Statens Kunstfond 1975-76


Bestyrelsens beretning

Enkeltmands-udtalelse om beretningen ved Martin Elmer, forfatter, medlem af repræsentantskabet (udpeget af Danmarks Retsforbunds folketingsgruppe)

Udtalelse fra Børge E. Pedersen, medlem af repræsentantskabet (udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe)

Beretninger og regnskabet (indsendt 19. oktober 1977) blev meddelt taget til efterretning af ministeriet ved skrivelse af 14. november 1977.

Udvalget for Litteraturen 1975-76


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1975-76

Det andet år, hvor dette udvalg har fungeret, kan ikke give anledning til særlige kommentarer. Den stadig store mængde af ansøgninger fremkalder det samme indtryk som første år af mange og vidtspredte udtryksformer og bestræbelser, uden at nogen tydelige nydannelser har markeret sig. Det er denne bredde der falder i øjnene, mere end dybden og kraften - hvis da en kritisk bemærkning kan tilstedes. Og denne situation vil ligesom ifjor kunne ses på bevillingerne, som er tildelt personer af snart sagt alle litterære retninger, aldersgrupper og hjemsteder. Udvalgets medlemmer har ret forskellige synspunkter, men ikke haft noget besvær med at komme overens.

Skulle man vove at pege på noget i det store opbud, bare noget der kunne ligne en bevægelse eller tendens, så måtte det være dette, at kvinderne i stigende grad synes at gøre sig bemærket. Måske ikke i antal, rnere ved initiativ og energi. Der skal ikke henvises til kvindeåret, men det kan vel tænkes at det kvindelige oprør i de seneste år er ved at komme til udtryk også i litteraturen, i forn af nyt greb på tingene, nye spørgsmål, og et engagement der mærkes i tankerne og sproget. Det ville være uforsigtigt at nævne navne. Tiden vil vise om det er mere end en fornemmelse.

Der kan gøres opmærksom på, at variationen i de tildelte legaters størrelse ikke kun afhænger af de muligheder vi ser i personer og projekter, men også af ansøgernes ønsker. Små beløb skyldes i flere tilfælde beskedne krav. Det er værd at erindre, fordi pengene som bekendt bliver mindre og at legaterne følgelig burde forhøjes for at yde tilstrækkelig hjælp.

Sven Møller Kristensen


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget ca. 260 ansøginger om støtte, har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 35.000
Jette Drewsen
Lean Nielsen
Henning Mortensen

Rejsestipendier
Vagn Lundbye
Jess Ørnsbo

Produktionspræmier à kr. 20.000 (uden ansøgning)
Arne Herløv Petersen: Mod fremtids fjerne mål
Jens Smærup Sørensen: Byggeri

Produktionspræmier à kr. 15.000 (uden ansøgning)
Peter Laugesen: Anarkotika
Jacob Paludan: Vink fra en fjern virkelighed

Produktionsstøtte
Borgens Forlag A/S fik bevilget 10.000 kr. som praduktionsstøtte til det lyriske magasin Hvedekorn.

Engangsydelser
Ove Abildgaard
Henrik Bjelke
Poul Thomas Brandt
Suzanne Brøgger
Michael Buchwald
Ingeborg Buhl
Inger Christensen
Jacob Christensen
Erik A. Clausen
Bente Clod
Inge Eriksen
Suzanne Giese
Elsa Gress
Rikke Nathalie Hansen
Ulf Steen Hansen
Aage Hansen-Folehaven
Uffe Harder
Leif Hjernøe
Angelo Hjort
Ole Hyltoft
Henning Ipsen
Hugo Hørlych Karlsen
Arthur Krasilnikoff
Ejvind Larsen
Marcus Lauesen
Peter Laugesen
Jørgen Leth
Toni Liversage
Erik Liljenberg
Jørgen Ljungdalh
Børge Madsen
Svend Åge Madsen
Ivan Malinowski
John Møller
Dea Trier Mørch
John Nehm
Henrik Nordbrandt
Ole Wahl Olsen
Arne Herløv Petersen
Palle Petersen
Bjørn Poulsen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Bent William Rasmussen
Jytte Rex
Carl Scharnberg
Nils J.A. Schou
Peer Sibast
Erik Stinus
Finn Søeborg
Flemming Sølberg
Preben Major Sørensen
Kirsten Thorup
Erik Thygesen
Troels Trier
Dan Turèll
Poul Vad
Hilmar Wulff
Keld Zeruneith

Legater til forfatteres efterladte
Lise Allen
Guri Oluf Bang
Frida Budtz-Müller
Eddy Bønnelycke
Anders la Cour
Marianne la Cour
Tine la Cour
Andrea Ewald
Else Friis-Møller
Alice Gross
Kirsten Hallar
Eli Hohlenberg
Rigmor Juel
Helene Jørgensen
Edith Kirk
Inga Klitgaard
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Olesen Løkken
Fanny Pallesen
Gerda Smith
Helene Søiberg
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Inger M. Woel.

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1975-76 indeholdt bl.a. følgende poster:

				      UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................  	  	6.800.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier    		 465.000,00
 Engangsydelser     		 720.963,00
Andre foranstaltninger, litteraturen
 Produktionspræmier   		  90.000,00
 Forlagsstøtte    			  10.000,00

Legater til kunstneres efterladte  	 225.000,00
Balance     			7.359.662,98 	7.359.662,98

Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsen har i perioden 1. april 1975-31. marts 1976 modtaget 23 ansøgninger, hvoraf følgende 3 i henhold til § 1, stk. 3 i loven om Statens Kunstfond er blevet imødekommet:

Actimus-gruppen fik 10.000 kr. som støtte til bearbejdelse og nyindstudering af komponisten Finn Dornbys værk "Mucirkus Dornby". Forestillingen er et musikdramatisk værk, som ikke entydigt kan placeres i en af de kendte musikalske eller dramatiske genrer, da den benytter sig af både film, musik og ageren, struktureret som en cirkusforestilling.

Den selvejende institution Ny dansk Balletgruppe en bevilling på 25.000 kr. til dæknmg af komponist-, koreograf- og scenografhonorarer til kunstnerne Ingolf Gabold, Eske Holm, Mogens Winkel Holm, Steen Krarup og Claus Paludan i forbindelse med opførelsen af balletterne "Tarantel" og "Amor og Psyke".

Filminstruktøren Jørgen Roos tildeltes et arbejdslegat på 20.000 kr. til fortsat kunstnerisk arbejde. Jørgen Roos har gennem årene ofte arbejdet sammen med forskellige danske malere og billedhuggere. Dette samarbejde har ført til en lang række utraditionelle filmværker.

Karsten Ravn


REPRÆSENTANTSKABETS SKRIVELSE AF 19. OKTOBER 1977 TIL MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER

Under henvisning til § 9, stk. 2, i bekendtgørelse af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond fremsendes hermed beretning for Statens Kunstfond for tiden 1. april 1975-31. marts 1976 samt regnskab for finansåret 1975/76.

Repræsentantskabet har med undtagelse af medlemmerne Martin Elmer og Børge E. Pedersen godkendt beretningen.

Martin Elmer og Børge E. Pedersen har i vedlagte to mindretalsudtalelser begrundet, hvorfor de ikke godkender beretningen.

Repræsentantskabet har ingen bemærkninger til regnskabet.

P.R.V.
Gerda Birkelund


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 28. september1996 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XI. 1. april 1975- 31. marts 1976. 1977.


Opdateret af