Statens Kunstfond 1970


Beretning fra repræsentantskabet og ministeriets svar

Beretning fra udvalget (bestyrelsen) for fondets virksomhed i henhold til lovens § l, stk. 3

Udvalget for Litteraturen 1970


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget for den litterære kunst 1970

Det skønlitterære udvalg har i 1970 fortsat sit arbejde efter de retningslinier, det har lagt for arbejdet i den nu afsluttede periode. Udvalget takker for, at dets kritik af den efter udvalgets mening for sene udnævnelse af nye medlemmer er blevet taget tit efterretning, så medlemmerne af det nye skønlitterære udvalg er blevet udnævnt så tidligt, at de har kunnet nå at sætte sig ind i efterårets bogproduktion med arbejdet i det skønlitterære udvalg for øje.

Derimod finder udvalget det stadig uheldigt, at funktionsperioderne ikke følger folketingets finansår, så bevillingerne overlapper hinanden ved udvalgsskifte. Principielt kan et siddende udvalg i de tre sidste kvartaler af funktionsperioden opbruge bevillingerne, så et nyt udvalg ingen midler har at arbejde med fra udvalgsskiftet i januar tit finansårets begyndelse 1 . april.

Da udvalget som ovenfor nævnt har fortsat arbejdet efter kendte retningslinier, er der således kun grund til her at nævne, at udvalget ved den sidste tildeling af 3-årige stipendier tildelte 5 forfattere hver 25.000 kr., mens det før lovens revision ville have tildelt 6 forfattere 20.000 kr. årligt. Udvalget har ment at måtte handle således under hensyntagen til den almindelige pengeforringelse for at afbøde virkningerne af en inflatorisk udhuling af fondsmidlerne.

Erik Aalbæk Jensen


Uddelinger

Der indkom i 1970 ca. 200 ansøgninger til udvalget om støtte. Udvalget har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 25.000
Henrik Bjelke
Knud Holten
Henrik Stangerup
Erik Stinus
Kirsten Thorup

Rejsestipendier
Poul Borum
Jan Bredsdorff
Ivan Malinowski
Ib Michael
Tage Nissen

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Sven Holm: Rex
Knud Holten: Suma-X
Frank Jæger: Døden i skoven
Ole Henrik Laub: Søvnen venter
Svend Åge Madsen: Tredie gang så ta'r vi ham og Maskeballet
Hans-Jørgen Nielsen: Den mand der kalder sig Alvard
Henrik Nordbrandt: Syvsoverne
Johannes Wulff: Fløjtetønde

Produktionspræmier à kr. 5.000 (uden ansøgning)
Sam Besekow: Komedianter
Hans Bjerregaard: Fuga
Michael Buchwald: Afsøgningsmønster
Ulla Dahlerup: Sankt Jørgens gård
Maria Giacobbe: Eurydike
Rolf Gjedsted: Englefronten
Henning Ipsen: Hr. Gærlicks korte besøg
Ingeborg Johansen: Fra arken til det nye land
Ole Henrik Kock: Revolvermanden og Op i masten ned i lasten
Peter Laugesen: Skrift og Katatonien
Vagn Lundbye: Nico
Hans Helge Madsen: Estrup møder Esmann i Panoptikon
Johs. L. Madsen: For en person med verbale pupiller
Lean Nielsen: Fru Jensen in memoriam
Orla Bundgård Povlsen: Tegn i naturen
Kirsten Thorup: Love from Trieste

Ole Lund Kirkegaard fik tildelt en præmie på 5.000 kr. for sin virksomhed som børnebogsforfatter.

Engangsydelser
Finn Abrahamowitz
Carl Bang
Franz Berliner
Henrik Bjelke
Hans Bjerregaard
Kristen Bjørnkjær
Jens Branner
Jan Bredsdorff
Jørgen Bukdahl
Michael Buchwald
Leif E. Christensen
Robert Corydon
Ulla Dahlerup
Jørn Fabricius
Gunner Gersov
Maria Giacobbe
Rolf Gjedsted
Ole Grünbaum
Ulf Steen Hansen
Morten Haslund
Leif Hjernøe
Angelo Hjort
Sven Holm
Knud Holst
Ole Juul
Ejler Jørgensen
Ole Henrik Kock
Arthur Krasilnikoff
Sten Kaalø
Ole Henrik Laub
Peter Laugesen
Børge Madsen
Johs. L. Madsen
Svend Åge Madsen
Jørgen Nash
Lean Nielsen
Kaj Nissen
Henrik Nordbrandt
Erik Nørgaard
Ole Wahl Olsen
Henrik G. Poulsen
Peter Poulsen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Poul P.M. Pedersen
Ebbe Kløvedal Reich
Jørgen Rytter
Ulla Ryum
Carl Scharnberg
Bo Schiøler
Christian Skov
Otto Sigvaldi
Preben Major Sørensen
Grethe Risbjerg Thomsen
Lis Thorbjørnsen
Erik Thygesen
Dan Turèll
Keld Zeruneith
Ole Wivel
Hans Chr. Ægidius

Legater til forfatteres efterladte
Grethe Abell
Guri Oluf Bang
Eddy Bønnelycke
Andrea Ewald
Else Friis-Møller
Alice Gross
Kristine Hjortø
Eli Hohlenberg
Rigmor Juel
Helene Jørgensen
Edith Kirk
Inga Klitgaard
Signe Kristensen
Johanne Leopold
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Løkken
Beate Neergaard
Kirsten Ottzen
Fanny Pallesen
Dagny Rasmussen
Gerda Smith
Helene Søiberg
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Jenny Vibe
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget (bestyrelsen) for fondets virksomhed i henhold til lovens § l, stk. 3

Udvalget har i 1970 modtaget 20 ansøgninger og har foretaget følgende uddelinger:

Komponisten Eric Andersen et rejselegat på ...5.000 og et arbejdslegat på . . . 15.000
Danske Arkitekters Landsforbund . . . . 50.000
Billedhuggerinden Kirsten Dufour . . . . . 20.000
Maleren Leif Larsen til et filmprojekt Rum . . . 15.000
Arkitekt Poul Niepoort, rejse og ophold i Frankrig . . 35.000
Kunstnerinden Birgitte Livbjerg Poulsen til marionetteater . . . 4.000
Åke Hodell i forbindelse med ustillingen POEX 70 . . . . .1.500
Århus Kunstforening, Surreelt milieu . . 20.000

Af de foretagne dispositioner har det særlig glædet udvalget at kunne yde økonomisk støtte til Danske Arkitekters Landsforbunds udarbejdelse af en skitseplan for en kollektivby på Østerbro. Kollektivbyen skal udformes på grundlag af de eksisterende Lægeforeningers Boliger, hvis ældste dele stammer fra 1853 og er opført efter tegninger af Gottlieb Bindesbøll og Vilhelm Klein. Udvalget finder, at det er af vidtrækkende almen interesse at bevare dette eksempel på en enestående dansk bygningskultur, og man håber ved den ydede støtte på 50.000 kr. at have givet Danske Arkitekters Landsforbund en mulighed for at påvise boligernes anvendelighed til et nutidigt formål.

Preben Wilmann


Beretning fra repræsentantskabet, skrivelse af 13. marts 1971 til Ministeriet for kulturelle Anliggender.

Under henvisning til bekendtgørelse nr. 64 af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond, § 9, stk. 2, fremsendes hermed beretning for Statens Kunstfond for året 1970 samt regnskab for finansåret 1969/70.

Repræsentantskabet har godkendt beretningen, men ønsker på grundlag af drøftelserne på repræsentantskabets møde den 9. marts 1971 at knytte følgende bemærkninger til denne:

Vedr. samtlige udvalg

Repræsentantskabet har anmodet udvalgene om fremtidigt nærmere at redegøre for de almindelige principper, der er fulgt ved administrationen af kunstfondmidlerne i det forløbne år, jfr. herved bekendtgørelsens § 9, stk. 2. Sådanne mere udførlige oplysninger ville navnlig være hensigtsmæssige på områder, der præges af en hastig og stærk udvikling henimod nye kunstneriske udtryksformer.

De billedkunstneriske udvalg

Blandt engangsydelserne ses en række tildelinger på 1.000 kr. Selv om det erkendes, at et udvalg selvstændigt må skønne over rimeligheden af den enkelte legatportions størrelse, finder repræsentantskabet anledning til at pege på, at der ved tildeling af små legatportioner let risikeres indblanding af et trangskriterium, som ikke er hjemlet ved den gældende lov. På foranledning af det af Danske Arkitekters Landsforbund udpegede medlem af repræsentantskabet, arkitekten Hans Henning Hansen, har man drøftet forskrifterne i kunstfondlovens § 4, stk. 5, og bekendtgørelsens § 4, stk. 2, om arkitektmedvirken ved udsmykningsopgaver. Det erkendes, at der kan opstå - og er opstået - særlige problemer, når ældre bygninger ønskes udsmykket. Repræsentantskabet er af den opfattelse, at den rimelige fremgangsmåde bør være, at udsmykningsudvalget, får beslutning om en udsmyknings iværksættelse tages indhenter en udtalelse fra bygningens arkitekt, såfremt han endnu er i live. Er han afgået ved døden, vil det være ønskeligt at indhente en udtalelse fra Akademirådet om den arkitektoniske interesse i sagen. Repræsentantskabet har henledt udsmykningsudvalgets opmærksomhed på disse betragtninger.

For så vidt angår spørgsmålet om arkitektens interesse i tilstrækkelig grad varetages ved de i lovens § 4, stk. 5, fastsatte fakultative regler, bemærkes i øvrigt, at dette indgår i repræsentantskabets overvejelser vedrørende lovens revision.

Da repræsentantskabet ikke har modtaget underretning om, hvad der er passeret med hensyn til de i ministeriets skrivelse af 3. juli 1970 vedrørende årsberetningen for 1969 nævnte spørgsmål om fordelingen og opbevaringen af de af fondet indkøbte kunstværker, ønsker repræsentantskabet at henlede ministeriets opmærksomhed på sagen. Man skal navnlig gøre opmærksom på, at der løbes en ikke ringe risiko for, at endog meget værdifulde kunstværker varigt beskadiges eller går til grunde, samt tilføje, at der blandt repræsentantskabets medlemmer er flere, der stærkt anbefaler etablering af en konsulentordning som nævnt i repræsentantskabets skrivelse af 12. juni 1970.

Det litterære udvalg

Repræsentantskabet har bemærket, at en enkelt forfatter er anført som modtager både af 3-årigt stipendium og af produktionspræmie, men er enigt i, at der intet er til hinder for, at disse tildelinger efter udvalgets skøn over de respektive betingelser for legatydelserne kan forenes som sket.

Udvalgets formand har på forespørgsel oplyst, at man fra udvalgets side nærede nogen ængstelse for, om en rimelig administration af den i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, nævnte støtte til bogforlag lod sig gennemføre. Det har imidlertid vist sig, at der kun er indkommet få ansøgninger af denne art, og der er ikke fundet grundlag for at imødekomme nogen ansøgning i det forløbne år. Ved tildeling af de i samme bestemmelse nævnte produktionspræmier til forfattere tages også hensyn til salgstal og opnået fortjeneste for forfatteren; repræsentantskabet har fundet anledning til at henlede udvalgets opmærksomhed på, at ikke alene oplagets størrelse, men også den i kontrakten mellem forlag og forfatter fastsatte afgift til forfatteren (royalty) påvirker fortjenestens størrelse.

Tonekunstudvalget

Det er over for repræsentantskabet oplyst, at udvalget havde overvejet at forhøje størrelsen af de 3-årige stipendier, men besluttede dog for det forløbne år at blive ved 20.000 kr. årligt. Repræsentantskabet er enigt i, at den fremtidige hensigtsmæssige størrelse af disse legatportioner, der er en grundlæggende det af fondets virksomhed, meget nøje bør overvejes.

Udvalget har været noget tilbageholdende med hensyn til støtte til bestilling af kompositioner. Man har kun modtaget få ansøgninger herom, og den nævnte tildeling er sket under den forudsætning, at komponisten fra anden side modtog 2.000 kr. Repræsentantskabet kan tiltræde, at man som hovedregel bør afvente resultatet af komponistens arbejde, før beslutning om støtte tages.

Repræsentantskabet har igen drøftet spørgsmålet om indspilning af dansk musik på grammofonplader og ønsker påny at understrege betydningen af, at der findes en løsning på dette spørgsmål. Da man imidlertid ikke har modtaget yderligere underretning fra ministeriet siden dettes meddelelse i brev af 3. juli 1970 om, at sagen var under overvejelse, har man for at fremme sagen samtidig hermed anmodet det nye udvalg for tonekunsten om forsøgsvis at opstille en plan over de udgifter, der må påregnes at medgå til opgavens løsning.

Udvalget for kunsthåndværket og den kunstnerisk formgivning

I anledning af de fremsatte kritiske bemærkninger om afgrænsningen af den her omhandlede del af kunstfondets virkeområde har et medlem af repræsentantskabet, arkitekten Bent Salicath, udpeget af Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, ønsket at tilkendegive, at han er uenig i de af udvalget fremsatte betragtninger, og at han bestemt afviser det anførte om, at kunsthåndværkere og designere ikke gennem deres organisationer skulle være underrettet om kunstfondlovens bestemmelser m.v.

Repræsentantskabet har påbegyndt mere principielle drøftelser om placeringen af kunsthåndværk og den kunstneriske formgivning i fondets arbejdsområde og skal vende tilbage til spørgsmålet, eventuelt i forbindelse med forberedelsen til lovens revision.

Udvalget (bestyrelsen for fondets virksomhed i henhold til lovens § 1 stk. 3

Repræsentantskabet har nøje drøftet karakteren af de til dette udvalg indkomne ansøgninger og ønsker fremtidigt underretning om de synspunkter, der ligger til grund for afgrænsningen mellem dette udvalg og de øvrige udvalgs arbejdsområder. Medlemmer af udvalget har over for repræsentantskabet ikke lagt skjul på de vanskeligheder, der er forbundet med administrationen af dette udvalgs arbejdsområde. Det vil være naturligt, at repræsentantskabet nærmere overvejer spørgsmålet i forbindelse med lovens revision.

Repræsentantskabet havde ingen bemærkninger til regnskabet for finansåret 1969/70.

P.R.V.

Helga Pedersen /Gerda Birkelund


Ministeriet for kulturelle Anliggenders skrivelse af 4. maj 1971 til repræsentantskabet

Med skrivelse af 13. marts 1971 har repræsentantskabet under henvisning til § 9 stk. 2 i ministeriets bekendtgørelse nr. 64 af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond fremsendt fondets beretning for året 1970 samt regnskab for finansåret 1969/70.

I den anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget beretningen og regnskabet til efterretning og at man kan tilslutte sig de af repræsentantskabet fremsatte bemærkninger af principiel karakter til beretningen.

Til enkelte af de berørte spørgsmål skal ministeriet dernæst bemærke følgende:

Efter ministeriets opfattelse vil det ikke på nuværende tidspunkt være muligt at søge ansat en særlig konsulent ved fondet med den opgave at yde bestand til sikring af en kunstnerisk forsvarlig ophængning og opstilling af de af fondet indkøbte kunstværker på de institutioner, hvor kunstværkerne deponeres. Den kunstkyndige bistand, som institutionerne skal indhente ved opstilling og ophængning af modtagne arbejder i henhold til ministeriets bekendtgørelse af 18. december 1970 om fordeling af de af fondet indkøbte kunstværker, bør efter ministeriets opfattelse indtil videre også kunne fremskaffes på lokalt plan, f.eks. i samarbejde med de lokale kunstmuseer. Etableringen af en mere permanent ordning bør afvente lovrevisionen, hvilket også gælder spørgsmålet om fastlæggelse af en ordning med hensyn til konservering og restaurering af fondets kunstværker.

Om sagen om indspilning af dansk musik på grammofonplader kan ministeriet oplyse, at der den 6. oktober 1970 er oprettet "Komiteen til udgivelse af en dansk musikantologi på plade" med professor Asger Lund Christiansen som formand. Komiteen arbejder for tiden på et program for gennemførelsen af komiteens sigte tillige med budget herfor, idet der fra Nationalbankens jubilæumsfond er stillet et beløb på ca. 400.000 kr. i udsigt til påbegyndelse af komiteens arbejde.

P.M.V.
E. B.

Erik Tjalve


Driftregnskabet for finansåret 1969/70 indeholdt bl.a. følgende poster:

      				 UDGIFTER     INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................      	5.400.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier    		375.000,00
 Engangsydelser     		560.200,00
Andre foranstaltninger:
 Præmiering af bøger    		135.000,00

Støtte til kunstneres efterladte   	194.000,00
Balance     		   5.586.887,25 	5.586.887,25
Bevilgede ikke udbetalte beløb     	879.000,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 13. juni 1997 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning VI. 1. januar - 31. december 1970. 1971.


Opdateret af