Statens Kunstfond 1983


Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfond

Udvalget for Litteraturen 1983


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget for litteraturen 1983

Forøgelsen af rådighedsbeløbet har givet udvalget mulighed for at udføre sit arbejde på en mere meningsfuld måde end de foregående år. Det har ikke mindst en række af de yngre og yngste forfattere nydt godt af, men også flere forfattere som er veletablerede - om ikke i økonomisk så i litterær henseende.

I denne sidste beretning kan der være grund til at redegøre for en praksis, nærværende udvalg har fulgt alle tre år. De fleste arbejdslegater uddeles som bekendt om foråret på grundlag af indkaldte ansøgninger - der indkommer hvert år ca. 180. Vi har imidlertid ikke brugt hele rådighedsbeløbet med det samme, da der erfaringsmæssigt også indløber ansøgninger den resterend del af året. Bortset fra de tilfælde, som af en eller anden grund kræver eller giver mulighed for en hurtig afgørelse, har vi gemt de senere indkomne ansøgninger til samlet behandling sent om efteråret. Ved denne lejlighed har vi for at stille alle årets ansøgere så lige som muligt, samtidig genbehandlet de ansøgninger, som om foråret fik afslag.

I forbindelse med Kunstfondets udstilling i Den Frie Udstilling's bygning arrangerede udvalget fire lørdage i træk forfatteroplæsninger i udstillingsperioden. Ved hvert arrangement medvirkede fire forfattere, som udvalget på den ene eller anden måde havde støttet i sin virksomhedsperiode - med arbejdslegater, rejselegater eller produktionspræmiering. Programmet så ud som følger:

Lørdag d. 26.11.: Thorkild Bjørnvig, Bente Clod, Sandra Holm, Peter Mouritzen.
Lørdag d. 3.12.: Inger Christensen, Karsten Høyer, Ivan Malinovski, Tonny Ritzak.
Lørdag d. 10.12.: Connie Bork, Lean Nielsen, Klaus Rifbjerg, Søren Ulrik Thomsen.
Lørdag d. 12.12.: Klavs Bondebjerg, Suzanne Brøgger, Ib Michael, Merete Torp.

Sammensætningen af navne, med blandingen af prosaister og lyrikere, skulle gerne give et lille indtryk af bredden i udvalgets virke. Foruden at give publikum lejlighed til - igen - at høre kendte forfattere læse egne værker, fik samme publikum mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de nyeste navne i dansk litteratur. Et lydhørt publikum viste stor interesse for arrangementet.

Poul Vad


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget 216 ansøgninger og har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 80.000
Lars Bonnevie
Bente Clod
Karsten Høyer
Peter Nielsen
Henrik G. Poulsen
Michael Strunge
Søren Ulrik Thomsen

Rejsestipendier
Dortea Birkedal Andersen
Jan Bredsdorff
Jon Høyer
Hans Lyngby Jepsen
Marianne Larsen
Ivan Malinowski
Ib Michael

Engangsydelser
Niels Barfoed
Henrik Bjelke
Klavs Bondebjerg
Connie Bork
Poul Borum
Jørgen Gustava Brandt
Jan Bredsdorff
Suzanne Brøgger
Jette Drewsen
Anne Marie Ejrnæs
Henning Fleischer
Per Gammelgaard
Rolf Gjedsted
Lene Gram
Elsa Gress
Ulrik Gräs
Torben Juul Hansen
Uffe Harder
Niels Hav
Ebba Hentze
Benny Holst
Knud Holst
Knud Holten
T.S. Høeg
F.P. Jac
Bo Green Jensen
Jesper Jensen
Brigitte Kolerus
Kjeld S. Kristoffersen
Marianne Larsen
Peter Laugesen
Ib Lucas
Birgitte Livbjerg
Ingrid Müller-Madsen
Henning Mortensen
Bent Vinn Nielsen
Kaj Nissen
Ib Ostenfeld
Arne Herløv Petersen
Peter Poulsen
Gorm Rasmussen
Ulla Ryum
Georg Sarauw
Jens Michael Schau
Claus Senderovitz
Jannick Storm
Hanne Marie Svendsen
Preben Major Sørensen
Jens Smærup Sørensen
Pia Tafdrup
Lotte Thomsen
Merete Torp
Pernille Tønnesen
Anders Westenholz

Produktionspræmier à kr. 25.000 (uden ansøgning)
Inger Christensen: Del af labyrinten
Alicja Fenigsen: Der var så meget
Maria Giacobbe: Den dag vi vågner
Gynther Hansen: Der må være noget mere
Angelo Hjort: Den sovende by
Sandra Holm: Dans mit mismod væk
Sven Holm: Hummel af Danmark
Lillian Jacobsen: Shit manner
Peter Laugesen: Himmel, kærlighed, frihed
Peter Mouritzen: Dette års vildt
Lean Nielsen: Ned ad trappen, ud på gaden
Peter Poulsen: Som musik om natten
Klaus Rifbjerg: Landet Atlantis
Marianne Rosen: Narrebilleder
Jørgen Sonne: Nærvær
Vagn Steen: Mer end meget
Laus Strandby Nielsen: Som i en drøm
Søren Ulrik Thomsen: Ukendt under den samme måne
Bodil Weyde: Til nu
Jess Ørnsbo: Personer

Legater til forfatteres efterladte
Eddy Bønnelycke
Alice Gross
Kirsten Hallar
Eli Hohlenberg
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Helga Locher
Karen Olesen Løkken
Kirsten Ottzen
Else Schaldemose
Gerda Smith
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Inger Margrethe Woel

Grøn skillelinie

Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfond

Allerede i forrige beretning kunne bestyrelsen med tilfredshed konstatere den forhøjelse af rådighedsbeløbet for Statens Kunstfond med 5½ millioner, der skete i forbindelse med vedtagelsen affinansloven for 1983. Forøgelsen bringer ganske vist ikke rådighedsbeløbet op på et niveau, der svarer til det oprindelige, men har ikke desto mindre betydet en mærkbar forøgelse af udvalgenes mulighed for at yde et tilfredsstillende arbejde (jvf. dog nedenfor om de to sidst tilkomne udvalg).

Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, at historien kan gentage sig og den samme situation opstå, som fik de nu siddende udvalg og nærværende bestyrelse til at gøre så kraftigt anskrig. Vi finder det afgørende nødvendigt af hensyn til Statens Kunstfonds fremtid, at rådighedsbeløbet hvert år reguleres, så der er fuld dækning for prisudviklingen, og at dette kommer til at fremgå af loven eller bemærkningerne til den.

Det var meget glædeligt, at repræsentantskabet i 1982 bakkede bestyrelsens vurdering af fondets katastrofale økonomiske situation op i en udtalelse til Ministeriet for kulturelle anliggender med en indtrængende henstilling om, at der blev rådet bod på situationen; og lige så glædeligt var det, at der endte med at være politisk flertal for forøgelsen af midlerne. Det er vores håb, at der både i repræsentantskabet og hos de politikere, der har afgørelsen, vil være en tilsvarende forståelse for, at det nu gælder om at konsolidere Statens Kunstfond; og vi håber, at forståelsen vil give sig udtryk i en aktiv indsats til fordel for denne institution, hvis virksomhed vil være mindst lige så påkrævet og nyttig i de kommende år, som da den blev oprettet.

Iøvrigt kan vi her gentag en formulering fra den forrige beretning: "Især udvalgene for arkitektur og for kunsthåndværk og kunstnerisk formgivning lider under meget små rådighedsbeløb, som reguleringen kun i ringe grad råder bod på. Bestyrelsen anbefaler at disse udvalgs grundbeløb ved først givne lejlighed får en særskilt forøgelse, som kan skabe et rimeligt grundlag for deres arbejde."

I januar modtog bestyelsen meddelelse om, at finansudvalget havde tiltrådt at fondets bevilling i finansåret 1982 særskilt forhøjedes med en million. Beløbet forudsattes fordelt mellem udvalgene efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Herefter fordelte bestyrelsen midlerne således, at de to mindre udvalg fik forholdsvis større beløb på grund af deres vanskelige økonomiske situation.

Allerede i en skrivelse af 3. februar 1981 fremlagde bestyrelsen i et brev til ministeren for kulturelle anliggender forslag til en ny praksis vedrørende fordelingen af de af billedkunstudvalget indkøbte kunstværker og vedrørende deres fremtidige skæbne. Brevet er udførligt citeret i beretningen for 1981, hvortil der derfor henvises. Forslaget har siden været til behandling i ministeriet og til høring dels i Statens Museumsnævn og dels i Foreningen af Danske Kunstmuseer. Der har naturligvis været forskellige modifikationer og ændringer undervejs, specielt har Foreningen af Danske Kunstmuseer haft en række indvendinger og har stillet krav af forskellig slags som betingelse for at kunne tilslutte sig ordningen, som jo vil involvere adskillige kunstmuseer. Bestyrelsen har hele tiden håbet, at en ordning kunne være færdig indenfor dens virkeperiode, men det har desværre ikke været muligt. Et møde mellem bestyrelsen og de øvrige involverede parter i Ministeriet for kulturelle anliggender d. 29.11.1983 syntes dog omsider at bringe en endelig afklaring inden for rækkevidde, hvilket er så meget mere påkrævet, som en ny uddeponering jo nu forestår. En væsentlig præcisering, foreslået af kunstfondets bestyrelse selv, er allerede forudskikket i den omtalte skrivelse af 3. februar 1981, hvor der står: "Statens ejendomsret til de fordelte kunstværker begrænses til f.eks. 10 år efter hver 3-års indkøbsfordeling". I konsekvens af denne formulering har bestyrelsen foreslået, at ejendomsretten til de uddeponerede værker efter den nævnte periodes udløb overgår til de enkelte institutioner. Ved den oprindelige vedtagelse af loven har man næppe tænkt på det administrative og praktiske besvær, derfor staten, i dette tilfælde fondets sekretariat, ville være forbundet med i al fremtid at skulle administrere og være ansvarlig for en stadig voksende kunstsamling fordelt over det ganske land. Det har da heller aldrig været meningen med Statens Kunstfond, at det skulle have karakter af en slags museum med et museums forpligtelser i forhold til de erhvervede værker. (Som det vil erindres, indebærer forslaget, at særligt værdifulde værker efter en tiårs periodes udløb kan udtages til mere betryggende opbevaring, dvs. skænkes evt. interesserede museer). At ejendomsretten til værkerne - med den klausul, at de ikke må videresælges - overgår til institutionerne, som overtager ansvaret, svarer jo ganske til den fremgangsmåde, der praktiseres af højt anskrevne kulturinstitutioner som f.eks. Ny Carlsbergfondet.

En udvidelse af midler til kunstnerisk udsmykning er på trapperne med forslaget om fremtidigt at reservere 1 % af byggesummen til nyt statsligt byggeri hertil. Forslaget fremsendt af kulturministeriet er blevet behandlet i bestyrelsen. Man har her foreslået, at ordningen administreres af kunstfondets udsmykningsudvalg - suppleret med et medlem af både udvalget for kunsthåndværk og den kunstneriske formgivning og fra udvalget for arkitekturen.

Bestyrelsen har med tilfredshed noteret sig skrivelsen til repræsentantskabet fra Ministeriet for kulturelle anliggender af 26. april 1983, hvoraf fremgår, at der set fra ministeriets synspunkt ingen hindringer er for udvalgsformændenes tilstedeværelse ved repræsentantskabets behandling af indstillingen til de livsvarige ydelser. Spørgsmålet vil naturligvis kun være aktuelt i de tilfælde, hvor der foruden tremandsudvalgets forslag også foreligger forslag fra medlemmer af repræsentantskabet, og bestyrelsens interesse i sagen er udelukkende begrundet i et ønske om at være med til at skabe et så sagligt og velfunderet grundlag som vel muligt for de afgørelser, der skal træffes.

Indeværende 3-års periodes udløb er blevet markeret gennem udstilling i Den Fri Udstillings bygning i København fra den 26. november til den 18. december 83 med tilknyttede koncert-, oplæsnings- og foredragsarrangementer; samt med en udstilling på Randers Kunstmuseum (billedkunstudvalget, d. 9. december 83 til 8. januar 84) og Holstebro Kunstmuseum (udvalgene for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning og for arkitekturen d. 28. januar til 26. februar 84).

Afslutningsvis skal bestyrelsen endnu en gang udtrykke sin glæde over, at det med repræsentantskabets opbakning er lykkedes at efterlade fondet i en mere gunstig økonomisk situation end den var ved vores tiltrædelse - og samtidig udtrykke håbet om, at det vil lykkes at sikre fondet en økonomisk forsvarlig fremtid. Efter vores erfaring vil det kræve en særdeles aktiv indsats.

Poul Vad


Driftregnskabet for finansåret 1983 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................	 	16.500.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier			 1.000.000,00
 Engangsydelser   			 1.683.430,00
 Litt. udv. udgift til udstilling 	  24.770,00
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen   			  300.000,00

Legater til kunstneres efterladte  	  323.000,00
Balance     			21.195.755,85 	21.195.755,85
Bevilgede ikke udbetalte beløb    	 2.240.000,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 14. november1996 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XIX. 1. januar- 31. december 1983. 1984.


Opdateret af