Statens Kunstfond 1976-77


Status kunstfonds bestyrelses beretning - udvalget for fondets virksomhed i henhold til lovens § 1, stk. 3.

Repræsentantskabets skrivelse til kulturministeriet

Martin Elmers begrundelse for ikke at stemme for åresberetningen

Udvalget for den litteære kunst 1976-77


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1976-77

Beretningen om det afgående udvalgs virksomhed i det sidste år kan gøres kort. Der har som tidligere været en str m af ansøgninger, snarest stigende, og et stort behov for støtte, større end vi har kunnet imødekomme. Det har været det samme brede spektrum af bestræbelser. Vi har drøftet forfatterskaber og nye bøger og projekter af vidt forskellige arter og intentioner, og vi har følgelig bestræbt os for at være alsidige og yde bistand hvor som helst et talent gjorde sig fortjent til det. Noget opsigtsvækkende er der ikke anledning til at pege på.

Der skal kun gøres to bemærkninger. Den ene angår den forsigtigt fremsatte hypotese fra i fjor om de kvindelige skribenters voksende betydning. Den synes bekræftet af udviklingen i det forløbne år.

Den anden har med inflationen at gøre. Pengene bliver mindre værd, så vi har forsøgt at forhøje beløbene, med den konsekvens at der er blevet lidt færre tildelinger. Det kan bl.a. ses af det forhold, at der blandt de 3-årige stipendiater er et par gengangere, forfattere der før har haft dette stipendium. Dette er ikke sket hidtil.

Sven Møller Kristensen


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget ca. 300 ansøgninger om støtte. Man har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 40.000
Michael Buchwald
Arthur Krasilnikoff
Vagn Lundbye
Svend Åge Madsen
Arne Herløv Petersen

Rejsestipendier
Jan Bredsdorff
Henning Ipsen
Folke Barker Jørgensen
Preben Ramløv
Ebbe Kløvedal Reich

Produktionspræmier à kr. 15.000 (uden ansøgning)
Jørgen Gustava Brandt: Mit hjerte i København
Michael Buchwald: Blokland
Arthur Krasilnikoff: Gruppen Mandril

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Ove Abildgaard: Mariehønen
Lars Bonnevie: De nære ting
Jytte Borberg: Eline Bessers læretid
Jørgen Gustava Brandt: Regnansigt
Inger Christensen: Det malede værelse
Jørgen Bonde Jensen: Carlsberg - et københavnsk drømmebillede
Marianne Larsen: Handlinger
Lean Nielsen: Ballader om vold og ømhed
Henrik Nordbrandt: Glas
Jens Smærup Sørensen: 13 stykker af en drøm
Villy Sørensen: Seneca

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
Århus By-Orkester fik bevilget 5.000 kr. til honorar til forfatteren Asger Pedersen for teksten til et af orkestret bestilt værk hos Jens Wilh. Petersen.
Anne Behrndt tildeltes 6.500 kr. til hjælp til en bogudgivelse.
Socialistisk Kulturfront 10.000 kr. til forfatterseminar.
Merete Ries 10.000 kr. til afholdelse af et seminar om kvindelitteratur.

Engangsydelser
Murat Alpar
Carl Bang
Anne Behrndt
Henrik Bjelke
Lars Bonnevie
Poul Borum
Poul Thomas Brandt
Per Brethvad
Inger Christensen
Erik A. Clausen
Robert Corydon
Per Gammelgaard
Maria Giacobbe
Rolf Gjedsted
Vibeke Grønfeldt
Erik Frank Hansen
Gynther Hansen
Hans Hansen
Ulf Steen Hansen
Uffe Harder
Arne Hartmann
Kaj Himmelstrup
Leif Hjernøe
Angelo Hjort
Sandra Holm
Knud Holst
Knud Holten
Henning Ipsen
Grete Stenbæk Jensen
Viktor Jevan
Magnus Johansson
Eiler Jørgensen
Hugo Hørlych Karlsen
Kjeld S. Kristoffersen
Ole Henrik Laub
Peter Laugesen
Jørgen Lindgreen
Niels Lund
Børge Madsen
Ivan Malinowski
Annelise Malmgren
Ib Michael
Jørgen Nash
John Nehm
Hans-Jørgen Nielsen
Laus Strandby Nielsen
Henrik Nordbrandt
Ole Wahl Olsen
Poul P.M. Pedersen
Anne-Marie S. Petersen
Henrik G. Poulsen
Kuno Poulsen
Peter Poulsen
Grete Povlsen
Flemming Røgilds
Asger Schnack
Per Schultz
Bjarne Segefjord
Peer Sibast
Jørgen Sonne
Vagn Steen
Thorsteinn Stefánsson
Erik Stinus
Charlotte Strandgaard
Jens Smærup Sørensen
Preben Major Sørensen
Kirsten Thorup
Ebba Torstenson
Dan Turèll
Poul Vad
Bent Værge
Anders Westenholz
Dorrit Willumsen
Jess Ørnsbo

Legater til forfatteres efterladte
Lise Allen
Guri Oluf Bang
Frida Budtz-Müller
Eddy Bønnelycke
Tine la Cour
Andrea Ewald
Else Friis-Møller
Alice Gross
Kirsten Hallar
Eli Hohlenberg
Rigmor Juel
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Olesen Løkken
Beate Neergaard
Gerda Smith
Helene Søiberg
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1976-77 indeholdt bl.a. følgende poster:

				             UDGIFTER      INDTÆGTER
Finanslovsbevilling..................... 6.800.000,00
Forfattere:
3-årige stipendier 485.000,00
Engangsydelser 1.000.500,00
Andre foranstaltninger:
Litteraturen 75.000,00

Legater til kunstneres efterladte 232.000,00
Balance 11.188.815,19 11.188.815,19

Kunstfondens bestyrelsen

Bestyrelsen har i perioden 1. april 1976 - 31 marts 1977 modtaget 29 ansøgninger, hvoraf nedennævnte i henhold ( § 1, stk. 3, i loven om Statens Kunstfond er blevet imødekomme:

Forfatteren Daniel Bohr har i samarbejde med en gruppe musikere planlagt en produktion af en dansk beat-opera, baseret på Shakespeares tragedie "Hamlet". Dramatiseringen foretages af Daniel Bohr, som bestyrelsen har bevilget 8.000 kr. til dækning af udgifterne til sangforfatterne Allan Mortensen og Annisette.

Arkitekterne Hoff/Ussing fik 30.000 kr. for at kunne forberede udstillingen "Altemativ arkitektur" på Louisiana.

Komponisten og tekstforfatteren Benny Holst tildeltes et arbejdslegat på 10.000 kr.

Teatertruppen Kontrapunkt fik bevilget 6.000 kr. til scenografisk materiale i forbindelse med truppens dramatiske bearbejdelse af George Orwell's "1984".

Programmedarbejder Niels Peter Juel Larsen tildeltes et rejselegat på 10.00 kr. til et studieophold i USA.

Kunstneren Palle Lindau havde søgt om tilskud til et studieophold i Tjekkoslovakiet og i Frankrig for at studere dukketeater. Bestyrelsen bevilgede et rejselegat på 7.000 kr.

Tegneren Flemming Quist Møller fik et arbejdslegat på 15.000 kr.

Ny dansk Balletgruppe tildeltes 40.000 kr. til delvis dækning af koreograf- og komponisthonorarer i forbindelse med udarbejdelsen af fire nye balletter.

Scenografen Claus Rostrup har modtaget to arbejdslegater på ialt 15.000 kr.

Tegneren og forfatteren Helle Skipper fik bevilget et arbejdslegat på 5.000 kr.

Våg, Færøerne. Bestyrelsen har vedtaget at tildele havearkitekt Junggreen-Have et beløb på ialt 41.000 kr. for udførelse af skitse og detailprojekt til haveanlægget ved mindesmærket for omkomne søfolk i Våg

Scenografen Jane Wessely ansøgte om økonomisk støtte til fortsat kunstnerisk arbejde og fik bevilget 5.000 kr.

Karsten Ravn


Repræsentantskabets skrivelse af 15. februar 1978 til ministeriet for kulturelle anliggender:

Vedlagt fremsendes den fra kunstfondets bestyrelse modtagne beretning for tiden 1/4 1976 - 31/3 1977 samt regnskabet for samme periode. Beretning og regnskab har været behandlet på repræsentantskabets møde den 10. februar 1978.

Et af repræsentantskabets medlemmer, Martin Elmer, har ikke kunnet stemme for godhendelse af regnskab og beretning og har nærmere begrundet sit standpunkt i en redegørelse, hvoraf afskrift vedlægges.

Fire medlemmer, Martin Elmer, Svend Wiig Hansen, Jesper Jensen og Arne Skovhus, har ønsket at knytte en sålydende bemærkning til 2. afsnit, 1. punktum i beretningen fra indkøbsudvalget for den bildende kunst: "Det findes uheldigt, at B-udvalget arbejder med så stærk en modsætning mellem professionelt arbejdende og mere hobby-betonede billedkunstnere".

To medlemmer, Eiler Jørgensen og Mette Madsen, har til sidste afsnit, 2. punktum, i beretningen fra udvalget for den litterære kunst ønsket at knytte en sålydende bemærkning: "Det må anses for tvivlsomt, om det er i overensstemmelse med lovens ånd, at forfattere, der tidligere har fået tildelt et 3-årigt stipendium, påny har fået tildelt et sådant stipendium".

Det fremsendte materiale har ikke givet de øvrige i repræsentantskabsmødet deltagende medlemmer anledning til bemærkninger.

P.R .V.
Frans Lichtenberg


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2. oktober 1996 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XII. 1. april 1976- 31. marts 1977. 1978.


Opdateret af