Eunsun Kims PR-tur til København ifm. udgivelse i oktober 2014 8.000
Adelaide Festival Writers' Week Participation of Jonas T. Bengtsson in Adelaide Festival Writers Week in March 2015 20.500
Aktieselskabet Kristeligt Dagblad Præsentationsbesøg af Sami Sillanpää i København i august 2014 5.300
Aleksandar Sajin Aleksandar Sajins deltagelse i poesi festival i Brcko, Bosnien i december 2014 3.745
Alen Meskovic Alen Meskovics præsentation af bog i München i marts 2014 2.629
Alen Meskovic Oplæsning og bogpromovering i Zagreb for Alen Mescovic i maj 2014 2.490
Alen Meskovic Alen Meskovics promovering af Ukulele Jam i Kroatien og Serbien i september 2014 4.448
Alen Meskovic Alen Meskovics deltagelse i litteraturfestivalen Galoviceva jesen i Koprivnica i oktober 2014 4.216
Alen Meskovic Alen Meskovic's ogpræsentation i Pula og Rijeka, Kroatien i december 2014 2.545
Amalie Smith Residency-ophold i Rom for Amalie Smith i februar 2014 15.000
Angélique de Kroon Work on translation at Hald Hovedgaard - Angélique de Kroon in July 2014 3.300
ark books Athena Farrokhzads deltagelse i litterært arrangement i København i april 2014 2.064
Arne Katholm Pedersen Residency-ophold i Sangam House 12.000
Arvids v / Karen Kristensen Marco Malvaldis præsentation af sin nye bog på Det Italienske Kulturinstitut i oktober 2014 2.500
Biblioteksstyrelsen T David Wagner og Nellja Veremejs deltagelse i arrangement i Århus i november 2014 10.484
Biblioteksstyrelsen T Jan Arnald på den internationale forfatterscene i Aarhus »Authors in Aarhus« i oktober 2014 3.600
Bulgarian Book Association Participation of Thorstein Thomsen and Jussi Adler Olsen in Sofia International Literary Festival 2014 4.477
C&K Forlag Pressebesøg i Købehavn for Sara Stridsberg i oktober 2014 4.000
C&K Forlag Dækning af udgifter til Frederik Sjöbergs deltagelse i arrangement i Århus i september 2014 1.000
Carl Hanser verlag GmbH Co KG Reading tour of the author Kim Leine in Germany in March and May 2014 40.000
Carsten René Nielsen Carsten René Nielsens deltagelse i litterært arrangement i Milano i februar 2015 5.300
Center for the art of translation Two Lines Press Promotion of Naja Marie Aidt and her new book Baboon on tour in the US in September 2014 13.593
CopenOpen Poetry Slam T eam Totale Zerstörungs deltagelse i Spoken Word festivaler i København og Odense i august 2014 8.025
Danmarks Stemme Claus Ankersens deltagelse i Slam & Sound Poetry Festival - Craiova, Romænien i oktober 2014 3.700
Det Danske Kulturinstitut Dorrit Willumsens deltagelse i litterære arrangementer i Warszawa og Poznan i maj 2014 6.800
Det Danske Kulturinstitut Kim Leines deltagelse i litterære arrangementer i Gdansk og Warszawa i april 2014 5.000
Det Danske Kulturinstitut Danske forfattere paa britiske litteraturfestival'er i sommeren 2014 64.000
Det Danske Kulturinstitut Dagmar Winther og Kenneth Degnbøls deltagelse i Birmingham Literature Festival 2014 14.000
Det Kongelige Bibliotek Ulf Peter Hallbergs eltagelse i litterært arrangement i København i september 2014 3.500
Direction de la Culture Comédie du Livre The participation of Jens Christian Grøndahl, Jonas T. Bengtsson and Leif Davidsens in la Comédie du Livre, in Montpellier in May 2014 22.000
Dorthe Nors Optræden med novellesamlingen »Karate Chop«, Brooklyn Book Festival samt Danish American Center, Minneapolis 15.500
Ediciones Maeva Promotional visit for the launch of The seventh child in Spanish - Erik Valeur in October 2014 4.300
Ellen Kythor Ellen Kythors deltagelse i oversætternetværksmøde i New York i maj 2014 15.800
Erling Jepsen Erling Jepsen til premiere på opsætning af skuespil i Sydkorea i september 2014 11.000
Foreign Affairs Jakob Weis' attendance at theatre festival and reading in London in November 2014 4.546
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag Residency-ophold i Danmark for den amerikanske lyriker Marilyn Nelson 15.000
Foreningen Oslo internasjonale poesifestival Opplesning på Ibsenmuseet under Oslo internasjonale poesifestival 2014 10.700
Forlaget Arena Ida Börjels deltagelse i udgivelsesarrangement i København i februar 2014 1.000
Forlaget Etcetera Sylvie Bocquis deltagelse på litteraturfestivalen Vild Med Ord i Århus i august 2014 5.675
Frederik Stjernfelt Frederik Stjernfeldts deltagelse i London Book Festival i januar 2014 4.255
Författarcentrum Väst Poesiuppläsning af Olga Ravn i Göteborg på Forum för poesi och prosa i maj 2014 1.800
Gaïa Editions Promotion of »Rwandas Børn« - French title »Les enfants du Rwanda« in February 2014 4.560
Gaïa Editions Promotion of »Borgen - une femme au pouvoir« in Biarritz in April 2014 2.740
Gaïa Editions Promotion of Jørn Riel 4.198
Gerd Laugesen Muniam Alfaker, Gerd Laugesen og Grethe Rostbølls deltagelse i litterært arrangement i Kairo i marts 2014 11.680
Gordon Semmes Walmsley Gordon Walmselys deltagelse i litterære arrangementer i Californien, USA i december 2014 8.091
Grzegorz Wroblewski Grzegorz Wroblewskis oplæsningsturné i USA i april 2014 9.500
Helle Eeg Kamilla Wargo Breklings deltagelse i litterært arrangement ved Stockholms Universitet i oktober 2014 3.000
Helsingør Kommune Anne B. Ragdes deltagelse i litterære arrangementer ifm. udgivelse i oktober 2014 6.231
Henrik Bo Rehr Henrik Rehrs deltagelse i litterært arrangement i Sofia i juni 2014 8.500
Henrik Bo Rehr Henrik Rehrs deltagelse i tegneseriefestivalen art-bubble i Horsens i september 2014 5.575
Henrik Brun Henrik Brun og Sadi Tekelioglus eltagelse i bogmesse i Istanbul i november 2014 5.301
Hjørring Kommune Forfatter Glenn Ringtved besøger to norske klasser i Kristiansand i november 2014 1.700
Horsens Kommune Robert Goddards deltagelse i Krimimessen i Horsens i april 2014 5.500
Horsens Kommune Chris Carters deltagelse i Krimimessen i Horsens i april 2014 5.500
Horsens Kommune Mechtild Borrmanns deltagelse i Krimimessen i Horsens i april 2014 4.500
House of Anansi Press Jonas T. Bengtssons participation in Ottawa Writer's festival in April 2014 11.275
House of Anansi Press Jacob Melanders participation in Winter Institute 2015 in Ashville, NC, in February 2015 14.354
IBBY Danmark Selskabet for børnelitteratur Introduktion til brasiliansk børnelitteratur v. illustratoren Roger Mello i september 2014 4.500
IBBY Danmark Selskabet for børnelitteratur Introduktion til brasiliansk børnelitteratur v. Ana Maria Machado i september 2014 3.600
Institut francais Hervé This' deltagelse i litterære arrangementer i København og Århus i april 2014 10.000
Institut francais Alain Finkielkrauts deltagelse i litterære arrangementer i København i marts 2014 3.450
Institut francais Bernard Hérvys deltagelse i litterært arrangement i København i februar 2014 2.750
Institut francais David Foenkinos' deltagelse i litterære arrangementer i København i april 2014 3.850
Institut francais Laurent Seksiks deltagelse i oplæsningsarrangement i København i maj 2014 5.722
Institut francais Yasmina Rezas deltagelse i arrangement i Diamanten i juni 2014 7.500
Institut francais Pierre Lemaitres deltagelse i Golden Days / International Forfatterscene i september 2014 3.760
Inter Logos SRL Glimt 8.300
International Readings at Harbourfront The participation of Jonas T. Bentgsson in 35th edition of the International Festival of Authors in October 2014 10.690
Into Kustannus Oy Jesper Malmose promoting the book »Borgen« in Helsinki Book Fair 2014, Finland 4.500
Iperborea Srl Premio Edoardo Kilghren 2014 - Morten Brask in May 2015 5.070
Iperborea Srl Promotional tour and invitation for Morten Brask to Pisa Book Festival in November 2014 6.509
Jakob Vedelsby Jakob Vedelsbys deltagelse i arrangementer ifm. udgivelse i Rusland i april 2014 7.990
Jamal Jumá Jamal Jumás deltagelse i bogmessen i Abu Dhabi i maj 2014 15.000
Janne Vibeke Teller Janne Tellers participation in literary event in Berlin in March 2014 7.500
Janne Vibeke Teller Janne Tellers deltagelse i the HowTheLightGetsIn festival i England i maj 2014 8.000
Jens Martin Eriksen Jens-Martin Eriksens deltagelse i London Book Festival i januar 2014 4.892
Jensen & Dalgaard I / S Horace Engdahls deltagelse i litterært arrangement med oversætter i København i november 2014 7.500
Jesper Sternberg Nielsen Jesper Sternberg Nielsens deltagelse i litteraturfestival i Novi Sad i Serbien i august 2014 1.675
John Mason John Mason - oversætterseminar på ambassaden i London 9. april 2.916
Jon Eirik Lundberg Jon Eirik Lundbergs lyrik-turné i Norge i september 2014 9.000
Josefine Klougart Josefine Klougarts foredrag på Universitetet i Budapest i marts 2014 9.000
Jungersen Christian Jungersens deltagelse i PEN World Voices Festival i New York, USA i maj 2014 21.621
Karsten Bjarnholt Karsten Bjarnholts deltagelse i litterær festeval, Mexico i oktober 2014 14.400
Kate Royster Kate Roysters deltagelse i the Literary Ark Festival 2014, Armenien i september 2014 11.105
Koinonia ton dekaton (publishing house) Participation of Nicolaj Stochholm in International Poetry Festival in Greece in July 2014 6.645
KompasGuide Publishing House Presentation of »Intet« by Janne Teller in Moscow in April 2014 14.625
Krister Moltzen Krister Moltzens deltagelse i radiofestival i Split i maj 2014 11.370
Kyle Edward Semmel Kyle Semmels participation in PEN World Voices Festival in May 2014 4.323
Kynoch Gaye Valerie Gaye Kynochs deltagelse i oversættenetværksmøde i London i april 2014 3.000
Københavns Kommune Einar Már Gudmundssons deltagelse i Christianshavns Bog-festival i april 2014 3.700
Lana Hansen Lana Hansens deltagelse til TEXT.Ville i København i april 2014 15.000
Lana Hansen Lana Hansens deltagelse i Moorland Island børnelitteratur-festival i oktober 2014 9.000
Lars Movin Lars Movins deltagelse i konference om amerikansk beatlitteratur i Tanger i november 2014 4.800
Laus Strandby Nielsen Laus Strandby Nielsens deltagelse i Kistrech Poetry Festival i Kenya i august 2014 13.500
Lettrétage e.V. Readings of beatpoet Claus Høxbroe in Germany in May 2015 3.600
LiteraturHaus Corin Raymonds optræden i LiteraturHaus og andre steder i juni 2014 6.080
LiteraturHaus Steven Zultanskis deltagelse i Københavns Internationale Poesifestival i september 2014 6.322
LiteraturHaus Robert Fitterman deltagelse i Københavns Internationale Poesifestival i september 2014 6.322
LiteraturHaus Dénes Krusovszkys deltagelse i Københavns Internationale Poesifestival i september 2014 3.720
LiteraturHaus Natalia Fedorovas deltagelse i Københavns Internationale Poesifestival i september 2014 5.300
LiteraturHaus Magnus William-Olssons deltagelse i Københavns Internationale Poesifestival i september 2014 4.820
LiteraturHaus Kutti Revathis deltagelse i Københavns Internationale Poesifestival 9.570
Literaturhaus Schleswig-Holstein e.V. Nordic Spoken Word Show with Frank Langmarck - July 2014 2.850
Literaturwerkstatt Berlin Ursula Andkjær Olsen's participation in festival berlin / Welt-klang Night of Poetry in June 2014 6.447
Lone Aburas Lone Aburas' deltagelse i litterært arrangement på Oslo Universitet i november 2014 1.093
Læsø Kunsthal & Erik Sparre-museet Tre nordiske digteres deltagelse i Læsø Litteraturfestival i juli 2014 10.000
Maja Lee Langvad Maja Lee Langvads deltagelse i litterære arrangementer i Nuuk i juni 2014 6.807
Maja Magdalena Swiderska Maja Swiderskas deltagelse i litterært arrangement i Rom i november 2014 3.000
Marianne Larsen Marianne Larsens deltagelse i litterært arrangement i Kairo i marts 2014 4.400
Martin Charles Aitken Martin Aitkens deltagelse i oversættenetværksmøde i London i april 2014 2.076
Michael Goldman Translators meeting at Danish Consulate in New York City 1.340
Morten Brask Recidency-ophold for Morten Brask i Athen i juli 2014 10.000
Morten Brask Recidency-ophold for Morten Brask på Point B, New York i april 2014 16.000
Morten Søndergaard Morten Søndergaards deltagelse i bogmessen i Pisa i november 2014 4.500
Muniam Alfaker Muniam Alfakers deltagelse i kultur festival i Bosnien i april 2014 5.290
Muniam Alfaker Marianne Larsen, Milena Rudez og Muniam Alfakers deltagelse i poesifestival i Marokko i oktober 2014 24.860
Nicolaj Stochholm Nicolaj Stochholms deltagelse i poesifestival i Makedonien i oktober 2014 4.500
Nordischer Klang Bodil El Jørgensens deltagelse i litterære arrangementer i Greifswald i maj 2014 1.555
Nordisk samtidspoesifestival Rolf Jacobsen-dagene Ursula Andkjær Olsens Deltakelse på Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2014 3.100
Norstedts Förlag Promotion for Christian Jungersen's novel You disappear in Stockholm in August 2014 4.800
Osburg Verlag GmbH Presenting Dorthe Nors' book »Kantslag« in German language and reading tour in September 2014 8.860
Paul Larkin To study private papers/MS's of Asger Jorn at Museum Jorn, Silkeborg - Paul Larkin July 2014 6.000
PEN American Center Suzanne Brøggers deltagelse i PEN World Voices Festival in New York i maj 2014 5.000
PEN American Center PEN,s udgifter til Christian Jungersens deltagelse i PEN World Voices Festival i New York i maj 2014 7.400
Peter D & Co. Oplæsning med Björn Högsdal i Valby Kulturhus i januar 2014 2.750
Peter Urban-Halle Peter Urban-Halles oversaettelse og moderation af digteren Ulrikka Gernes i Ahrenshoop i september 2014 500
Pia Tafdrup Pia Tafdrups deltagelse i poesifestival i Firenze i juni 2014 5.000
Poul Larkin Paul Larkins deltagelse i oversættenetværksmøde i London i april 2014 4.500
Ronnie Brian Andersen Deltagelse i IBBY konference i Mexico City for Ronnie Andersen i september 2014 10.980
S.L.U.) Suma de Letras (Alfaguara Grupo Editorial Invitation for the poet Yahya Hassan and translator to the HAY Festival of Literature in November 2014 19.500
Sapfo international Participation of Jessie Kleeman, Maja Lee Langvad and Olga Ravn in festival in Reykjavik in October 2014 22.000
Schmidt Palle Schmidts deltagelse i Comic Con i San Diego 24.-27. juli 2014 14.000
Scolar Kiadó Kft. Kim Leines participation in literary events in Budapest in March 2014 2.750
Serup Martin Glaz Serups deltagelse i StAnza Poetry Festival i Skotland i marts 2015 3.260
Skjødt Forlag v / Liv Camilla Skjødt Præsentation af den chilenske forfatter Alejandro Zambras roman »Bonsai« i Danmark i maj 2014 3.150
SLC - Dansk selskab for ny fransksproget litteratur Tre franske forfatteres deltagelse m.m. i »Fransk tema« ved litteraturfestivalen Vild med ord i Århus i august 2014 21.500
Stockholm International Poetry Festival 10TAL Participation of Olga Ravn in poetry festival in Stockholm in December 2014 7.600
Susanna C. Nied Susanna Nied - deltagelse i oversætternetværksmøde i New York i maj 2014 8.327
Tallinna Kirjandusfestival HeadRead MTÜ Jakob Vedelsby's participation in Literary festival HeadRead in Tallinn, Estonia in May 2014 6.000
Tammi Publishers Yahya Hassan's Poetry performances and book launch in Finland in August 2014 5.217
Tara Felicity Chace Attend translation-related events associated with Book Expo 11.810
The Royal Danish Embassy in Prague Participation for Pia Juul in Book World 2014 and Literature Night in Prague in April 2014 4.000
Thiemers Magasin Tre nordiske oplæsninger i Thiemers Magasin i efteråret 2014 14.970
Thomas Boberg Oplæsnings- og promoveringsarrangement for Thomas Boberg i Madrid i maj 2014 5.000
Thomas D. Satterlee Thom Satterlee - A networking meeting of Danish-English translators 7.000
Trine Andersen Work shop/foredrag i Lilongwe, Malawi for Trine Andersen i november 2014 12.000
Udenrigsministeriet Daniel Zimakoff deltager i Leipziger Buchmesse i marts 2014 9.062
Udenrigsministeriet Jens Christian Grøndahl - deltagelse i oplæsning i Berlin i september 2014 3.079
Uitgeverij De Bezige Bij Promotion of Yahya Hassan's work in The Netherlands in June 2014 8.335
Ulrikka Gernes Ulrikka Gernes' oplæsning i Arenshoop, Tyskland i september 2014 742
Universitetet i Agder IASS 2014 Litteratur inter artes - deltagelse af Christian Yde Frostholm 4.900

Researchpuljen

Dansk PEN Arrangement om ytringsfrihed i Afganistan og udgivelse af antologi 30.000
Foreningen Ordkraft Ytringsfrihed - Ordkraft 2015 20.000
Helle Merete Brix Arrangement om kunst og ytringsfrihed på årsdagen for fat-waen mod Salman Rushdie 10.000
Ink Unlimited Politisk forfølgelse i Europa 20.000
New Vessel Press Researchvisit for Ross Eli Ufberg / New Vessel Press 15.000
Trykkefrihedsselskabet Muhammedkrisen 10 år efter 20.000
Udenrigsministeriet Maura Salvos besøg i DK i 2013 - overført fra KIK50.2012-0107 13.800

Puljen for fremmedsprogede forfattere

Jamal Jumá 10.913
Jessie Kleemann 10.000
Lana Hansen 10.000
Maria Giacobbe 36.166
Martin Dokswel 10.000
Muniam Alfakere 19.581
Nicolae Marian Andrei Matei 10.102
Sadaf Mirzae 10.020

Forfatterforeningernes kursusvirksomhed

Dansk Forfatterforening Tilskud til Dansk Forfatterforenings kursusvirksomhed i 2014 500.000
Danske Skønlitterære Forfattere Danske Skønlitterære Forfatteres kursusvirksomhed i 2014 185.400

Markedsføringspuljen

Anica Jonas Dörlemann Verlag AG »Ned til Hundene« by Helle Helle 100.000
Bernard Martin Promotion: La Pharmacie des mots 22.400
Brigid Hughes A Public Space Literary Projects Promoting Dorthe Nors's story collection Karate Chop 16.900
c/o Juliana Spahr 'A 'A Arts Mette Moestrup's Kingsize 28.000
CHOGO »Kulturnyy kapital« Nielsen in Ukraine 48.123
Lilla Piratförlaget Allt som är 23.000
Marcin Walkowiak H.C. Andersen: »Dagbøger« - Study Tour 25.000
Publishing House De Geus The Real Copenhagen - with Jesper Stein 32.546
Scolar Kiadó Kft. Book launch event for the Hungarian edition of Profeterne i Evighedsfjorden by Kim Leine 14.000
Scritturapura Casa Editrice Soc. Coop Camera picta 39.343Hædersydelser

Følgende kunstnere er i 2014 tildelt Statens Kunstfonds hædersydelse af repræsentantskabet efter indstilling fra det relevante legatudvalg i fonden

Billedkunst

Billedkunstner Erik A. Frandsen

Film

Filminstruktør Anne Regitze Wivel
Manuskriptforfatter Mogens Rukov

Kunsthåndværk og Design

Tegner og illustrator Per Marquard Otzen
Kunsthåndværker Anne Fabricius Møller

Litteratur

Forfatter Morten Søndergaard
Forfatter Peter Mouritzen

Grøn skillelinie

Regnskabet for finansåret 2014 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling.............................472.400.000
Udlodningsmidler................................ 61.975.000
Øvrige midler*.................................. 1.266.667
Til rådighed i alt..............................535.641.667

Tilsagn om tilskud mv. 536.065.468
Annullerede tilsagn** -479.501
Tilsagn i alt...................................535.585.967

Ikke forbrugt***.................................... 55.700

Legatudvalt for Litteratur Tilsagn Finanslovsmidler: 30.000.000
Arbejdslegat og -stipendier 29.540.000

Præmieringer 450.000

Egne initiativer 10.000

Tilsagn i alt
30.000.000


Projektstøtteudvalget for Litteratur Tilsagn
Finanslovsmidler..: 15.200.000
Udlodningsmidler..:  3.700.000
Til rådighed i alt: 18.900.000

De generelle midler
4.670.444


Forfattercentrum
3.502.000


Forfattere på skoler
594.000


Rejselegater
999.733


Oversætterpuljen 2.999.570


Prøveoversættelser
1.001.794


Litteratur- og personudveksling
1.224.271


Research
28.800


Ytringsfrihedspuljen
100.000


Fremmedsprogede forfattere
200.000


Forfatterforeningernes kursusvirksomhed
685.400


Markedsføringspuljen
349.312


Egne initiativer
2.128.131


Priser
415.000


Tilsagn i alt 18.898.455 ikke forbrugt: 1.545

* Indtægten vedrører samarbejde med Københavns Teater om compagnie in residence, 1. halvår 2014.
** Annullerede tilsagn vedrører tilsagn givet i 2014, som efterfølgende er annulleret, f.eks. pga. aflysning af det projekt, der blev givet støtte til.
*** Udover de i regnskabet anførte »ikke forbrugte midler« på 55.700 kr., er der endvidere en rest på 2.285.019,54 kr., som vedrører tilsagn givet af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond før 1. januar 2014, og som er annulleret i 2014. Udvalgene har ikke haft mulighed for at anvende disse midler inden årets udgang, og de fremgår nu som »indefrossede«, og kan derfor ikke umiddelbart anvendes til nye formål.


Tildelinger fra Legatudvalget for Film

Arbejdslegater

Ada Bligaard Søby 70.000
Anders Frithiof August 50.000
Andreas Dalsgaard 70.000
Anne Regitze Wivel 70.000
Bo hr. Hansen 70.000
Camila Ida Suenson Magid 100.000
Charlotte Sachs Bostrup 70.000
Christian Sønderby Jepsen 100.000
Daniel Borgman 50.000
Daniel Dencik 70.000
Ditte Haarløv Johnsen 50.000
Dorte Bengtson 50.000
Esben Toft Jacobsen 50.000
Jens Loftager 50.000
Johan Oettinger 50.000
Jonas Poher Rasmussen 70.000
Kristoffer Kiørboe 50.000
Laila Hodell 100.000
Lars Becker-Larsen 100.000
Mahdi Fleifel 285.000
Maria Bäck 50.000
Mikkel Norrild Munch-Fals 50.000
Mira Jargil 570.000
Ole Christian Madsen 140.000
Pernille Rose Grønkjær 70.000
Peter Schønau Fog 570.000
Phie Ambo 100.000
Simon Bang 70.000
Suvi Andrea Helminen 50.000
Vibeke Nørgaard Muasya 70.000
Vibeke Winding 100.000

Rejselegater

Eva Maria H. Lund 35.000
Frida Matilda Barkfors 12.118
Isabella Minna Katarina Moradi Eklöf 54.800
Jakob Alexander Ohrt Nielsen 14.734
Jeanette Nordahl 10.000
Jonas Alexander Arnby 32.000
Kajsa Lone Kvaale 8.957
Karina Dam 39.500
Katja Adomeit 15.300
Katrine Borre 20.000
Lasse Barkfors 12.118
Lea Sørensen 23.790
Lone Scherfig 18.000
Merete Borker 19.085
Omar Shargawi 64.500
Rene Odgaard 30.000
Tone Mygind Rostbøll 13.600
Ulla Boje Rasmussen 22.000
Ulla Boje Rasmussen 51.400

Præmieringer

Christian Torpe Manuskript til »Stille hjerte« 62.000
Joshua Oppenheimer »The Look of Silence« 62.000
Phie Ambo »Så meget godt i vente« 62.000


Tildelinger fra Legatudvalget for Scenekunst

Arbejdslegater

Andreas Dawe 50.000
Annika Britt Lewis 100.000
Carl Quist-Møller 75.000
Cecilie Ullerup Schmidt 50.000
Claus Flygare 50.000
Dorte Holbek 50.000
Esther Wrobel 75.000
Frederik Arntzen Neergaard 50.000
Ghita Makowska Rasmussen 40.000
Gry Lambertsen 50.000
Himherandit Productions 75.000
Ingrid Tranum Velásquez 100.000
Jacob Frederik Schokking 50.000
Jacques Seferian Matthiessen 50.000
Jens Bjerregaard 50.000
Karin Betz 40.000
Kirstine Kyhl Andersen 100.000
Lars Lindegaard Gregersen 50.000
Lars Martin Forsberg 50.000
Line Knutzon 50.000
Line Paulsen 50.000
Lisbeth Sonne Andersen 100.000
Madeleine Røn Juul 75.000
Mia Stensgaard 285.000
Nathalie Mellbye 40.000
Ninna Steen Laursen 75.000
Ole Saustup Kristensen 570.000
Palle Granhøj Christensen 75.000
Palle Steen Christensen 285.000
Per Christensen 40.000
Pipaluk Vibeke Hansen 50.000
Rhea Leman 100.000
Robert Reinhold 50.000
Signe Klejs 50.000
Svend E. Kristensen 40.000
Thor Bjørn Krebs 285.000
Wilma Version 75.000

Præmieringer

Andreas Constantinou »Redoing Gender« 10.000
Charlotte Munksø »Den bedste af alle verdener« 20.000
Christian Gade Bjerrum »Far« 25.000
Ida-Elisabeth Larsen »My Body is a Barrel of Gunpowder« 15.000
Jonas Fly Filbert »Den bedste af alle verdener« 20.000
Marie-Louise Stentebjerg »My Body is a Barrel of Gunpowder« 15.000
Mette Aakjær »Phoenix« 10.000
Michael Breiner »Lost Memories« 15.000
Pernille Garde »Lost Memories« 15.000
Rhea Leman »Historien Bag Muren« 20.000
Sarah John »Phoenix« 10.000
Sigrid Astrup »Phoenix« 10.000
Sofie Volquartz Lebech »Skrøbelige Liv« 25.000
Sonja Lea »Den bedste af alle verdener« 20.000
Ursula Andkjær Olsen »Den bedste af alle verdener« 20.000

Tildelinger fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Præsentation af forestillinger i København og Frederiksberg

Behind The Scenes v / René Kruse Salon New Love #6: Reenactment 30.000
Behind The Scenes v / René Kruse Sange om Mor 30.000
Black Box Theatre Deltagelse i Copenhagen Summer Dance 50.000
Byens Levende Scenekunstfestival Teaterfestivalen CPH stage 500.000
Cantabile 2 Ord Mellem Rum på Biblioteket Frederiksberg 25.000
Carina Raffel The »I« Koncept showcase 57.000
Carte Blanche Time woke up in Darkness på Asterions Hus / CPH:STAGE 30.000
Clante »HalvtredSolo« 7.000
Copenhagen Dance Arts Afvikling af danseforestillingen »Remind Me« i København under CPH STAGE i juni 2014 20.000
Copenhagen Puppet Festival Copenhagen Puppet Festival 2015 73.500
Ctrl+Art Missing - En femi-slapstick performance ved verdens undergang 36.000
Dadadans Præsentation af forestillingerne Korpsånd / Kropsånd på Dansehallerne i København 50.000
Daily Fiction Mind The Gap på Hitparaden sep. 2015 30.000
Den Selvejende Institution Teatret v / Hans Rønne Som i himlen 75.000
Don GNU N.A.R.G - North Arena Rumble Game i Dansehallerne 30.000
Forumteatret Prisme S.M.B.A Hvad kan jeg blive? 50.000
Gemma Peramiquel Borjas Sefurity Eggseat at Pumpehuset 90.000
Granhøj Dans Granhøj Dans, Gæstespil på Teatret Republique 50.000
Himherandit productions The WOMANhouse 50.000
J-Man Entertainment v / Jesper Lohmann Ring af ild 53.000
Limfjordsteatret Limfjordsteatret på Teater Grob/CPH Stage 2015 30.000
Lykke Sand Michelsen Mit Mørke 60.000
Marie Topp The Visible Effect of Force 20.000
Med Venlig Hilsen Det Kolde Bord 20.000
Momentum - Tidens Teater Teater til salg præsentation på Hofteatret under CPH:STAGE 40.000
Musikteatret SAUM KropUmulig på Dansekapellet 30.000
Next Zone Global Souls - Dreamtime 50.000
Sydhavn Teater Gilles og Jeanne (arbejdstitel) 65.000
Teater Arrièregarden "Alt Er Sagt, Siger De" på Københavns Musikteater 2014 10.000
Teater Bæstet »A Saviour Is Present« 10.000
Teater Nocando Audiens 20.000
Teater Nordkraft Ved arken klokken otte - på ZEBU København 40.000
Teater Patrasket Præsentation af "Støj" af Teater Patrasket / Graenseloes på Københavns Musikteater i juni 2015 43.000
Teater Rio Rose Ankomsten 40.000
Teaterforeningen Borderlines Kys det nu, det satans liv 60.000
Teaterforeningen Legio Præsentation på Københavns Musikteater maj 2015 60.000
Teaterforeningen Teater Viva Deltagelse på Det Frie Felts Festival på Teaterøen 21.000
Teatret Von Baden Præsentation af Manden der gerne ville huske & De frivillige i København 70.000
TV-Glad fonden Helte på CPH Stage 50.000
Uafhængige Scenekunstnere Det Frie Felts Festival 750.000
Wilma Version Klæder skaber folk 40.000
Øresundsoperan Co2pera - Dampenes rejse 60.000

Kvalitetsudvikling af egnsteatre

BaggårdTeatret B TIMES - kulturnyheder fra Sydfyn 150.000
Bornholms Teater Holberg somre på Rønne Theater 75.000
Carte Blanche Åbne Rum 150.000
Holbæk Egnsteater Teaterbestyrelseskonference 2015 125.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Lokale Transformationer - Kunst og kultur for og med forskellige grupper 250.000
Odsherred Teater Udviklingsprojekt Odsherred Teater 225.000
Syddjurs Egnsteater Udvikling og opkvalificering i Syddjurs Egnsteater 39.100
Teatret Cantabile 2 Egnsteaterkonference 2015 - »Internationalt Perspektiv« 170.000
Teatret Masken Publikumsudvikling af relationer til folkeskolen gennem kreativitet og læring 150.000
Åben Dans Productions Børn og unge på scenen - kunst eller pædagogik? 175.000

Scenekunst - Internationale aktiviteter

Adriano Wilfert Jensen Deltagelse på NU Performance Festival: So Far So Good (pludseligt opstået) 4.000
Anna My Maria Lindblad Rejse til New York 20.000
Anne Nyboe Deltagelse i Fronteras International Art Festival, Matao Brasilien (pludseligt opstået) 10.000
Annika Britt Lewis IETM i Montpellier 7.000
Annika Britt Lewis CINARS i Montreal og Tanzmesse i Düsseldorf 15.000
Arthur Aerowaves Spring Forward Festival (Taneli Toma) 11.464
Arthur Aerowaves Spring Forward Festival (Edhem Jesenkovic) 15.000
ASSITEJ Danmark Rejsestøtte til ASSITEJ World Congress 2014 30.000
ASSITEJ Danmark ASSITEJ Danmark - International teaterudveksling og netværksudvikling 250.000
ASSITEJ Danmark Fire cubanske residenter 90.000
Asterions Hus Meeting The Odyssey 150.000
BaggårdTeatret Brecht High3 fra Augsburg til Svendborg 35.000
Ballerup Kommune Internationale gæstespil i 2014 / 2015 "A Simple Space" og "Broken" 75.000
Batida Inspiring a generation Batida i Sydafrika 100.000
Batida Kamsung Academy Young Artists på gæstespil i Danmark 40.000
Batida Batidas deltagelse i IV International Lithuania ASSITEJ Festival JEGA! / COOL! 20.777
Behind The Scenes v / René Kruse Skrøbelige liv - En performance lecture om terror og autoimmune sygdomme 17.000
Between Music AquaSonic 30.000
Biering Theatre of Europe - netværksbesøg London 3.600
Bora Bora CC: Festival 200.000
Bora Bora Gæstespil »Dual« 14.767
Bora Bora Coproduktion »Forgiveness« ophold / indlandsrejser 39.000
Bora Bora Deltagelse i internationale messer og festivaler 28.000
Bora Bora To internationale gæstespil forår 2015 56.800
Byens Levende Scenekunstfestival CPH STAGE Internationale tiltag 100.000
Camilla Graff Junior »Is love a concept (by which we measure our pain)« (pludseligt opstået) 20.000
Camilla Graff Junior MPA - Berlin 2015 / The Anthology 35.000
Cantabile 2 Waves Festival 2015 - Inside Out 600.000
Carina Raffel The »I« koncept 26.236
Carte Blanche Internationale aktiviteter 2015 75.000
Cirkus Stjerneskud »Suspension - Mellem Himmel & Jord« (pludseligt opstået) 10.000
Club Fisk Sync 15.000
Copenhagen Puppet Festival Copenhagen Puppet Festivals 10 års Jubilæums Cabaret 10.000
Copenhagen Puppet Festival Copenhagen Puppet Festival 2015 - Puppets in Politic 75.000
CoreAct Mobity of Avoidance 45.000
Dadadans Udgifter vedrørende deltagelse ved Kedja / Mariehamn, Tanzmesse / Düsseldorf, netværksaktivitet på Cinars og Icehot samt residency i Veneto 35.000
Dadadans Internationale gæster til dadadans' forestilling »Ånd« forår 2015 20.000
Dan Size Fits All Productions v / Zelis Niegaard Ophold og landtransport udgifter for Danmarks Internationale Gadeteaterfestival 75.000
Dan Size Fits All Productions v / Zelis Niegaard Opholdsudgifter samt indenrigs transportudgifter i forbindelse med 3. udgave af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival (2015) 75.000
Dans. Underholdning. Kunst v / Maia Elisabeth Sørensen Deltagelse ved InShadow Festival (pludseligt opstået) 10.400
Dansehallerne Internationale gæstespil og residencies 200.000
Dansekapellet - Københavns Kommune Internationale aktiviteter 2015 50.000
Dansens Hus Norway Ice Hot Nordic Dance Platform 2014 135.000
Dansk ITI Besøgsprogram Nordiske scenekunstdage, Puls Festival og CPH Stage 125.000
Dansk ITI ITI Verdenkongres i Armenien 10.000
Dansk Rakkerpak Bornholms Internationale gadeteaterfestival 150.000
De Røde Heste Teatret De Røde Heste på Euro Kids Festival, Washington DC, USA (2015) 25.000
Den Selvejende Fond Husets Teater Festival For Ny Europæisk Dramatik 200.000
Det Danske Kulturinstitut Brasiliansk delegation til April Festival 30.000
Det Danske Kulturinstitut Mere dansk børneteater til Brasilien - udvikling af projektet Canal Curumim 150.000
Det Danske Kulturinstitut Prince H. Universe, Gdansk (pludseligt opstået) 5.000
Det Danske Kulturinstitut Canal Curumim 2015 200.000
Don GNU Don*Gnu gæstespil og netværksmøder 75.000
Don GNU Internationale aktiviteter foråret 2015 40.000
Dream Amsterdam Foundation Dream Copenhagen 50.000
Edhem Jesenkovic Creating international network at Ice Hot 2014 etc. 12.000
Ellen Kilsgaard Andersen Nordisk netværksopbygning og kompetenceudvikling, indenfor områderne børnekultur og interaktivitet i scenekunst for børn (pludseligt opstået) 6.000
Emma Sofie Møller SPILL Festival: New Producers (pludseligt opstået) 10.000
Esther Wrobel Deltagelse i projektet Multiple Mary and Invisible Jane 25.000
Foreningen for International Scenekunst Hitparaden 3 200.000
Foreningen for International Scenekunst Liveart.dk networking med Artsadmin London 40.000
Foreningen Laboratoriet Internationale aktiviteter 2014 20.000
Foreningen Teaterøen Asteroiden International Teaterfestival 225.000
Foreningen Teaterøen Playful Absence - Vaccum Theatre i recidency 15.000
Foreningen The Mob Internationale aktiviteter »Baby it's me not you« 11.000
Forsøgsstationen Netværksfremmende aktiviteter i fbm. Ungarnsk scenekunst 15.000
Fortælle Galleriet Retur (pludseligt opstået) 8.460
FreezeProductions International networking, adaption og research 2015 50.000
FÅR 302 Kompas1 - norsk lancering 8.000
FÅR 302 Ny Svensk Politisk Scenekunst 40.000
Gemma Peramiquel Borjas Residency at Pépinières Européenne pour jeunes artistes / Cité International des Arts (pludseligt opstået) 12.913
Gemma Peramiquel Borjas Residency at Dance Base: National Center of Dance in Edinburgh (pludseligt opstået) 8.500
Global Stories Made in India 15.000
Granhøj Dans Granhøj Dans, Gæstespil i udlandet 2014 50.000
Granhøj Dans Granhøj Dans' Festuge Showcase (pludseligt opstået) 30.000
Granhøj Dans Deltagelse i Festivaler i Caracas og Curitiba 2015 150.000
Grob Blind Hamlet 20.000
Gustavsson Rapid eye til tanzmesse (pludseligt opstået) 7.000
Gustavsson Rapid Eye til Cinars (pludseligt opstået) 10.000
Gustavsson Rapid Eye International 20.000
Haut Haut's internationale gæstespil på CPH Stage 17.- 21.juni 2014 (pludseligt opstået) 13.900
Helsingør Kommune Netværksmøder med Chou Tung-Yen samt Mark Coniglio 35.000
Helsingør Kommune Huang Yi & KUKA 125.000
Himherandit productions Residency / The GENDERhouse Projects 30.000
Holland House Cinars 16th Biennale Montreal, Canada 15.000
Horsens Kommune Internationale gæstespil på Horsens Teaterfestival 2015 50.000
Hotel Pro Forma »The Grass is Greener« - Udvikling af nye markeder for Hotel Pro Forma og dansk scenekunst 300.000
Hotel Pro Forma Julian Maynard Smith / Station House Opera som Artist-in-Residence hos Hotel Pro Forma 20.000
Inge Agnete Tarpgaard Kalamata International Dance Festival 15.000
Inge Agnete Tarpgaard Mentorudveksling: social-specifik praksis og publikumsmøder 30.000
Ingrid Kristensen Danseteater Deltagelse på Survival 2014, International Performance Festival in Berlin (pludseligt opstået) 10.000
Jeanette Ginsløv Ginslov Residencies - Beinghuman / Schmiede / iDance 15.000
Johan.cc Samarbejde danseforestillinger i San Fransisco 25.000
Kassandra Produktion International Performance Festival i Mainz 15.000
Kassandra Produktion Tokalynga Flying Theatre Festival 2014 og internationalt udviklingsarbejde i Barletta 20.000
Kassandra Produktion Internationalt udviklingsarbejde i Athen 9.570
Kompagni Flux Smag Dansk Nycirkus (pludseligt opstået) 3.000
Kulturforeningen WoWiWo Exchange and development residency with actor, dancer, choreographer Mercy Kambulu (Zambia) 60.000
Københavns Internationale Teater Metropolis residencies 2014-2015 100.000
Københavns Internationale Teater FACE regional network meeting 25.000
Københavns Kommune Gæstespil og international netværksopbygning 40.000
Lars Martin Forsberg Cinars 2014 15.000
Laura Zam Visiting Denmark: »Fast« 10.000
Limfjordsteatret Det internationale Limfjordsteater 50.000
Linnea Cecilia Lindh Choreolab - WDA Global Summit (pludseligt opstået) 8.200
Livingstones Kabinet »Klip« på Edinburgh Fringe Festival 150.000
Lynch Company Pals - Sweden 10.000
Lynch Company Lynch + Stage i Indien 20.000
Mancopy Dansekompagni Deltagelse IETM Montpellier 7.000
Mancopy Dansekompagni Turné, nye samarbejder, workshops og Masterclasses i 14-15 & Deltagelse IETM adviser board 100.000
Maria Luisa Labuhn Visit to Danish + Showcase (pludseligt opstået) 15.000
Marie-Louise Guldbæk Stentebjerg Inspiration og netværksopbyggelse (pludseligt opstået) 3.000
Meridiano BAKU - dansk-japansk coproduktion 75.000
Mikkel Harder Munck-Hansen Arts & Audiences - Reykjavik 2014 5.000
Momentum - Tidens Teater Western Society, gæstespil af Gob Squad på Teater Momentum 75.000
Mora Solvez DIVAS 22.000
Mute Comp. Physical Theatre Netværksdeltagelse i Tanzmesse 2014 6.240
Mute Comp. Physical Theatre Mute Comp. internationale aktiviteter efteråret 2014 20.000
Mute Comp. Physical Theatre v / Morten Elbæk Asien / Norden Fokus 41.730
Mygind Urbanite 7.000
Neander Teater Cinars 2014, showcase 15.000
Neander Teater Turne Blam 100.000
Next Zone Next Zone netværk & turne i Grønland , Europa , Canada & Sydamerika 30.000
Next Zone Turne & workshops i 3 byer i Nordgrønland 100.000
Nydanskeren Jimbuts Kulturforening Residencyophold Wang Chong 31.000
Oded Graf Performing Arts - International Activities, Tanzmesse 2014 - Oded Graf and Yossi Berg 7.000
Out of Balanz Next Door på Physical Festival i Chicago 2014 25.000
Passepartout Theatre Production Klovneworkshop og produktionsmøder i Montevideo samt tre aktiviteter, som skal
resultere i interkulturelle samproduktioner for børn 150.000
Passepartout Theatre Production Workshop for dramatikere og teateriværksættere 25.000
Petersen Foreign Mountain 7.500
Projektcentret Dansehallerne K3 og netværksopbygning 2014-15 40.000
QUASI teater Hr. Keuner i eksil - en Brecht street event (pludseligt opstået) 25.000
Rasmussen Nye transdisciplinære kollaborationer 10.000
Recoil Performance Group Recoil, netværks og turne aktiviteter 2014 50.000
Sammenslutningen af Danske Scenografer Dansk Repræsentation ved Prague Quadrennial 2015 100.000
Sanna Blennow The Copycat Academy (pludseligt opstået) 8.000
Sara Jordan Detour Urban dance festival 175.000
Sara Jordan Detour Urban Dance Festival 175.000
Sarah Anne Armstrong Residency ophold i Totaldobze Art Center, Riga 15.000
Scenatet New York Girls 2: Space Control 20.000
Schulz Deltagelse på Icehot - Nordic Dance Platform (pludseligt opstået) 6.000
Secret Hotel Netværksaktiviteter 35.000
Secret Hotel Italiensk version af Hoved & Hale, og forprojektering af A Way 26.600
Secret Hotel Vandringer, forskning og udvekslinger 75.000
Silkeborg Kommune Udvidelse og vedligeholdelse af internationalt netværk ved deltagelse på Jerusalem International Puppetfestival 6.000
Silkeborg Kommune Festival of Wonder 2015 200.000
Sissel Romme Christensen Kunstnerisk udviklingsrejse til USA 30.000
Sisters Hope Zooming fluid states 14.930
Sofie Krog Teater Nordic Puppets Days 5.000
Sofie Krog Teater Figura Featival 11.000
Sofie Krog Teater Verdens premiere på Mini Midi Maxi 8.500
Sofie Krog Teater Frankrig Turné 10.000
Sort / Hvid Manifest 2083 på turné til Festspillene i Bergen og Teaterfestival für Neue Stücke aus Europa i Wiesbaden 25.000
Sort / Hvid Internationale aktiviteter for Sort / Hvid i sæson 14 / 15 200.000
SPOR festival New York Girls 50.000
SPOR festival Ephemère Enchaîné 40.000
Svalholm Danish Cultural Exchange & Performing Art Kan burlesque være scenekunst? (pludseligt opstået) 10.000
Svanekegaarden Deltagelse ved »23rd International Festival of Puppet Theater in Jerusalem« 3.000
Taneli Torma Black Side 10.000
TanzFaktur Granjoh Dans »Man-Mahler« (Aarhus) in Cologne 4.466
Teater Hund Teater Hunds internationale aktiviteter 14 / 15 60.000
Teater Mungo Park Allerød Gæstespil på Mungo Park forår 2015 40.000
Teater MY »Little steps« 50.000
Teater Patrasket Patraskets gæstespil i Sydafrika 60.000
Teater Refleksion Internationale gæstespil på scenen for dukke- og animationsteater, Aarhus 125.000
Teater Refleksion Internationale aktiviteter inden for turné, netværksarbejde og udvikling 75.000
Teater Refleksion Internationale gæstespil på Teater Refleksion sæson 2015-16 75.000
Teater V Teater V goes international 14.000
Teatercentrum I Danmark internationale aktiviteter Kina / Argentina 250.000
Teatercentrum I Danmark Aprlfestival 2015 - internationale gæstespil og gæster 150.000
Teaterforeningen Cecilie Ullerup Schmidt Works At Work til Theater der Welt & »The Public Commons« (pludseligt opstået) 15.000
Teaterforeningen Cecilie Ullerup Schmidt Mamela Nyamza på Works at Work 18.000
Teaterforeningen Cecilie Ullerup Schmidt Works At Work: duo works 250.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Internationale kompagnier på Passagefestival 2014 50.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Passagefestival 225.000
Teaterforeningen Glimt Deltagelse på IETM møde Montpellier (ændret til IETM Sofia, efterår 2014) 5.500
Teaterforeningen Glimt GLiMT på Cinars 2014 (pludseligt opstået) 10.000
Teaterforeningen Graense Loes Say Cheese Huskunstner Workshop på Teater reflektion 15.000
Teaterforeningen hello!earth UDspring Tanzmesse Duesseldorf (pludselig opstået) 7.000
Teaterforeningen hello!earth UDspring Re-Street Ljubljana (pludseligt opstået) 7.000
Teaterforeningen OperaNord Looking for Courage 60.000
Teaterforeningen Tincancompany Camping Delight til Egypten 27.960
Teaterforeningen X-act Kitt Johnson inviteret til residency-program i Sri Lanka (pludseligt opstået) 20.000
Teaterforeningen Yggdrasil Dance Produktion Yggdrasil Dance på turné til Indien 13.-28. november 2014 med den interkulturelle danseforestilling, Footprint 100.000
Teaterforeningen Yggdrasil Dance Produktion Isen smelter - performativ interkulturel installation i mødet mellem skandinaviske og grønlandske kunstnere 50.000
Teaterkompagniet Tell to Joy Tjekhovs Mågen i Melikhovo (pludseligt opstået) 30.000
Teaterkunst Esta é minha cidade / This is my city 60.000
Teatret Cantabile 2 Life Live! på SceSam-festivalen, Norge 15.000
Teatret Gruppe 38 A True Tall Tale på Imaginate Festival 30.000
Teatret Gruppe 38 »Hans Christian, you must be an angel« på Sydney Opera House og Arts Centre Melbourne 75.000
Teatret Gruppe 38 ILT 15 Festival 400.000
Teatret Gruppe 38 Ottawa International Children's Festival - 8.-11. maj 2015 & Pittsburgh International Children's Festival - 14.-18. maj 2015 40.000
Teatret Gruppe 38 ILT 15 Festival 150.000
The Counter Institute PSi Conference - Shanghai 12.000
The Counter Institute Residencies in Stockholm, Istanbul & Beijing and IETM meeting 35.000
Udenrigsministeriet Northern Light Season - Sadlers Wells Theatre 35.000
Uppercut Danseteater Uppercut Danseteaters Deltagelse 7 steps European Platform, 23.-27. juli 2014 (pludseligt opstået) 10.000
Viola Karungi Research on the theory and practice of curating festivals 2.000
Vitus Bering Teatret Og her ligger man så som en anden idiot 20.000
vonpang v / Lene Bang Henningsen International research 12.000
vonpang v / Lene Bang Henningsen Producentens mobilitet 15.000
Warehouse 9 International Performance Art Festival 2015 150.000
Warehouse 9 International Queer Art Festival Network (pludseligt opstået) 15.000
Warehouse 9 Residency with Esther Wilson (England) 40.000
Wego We Go - Kedja 12.000
Wilma Version Residency, Being Human, Somerset, England 9.800
Yael Gaathon Residency at Leimay, NY and performance at SOAK festival 25.000
ZeBU: Zenekunst for børn og unge Spring Creative (arbejdstitel) 50.000
ZeBU: Zenekunst for børn og unge Internationale aktiviteter i Sydafrika og Japan 45.000
Åben Dans Productions Residencies i Roskilde 33.800
Åben Dans Productions Turne med børnedanseforestillingerne IGEN og HANe og HUNd 60.000
Århus Festuge Aarhus Festuges internationale scenekunstprogram 100.000
Århus Scenekunstcenter Cinars 10.000

Scenekunst - børn

Alias Teaterproduktion Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 1.400.000
Asterions Hus Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 750.000
Batida Drift inkl. projekter efter eget valg samt turné i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 1.800.000
Dansk Rakkerpak Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 1.000.000
Det Fortællende Teater v / J. Andersen Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 500.000
Det Olske Orkester Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 1.400.000
Fonden / Den Selvejende Institution Jytte Abildstrøms Teater Riddersalen Antons højre hånd 200.000
Foreningen for International Scenekunst Liveart for Børn 2015 500.000
Foreningen Theatret Thalias Tjenere Store Illusioner 150.000
Forumteatret Prisme S.m.b.a Hvad Kan Jeg Blive? 200.000
Gazart Drift inkl. projekter efter eget valg samt turné i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 1.800.000
Julie Forchhammer Laboratorium William (udviklingsprojekt) 150.000
Kasper Tuk Frederiksen Teknik 19.000
Kristian Dinesen Memories 100.000
Marika Seidler Flokkene 200.000
Månegøgl Basisomkostninger samt turné 250.000
Opgang 2 Turneteater Forestillinger efter eget valg og turné i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 500.000
Passepartout Theatre Production Genopsætning af dukketeaterforestillingen Men de begyndte! 200.000
Projektcentret Dansehallerne Dans for Børn i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 2.200.000
Saga Dance Collective Vi ses, Rafiq-e-man! 500.000
Saga Dance Collective Happy End 300.000
Secret Hotel Hoved & Hale - kortere version + franchising Italien 36.250
Sofie Krog Teater Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 800.000
Sydhavn Teater Vælg Mig 50.000
Teater 2 Tusind Basisomkostninger i sæson 2015/16 og Ro i skolegården inkl. turné inkl. basisomkostninger i 2016/17 1.000.000
Teater Bühne Sceneteknisk udstyr 30.000
Teater Fluks Forestillingen om den lykkelige luder 200.000
Teater Fluks Sceneteknik 30.000
Teater Hund Drift i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 inkl. internationale aktiviteter 3.400.000
Teater Kompas Hvor går drømmene hen og turné med Det skærer i hjertet 500.000
Teater MY Bil til turnèbrug 160.000
Teater Nordkraft Ting jeg gerne ville være / Nu fløjter jeg meget bedre end i virkeligheden / At tage tingenes parti 400.000
Teater Patrasket Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 2.000.000
Teater Refleksion »Animatoriet« (udviklingsprojekt) 125.000
TeaterBLIK Hov! 400.000
Teaterforeningen Abstrax Aktiviteter efter eget valg i sæson 2015 / 16 250.000
Teaterforeningen Glimt Bag træerne 375.000
Teaterforeningen Graense Loes Workshop til Støj og til turné med Say Cheese inkl. basisomkostninger 400.000
Teaterforeningen Hils din Mor Old School - New School 450.000
Teaterforeningen Sceneprojekt Goodbye Europa! (Skoleforestilling) 150.000
Teaterforeningen Teatertasken Lyt til Skolen 400.000
Teaterforeningen Teatret Kriskat Pels 300.000
Teateriet Apropos Projekt efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 700.000
Teaterværkstedet Madam Bach Verdensbilleder 350.000
Teatret st. tv Musikken i Abstraxgade 125.000
Vild Kammerat Turné: Ingen kære mor 125.000
Værk Projektioner (udviklingsprojekt) 76.150
Wego Sceneteknisk udstyr 35.000

Scenekunst - voksen

Boaz Barkan Må jeg tale om dans 250.000
Brunette Bros. The Brunette Bros. Circus, the Greatest and 2.nd Smallest Circus in the World 200.000
Bådteatret Støtte til teknisk udstyr 150.000
Café Liva Aktiviter i 2015 / 16 400.000
Camilla Gjelstrup Broken Circle Breakdown featuring the cover-ups of Alabama 75.000
Club Fisk Den Magiske Natur 100.000
Copenhagen Opera Festival Another Life 1.000.000
CoreAct Sounds of Loss and Mourning 200.000
CPS / Cultural Projekt Servide Never go full retard 100.000
Ctrl+Art LYST Performance Lectures 175.000
Dan Size Fits All Productions v / Zelis Niegaard Teknik 70.000
Dansehallerne ICE HOT Nordic Dance Platform 2016 500.000
Dansehallerne Projektcentret (andre aktiviteter) 500.000
Dansk ITI Netværksarbejde i det danske scenekunstmiljø og
Strategiudvikling internationale perspektiver i sæson 2015/16 250.000
Danskdansk Projekt inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/17 1.500.000
Don GNU Bil 200.000
Dorte Holbek Hidden Hunger (udviklingsprojekt) 145.000
Dramafronten Dramafronten Århus 450.000
Dramafronten Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 500.000
Foreningen Laboratoriet RAPP - Research in Artistic Practice Programme, 2015 250.000
Foreningen Laboratoriet Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2014 / 15 og 2015 / 16 700.000
Foreningen Teaterøen Opstart af Teaterøen i sæson 2015 / 16 1.000.000
Forsøgsstationen Forsøgsstationen ink. drift i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 2.000.000
Frederiksbergmuseerne En håndfuld støv 175.000
FÅR 302 Teknikansøgning - lamper 65.000
Garde Tæt på nordvest - fortællinger fra gade (udviklingsprojekt) 200.000
Global Stories Projekter efter eget valg i sæson 2015 / 16 550.000
Granhøj Dans Projekter efter eget valg i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 3.500.000
Great Investment Time for another sexual revolution (udviklingsprojekt) 100.000
Great Investment Red Pieces#2 (working title) 100.000
Haut Driftstilskud Haut sæson 2014 / 15 (+ teknik) 150.000
Helsingør Kommune Taipei, Copenhagen 150.000
Henrik Birch Act Like a Man (udviklingsprojekt) 200.000
Himherandit productions The WOMANhouse 233.000
Holland House Kinder K 500.000
Hotel Pro Forma Projekter eget valg inkl. drift og inkl. internationale aktiviteter i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 4.200.000
Ida-Elisabeth Larsen Straight White Males (udviklingsprojekt) 70.000
Kassandra Produktion Bliss Point 550.000
Kitt Maiken Mortensen Klange Fra Et Lavt Selvværd 500.000
Københavns Internationale Teater Writing on the Wall 500.000
Københavns Internationale Teater Drift og aktiviteter i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 3.800.000
Københavns Musiktaeter Kreativ Kulturdialog 100.000
Living Creatures Suiter 800.000
Livingstones Kabinet Projekter efter eget valg inkl. drift i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 inkl. internationale aktiviteter 3.000.000
Lucky Motel (Teaterforening) På Vej 350.000
Marie Rosendahl Chemnitz Mars One Way (udviklingsprojekt) 155.000
Marie-Louise Guldbæk Stentebjerg Y ou are what I said! 700.000
Momentum - Tidens Teater Teater til salg 400.000
Momentum - Tidens Teater Sceneteknisk udstyr på Momentums side-scener 125.000
Moribund Bloody Mary #4 200.000
Moribund Whole Body Treatment 5 (udviklingsprojekt) 145.000
Mute Comp. Physical Theatre The Strike of No Thought inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 900.000
Nathalie Mellbye Historien om øjet (udvikling) 150.000
Neander Teater Basisomkostninger i sæson 2015 / 16 400.000
Next Zone Berserks #7 (udvikling) 125.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Internationale aktiviteter efter eget valg i sæson 2015 / 16 1.000.000
Nycirkuskompagniet Cikaros Cirkuslaboratorium (udviklingsprojekt) 140.000
Odsherred Teater Anne's Ark 300.000
Poweract v / Inger Majbritt Saerens Nær fremtid - Til tekstudvikling og dramatiker 150.000
Radiodrama Netværk Flyd 100.000
Recoil Performance Group Drift inkl. projekter og turné i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 2.500.000
S / I Das Beckwerk Museum Da Gud var dreng 700.000
Saglanmak Hår på den, nu! 500.000
Schwab-Hazekamp Koranen (udviklingsprojekt) 150.000
Seimi Nørregaard Hjem - op- og om-bygning fra det kendte til det ukendte 400.000
Sisters Hope Sisters Academy #2 i Nuuk 50.000
Sofie Ida Karlsson Assembly Language 90.000
Sort / Hvid Det postdemokratiske Projekt - fase 2 200.000
Stine Pitt Olsen »Lykke og Fremgang« 500.000
Svalholm Danish Cultural Exchange & Performing Art Lyst 250.000
Teater Mungo Park Allerød House Visit: Europe Dansk partnerskabsprojekt med Rimini Protokoll med Teater Nordkraft, S / H og Mungo Park (andre aktiviteter) 450.000
Teater Rio Rose Støtte til turnebil 200.000
Teater Stuk Pigerne På Sprogø 750.000
Teaterfor. Ellehammers Banket Manden Der Løber Ved Siden Af Sig Selv (udvikling) 75.000
Teaterforeningen (stillleben) En Anden Krop 450.000
Teaterforeningen Fix&Foxy The Great Escape 398.000
Teaterforeningen Fix&Foxy Projekter inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 1.800.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Passage 2015 400.000
Teaterforeningen Glimt Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 500.000
Teaterforeningen hello!earth UDspring 1000 souls soup - a gathering for animals, people and minerals 300.000
Teaterforeningen hello!earth Udspring Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 300.000
Teaterforeningen Katapult Basisomkostninger inkl. teknik 400.000
Teaterforeningen Liminal.dk Det Store Sceneskift 500.000
Teaterforeningen Public Eye Cirles of Power (udviklingsprojekt) 100.000
Teaterforeningen sART Det skal da ikke gå til spilde 500.000
Teaterforeningen Sceneprojekt Traum 550.000
Teaterforeningen Signa Drift i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 800.000
Teaterforeningen Teateret Teatermagasinet Teater1 300.000
Teaterforeningen Teater Viva Ice In Motion 50.000
Teaterforeningen X-act Stafet inkl. basisomkostninger inkl. internationale aktiviteter i sæson 2015 / 16 og 2016 / 17 1.800.000
Teaterforeningen Yel Kayé The Race to Zero (udviklingsprojekt) 100.000
Teatergruppen Husmoderforeningen Brændende Kærlighed Navigator 550.000
Teatret Gruppe 38 Enestående 2015 - en monologfestival 150.000
Teatret Svalegangen Turneordning i sæson 2015 / 16 1.800.000
Teatret Von Baden Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015 / 16 750.000
Turnénetværket Koordinering af Turnénetværket (incl. økonomi) 125.000
Wilma Version Toej og kreativitet i interkulturelt pespektiv, arbejdstitel 250.000
WunschMachine Bodyhunt 100.000
Zaki Hyrland Youssef Jeg hører stemmer 300.000

Garantiordning og Turnénetværket

BaggårdTeatret Turnénetværket: Leo, Et år med magisk tænkning, Sort på hvidt og Gud taler ud 53.680
BaggårdTeatret Trofast 16.000
Ballerup Kommune Stormen 5.555
Ballerup Kommune Turnénetværket: Orphan Circus, Kvinde kend dit skab, Living Room 34.509
Bora Bora Stormen 15.000
Bora Bora Turnenetværket: Blam, Kvinde kend dit skab og Living Room 76.934
Bora Bora Muld 12.500
Foreningen Roskilde Teater New Journal 12.500
Foreningen Roskilde Teater Turnénetværket: Blam og Kvinde kend dit skab 36.000
Foreningen Roskilde Teater Stormen 16.000
Foreningen Roskilde Teater Kvinder 16.000
Foreningen Roskilde Teater Tilbage til Haifa 14.000
Foreningen Roskilde Teater Peer Gynt 13.125
Frederiksborg Kulturcenter Vi de druknede 5.436
Frederiksborg Kulturcenter Kvinder 13.808
Frederikshavn Kommune Kvinde kend dit skab 15.950
Frederikshavn Kommune I am & differences 16.000
Frederikshavn Kommune Turnénetværket: Love Song og Pagten 33.244
Gribskov Teaterforening (Gribskov Teater) Kvinder 13.500
Haderslev Teaterforening I Afganistan skyder man med vandpistoler 11.559
Himmerlands Teater Lille Danmark 16.000
Hjørring Teater Lovesong 16.000
Hjørring Teater Stormen 15.500
Hjørring Teater Turnénetværket: Et år med magisk tænkning, Gud taler ud 36.880
Hjørring Teater Jeg hedder Bente 4.448
Holbæk Egnsteater Turnénetværket: Kvinde kend dit skab, Leo, Sort på hvidt 35.419
Holbæk Musik & Teaterforening Stormen 1.664
Hvidovre Teaterforening Sort på Hvidt 11.500
Høje-Taastrup Teaterforening 3 Brødre 16.000
Hørsholm Kommune Turnénetværket: Blam og Leo 34.372
Ishøj Kommune Turnénetværket: Et år med magisk tankning, Leo og Orphan Circus 21.760
Kolding Teaterforening Stormen 8.916
Kompagni Flux Steps 11.000
Kompagni Flux Quiproquo 11.000
Korinth Kulturhus Trofast 9.158
Korinth Kulturhus 838 10.704
Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning Underskudsgaranti vedrørende forestillinger i Garantiordningen 13.440
Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning Turnénetværket: Et år med magisk tænkning, I lie down With a crocodile og Sort på Hvidt 65.920
Limfjordsteatret Turnenetværket: Kvinde kend dit skab, Den som blinker er bage for døden,
I Lie down with a cocodile, Leo, The Oepan Circus og Sort på Hvidt 104.683
Marstal Søfartsmuseum 838 dage 9.000
Midtlandets Musik- & Teaterforening Vi elsker thaidamer 7.647
Midtlandets Musik- & Teaterforening Jeg hedder Bente 13.703
Midtlandets Musik- & Teaterforening Tilbage til Haifa 1.570
Momentum - Tidens Teater Turnenetværket: 8 forestillinger 225.720
Momentum - Tidens Teater Viva Vive 16.000
Morsø Teaterkreds Tilbage til Haifa 9.160
Musikhuset Esbjerg Fond Rindal 16.000
Musikhuset Esbjerg Fond 3 Brødre 16.000
Musikteatret Holstebro Stormen 10.920
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Turnénetværket: Kvinde kend dit skab, Sort på hvidt, Orphan Circus 46.080
Næstved Teaterforening Turnenetværket: Bo Bedre 13.984
Næstved Teaterforening Turnénetværket: 3 brødre 14.228
Randers Egnsteater Trofast 16.000
Randers Egnsteater Turnénetværket: Kvinde kend dit skab, Blam, I lie down with a crocodile, Leo 63.703
Randers Egnsteater Turnénetværket: Et år med magisk tænkning, Living Room 29.984
Randers Egnsteater Men & Mahler 12.500
Rethink Human Being Rankefod 16.000
Rødovre teater- og kulturforening Jeg hedder Bente 15.400
Silkeborg Teaterkreds Lille Danmark 4.787
Stevns Teaterforening Sort på Hvidt 8.051
Stevns Teaterforening Trofast 16.000
Sønderborg Teaterforening Jeg hedder Bente 1.264
Sønderborg Teaterforening Rindal 16.000
Team Teatret Kvinder 11.614
Team Teatret Turnénetværket: Kvinde kend dit skab, I lie down with a crocodile, Orphan Circus 63.672
Team Teatret Udsøgt smerte 13.584
Team Teatret Rindal 16.000
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund Lovesong 16.000
Teater Mungo Park Allerød Turnénetværket: Orphan Circus, Gud taler ud og Kvinde kend dit skab 61.453
Teater Nordkraft Turnenetværket: Living Room, Blam, Gud taler ud, Kvinde kend dit skab, Leo 161.203
Teater Nordkraft Tilbage til Haifa 11.250
Teater og Musik Odsherred I Afganistan skyder man med vandpistoler (tidl. SITREP fra hjemmefronten) 4.300
Teater V Turnénetværket: Kvinde kende dit skab, Et år med magisk tænkning og Leo 89.559
Teater V Turnenetværket: Den som blinker er bange for døden 33.108
Teater V Det burde skrives i nutid 11.144
Teaterforeningen Bornholm Kvinder 16.000
Teaterforeningen Bornholm I am 16.000
Teaterforeningen Bornholm I Afghanistan skyder man med vandpistoler 15.700
Teaterforeningen Bornholm Tilbage til Haifa 16.000
Teaterforeningen Bøgestrømmen Sort på hvidt 2.560
Teaterforeningen Bøgestrømmen Stormen 10.061
Teaterforeningen Bøgestrømmen Kvinder 911
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Turnénetværket: Blam, Et år med magisk tænkning og Sort på hvidt 72.432
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Kvinder 9.885
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Viva Vive 13.442
Teaterforeningen HNT Lovesongs 15.500
Teaterforeningen HNT Peter & Elgen 15.600
Teaterforeningen HNT Udsøgt smerte 16.000
Teaterforeningen HNT Blam 16.000
Teaterforeningen HNT Stormen 16.000
Teaterforeningen HNT Kvinder 3.636
Teaterforeningen Katapult I Lie Down With a Crocodile 16.000
Teaterforeningen Katapult Turnénetværket: I lie down with a crocodile og Den som blinker er bange for døden 68.600
Teaterkredsen Mariagerfjord Trofast 15.252
Teatret Gruppe 38 Turnénetværket: Et år med magisk tænkning, Orphan Cirkus og Sort på hvid 75.336
Teatret Gruppe 38 Guldgraveren 4.200
Teatret Masken Turnenetværket: Blam 36.000
Teatret Møllen Turnenetværket: The Orphan Circus og Et år med magisk tænkning 22.752
Teatret Møllen Turnenetværket: Kvinde kend dit skab, I lie down with a crocodile og Leo 55.568
Teatret Møllen Peer Gynt 5.479
Teatret Møllen Sort på hvidt 14.500
Teatret Møllen Trofast 16.000
Teatret Møllen Vi elsker thaidamer 5.427
Teatret Svalegangen Turnénetværket: Gud taler ud 28.144
Teatret Svalegangen Det burde skrives i nutid 2.088
Thy Teater Peer Gynt 3.520
Thy Teater Turnénetværket: Et år med magisk tænkning, Gud taler ud, Den som blinker er bange for døden 78.968
Vejleegnens Teaterforening Lille Danmark 16.000
Vejleegnens Teaterforening Trofast 16.000
Vejleegnens Teaterforening Kvinder 4.661
Vejleegnens Teaterforening Turnénetværket: Blam, I lie down with a crocodile og Living room 36.000
Vejleegnens Teaterforening I Afganistan skyder man med vandpistoler 15.060
Vendsyssel Teater Lille Danmark 4.936
Vestlollands Teaterkreds Stormen 8.648
Vestsjællands Teaterkreds Sort på hvidt 13.436
Vestsjællands Teaterkreds 3 Brødre 16.000
Viborg Teaterkreds Lille Danmark 15.128
Viborg Teaterkreds Kvinder 3.000
Ærø Teaterforening Lille Danmark 8.842


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2015 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning. 1. januar - 31. december 2014. [2015]


 

Opdateret af