Bekendtgørelse om "Statens Kunstfond"


Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

TilbageLov om "Statens Kunstfond" 1964

NB: dette er IKKE den gældende tekst!


Bekendtgørelse nr. 319 af 6. november 1964 om "Statens Kunstfond"

I henhold til lov nr. 170 af 27. maj 1964 om Statens Kunstfond § 7 fastsættes herved følgende bestemmelser:

Formål.

§ 1. Statens Kunstfond har til opgave gennem de fondet tillagte midler at virke til fremme af dansk skabende kunst inden for den bildende kunst, den lillerære kunst og tonekunsten.

Bestyrelsen.

§ 2. Fondet ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 3 nævnte udvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den fastlægger de almindelige retningslinier for fondets virksomhed og drøfter og tager stilling til spørgsmål, der har betydning for fondet som helhed.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer hvert år bestemmelse om, hvorledes fondets midler til støtte af kunstneres efterladte fordeles imellem de enkelte udvalg.
Stk. 3. Bestyrelsen kan gennem repræsentantskabet gøre indstilling til ministeren for kulturelle anliggender om ændringer i de ved nærværende bekendtgørelse fastsatte bestemmelser eller i øvrigt i spørgsmål der ønskes forelagt ministeren.
Stk. 4. På samme måde aflægger bestyrelsen årligt regnskab og beretning for fondets virksomhed.
Stk. 5. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 3 år. Den fastsætter sin og udvalgenes forretningsorden, der forelægges ministeriet til godkendelse.

Udvalgene.

§ 3. Til at administrere fondets midler nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst og 1 udvalg for tonekunsten. Hvert udvalg består af kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af ministeren for kulturelle anliggender for de 2 medlemmers vedkommende efter indstilling fra repræsentantskabet og for det tredje medlems vedkommende efter forud indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger udvalgenes formænd. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person.
Stk. 2. Støtte fra fondet ydes normalt efter ansøgning, men de enkelte udvalg kan tage initiativ til at fremkalde ansøgninger, ligesom der i særlige tilfælde, hvor det drejer sig om ydelser til enkeltpersoner kan ydes støtte uden ansøgning.
Stk. 3. Ydelser til enkeltpersoner kan kun tildeles danske kunstnere eller sådannes efterladte. Ydelser til kunstneres efterladte fordeles normalt til en årlig termin efter forudgående opslag.
Stk. 4. Udvalgene foretager inden for de givne rammer selv afgrænsningen af deres virksomhedsområde inden for den pågældende kunstart.
Stk. 5. Intet medlem kan beskikkes eller genbeskikkes efter det fyldte 70. år.
Afgår et medlem i øvrigt inden udløbet af sin beskikkelsesperiorle, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden.

§ 4. Udvalgene for den bildende kunst administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til

Stk. 2. De til billedkunstneriske udsmykninger og anlæg bestemte midler skal fortrinsvis anvendes til projektering og udførelse i samarbejde mellem arkitekt og billedkunstner af dekorativ udsmykning af nybygninger og anlæg samt til fremskaffelse af dekorativ udsmykning af allerede opførte bygninger og anlæg. Herudover kan fondet bidrage til, at der udskrives åbne eller lukkede konkurrencer eller udarbejdes skitseforslag.
Støtte ydes på grundlag af henvendelser til udvalget fra statslige eller kommunale myndigheder eller fra private institutioner eller enkeltpersoner. Udvalget kan endvidere på eget initiativ søge at fremme fondets formål.
Støtte til kunstneriske arbejder ved ikke-statslige bygninger og anlæg ydes med tre fjerdedele af de med de pågældende arbejder forbundne samlede udgifter. Projekteringsudgifter kan dækkes fuldt ud af fondet, men såfremt udarbejdede forslag derefter kommer til udførelse indgår projekteringsudgiften i de samlede udgifter, i forhold til hvilke støtten endelig beregnes.
Støtte til private institutioner eller enkeltpersoner til udsmykning af bygninger eller anlæg kan gøres betinget af, at der afgives passende garantier til sikring af kunstværkets bevaring for offentligheden.
Udvalget kan antage sagkyndig bygningskunstnerisk bistand.
Stk. 3. Indkøb af bildende kunst kan foretages såvel gå udstillinger som direkte hos kunstneren. Støtte til bildende kunstnere kan ydes som rejse- og studiestipendier, arbejdsstipendier og som lån til materialer, etableringsudgifter m.v. Endvidere anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter bildende kunstnere.
Stk. 4. Det påhviler udvalgene at holde sig alsidigt orienteret om de bildende kunstneres og den bildende kunsts vilkår og at følge kunstudstillingerne, ligesom udvalget for den billedkunstneriske udsmykning skal opretholde kontakt med myndigheder og institutioner landet over for til stadighed at være orienteret om, hvor der er behov for en indsats fra udvalgets side.

§ 5. Udvalget for den litterære kunst administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til ydelser til forfattere og deres efterladte og til foranstaltninger, der sigter på at opretholde og fremme forfatteres produktion.
Stk. 2. Støtte til forfattere kan ydes som rejse- og studiestipendier, arbejdsstipendier og som anerkendelse i forbindelse med udgivelse af værker, hvor det økonomiske udbytte ikke står i rimeligt forhold til den kunstneriake indsats. Endvidere anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter forfattere.
Stk. 3. Det påhviler udvalget at holde sig alsidigt orienteret om forfatternes og den litterære kunsts vilkår og at følge de litterære udgivelser.

§ 6. Udvalget for tonekunst administrerer de fondsmidler, der er til rådighed til ydelser til komponister og deres efterladte og til foranstaltninger, der tager sigte på at opretholde og fremme komponisters produktion.
Stk. 2. Støtte til tonekunstnere kan ydes som rejse- og studiestipendier, arbejdsstipendier og som anerkendelse i forbindelse med udgivelse eller opførelse af værker, hvor det økonomiske udbytte ikke står i rimeligt forhold til den kunstneriske indsats. Støtte kan også ydes til kunstnerisk værdifulde kompositioners opførelse. Endvidere anvendes efter bestyrelsens bestemmelse et beløb som støtte til efterladte efter tonekunstnere.
Stk. 3. Det påhviler udvalget at holde sig alsidigt orienteret om komponisters og tonekunstens vilkår og nøje at følge fremførelser og udgivelser af samtidens danske musik.

Repræsentantskabet.

§ 7. Repræsentantskabet skal følge fondets virksomhed og virke som mellemled mellem fondets øvrige organer og ministeren for kulturelle anligender. Det indkaldes til møde, når det skønnes nødvendigt, dog mindst én gang årligt.
Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årligt beretning og regnskab til repræsentantskabet. Beretning og regnskab indsendes til ministeriet for kulturelle anlligender ledsaget af de bemærkninger, som repræsentantskabet ønsker at knytte hertil, hvilke dog kun kan omhandle de af bestyrelsen og udvalgene fulgte almindelige principper i det forløbne år. Bemærkningerne tilstilles endvidere bestyrelsen og udvalg.
Stk. 3. De fra bestyrelsen i øvrigt modtagne indstillinger videresendes til ministeriet for kulturelle anliggender med de bemærkninger som repræsentantskabet ønsker at knytte dertil.
Stk. 4. Repræsentantskabet gør indstilling til ministeriet for kulturelle anliggender om fordelingen af de på finansloven bevilgede livsvarige ydelser til bildende kunstnere, forfattere og komponister. Det påhviler repræsentantskabet, forinden indstilling afgives, at indhente en udtalelse fra vedkommende udvalg under kunstfondet som grundlag for repræsentantskabets indstilling. Den af udvalget afgivne udtalelse vedlægges repræsentantskabets indstilling til ministeriet.
Stk. 5. Repræsentantskabet deltager i forvaltningen af de for fondets midler indkøbte kunstværker i overensstemmelse med de regler, der særligt vil blive givet herom.
Stk. 6. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for et tidsrum af 4 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Medlemmer kan ikke beskikkes eller genbeskikkes efter det fyldte 70. år.
Stk. 7. Repræsentantskabet fatsætter sin forretningsorden, der forelægges ministeriet til godkendelse.

§ 8. Afgørelser i bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, hvis mindst 3/4 af medlemmerne er til stede. Agørelserne i udvalgene skal fremtræde med eventuel dissens.

Sekretariatet.

§ 9. Fondets sekretariat står til rådighed for bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet.
Stk. 2. Lederen af sekretariatet deltager i bestyrelsens, udvalgenes og repræsentantskabets møder.

Noter:
Bekendtgørelsen er underskrevet Hans Sølvhøj og Erik Tjalve.

Grøn skillelinie

NB: ovenstående er IKKE den gældende tekst!


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til siden om Statens Kunstfond

Udarbejdet 20. september 1996 af Niels Jensen

Opdateret af