Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse

Historie og skrifter


"Grundlov"

Selskabets "grundlov" var at læse i Kiøbenhavns Kongel. Allernaadigst bevilgede Adresse-Contoirs Efterretninger ("Adresseavisen") fredag den 21. december 1759:

Underretning om et Selskab, hvis Hensigt er at forfremme de skiønne Videnskabers og Smagens Udbreedelse.
...
Vort Forset er hvert Aar at udsette tvende Priiser; den eene af Halvtredsindstive Rdlrs. Værdie for den beste Danske Digt, over en Materie, hvilken vi forud bestemme; den anden af Fyrretive Rdlrs. Værdie for den beste Danske Afhandling i ubunden Stiil over en ligeledes af os fastsat Materie; Og ville vi, hvad den sidste angaaer, afvexle saaledes at vi og undertiden fremsette en til Religionen henhørende Materie
...
Det nest beste iblandt de indsendte Priisskrifter ville vi med Forfatterens Tilladelse og lade trykke, tillige med det andet, der fik Priisen.
...
Vi paatage os hvert Aar at befordre til Trykken et vist Antal af Danske Udarbeidninger, der høre til Smagen og de skiønne Videnskaber; hvorved vi love dennem, der betroe os deres Arbeyder, at de skulle nyde alt det, der indkommer for de af deres Verker solgte Exemplarier, enhver i Forhold af det Rum, hans Skrift indtager i de Hefter, hvilke vi ville udgive.
...
Dog ville vi ikke glemme ved andre Midler at tilkiendegive vores sønderlige og billige Høyagtelse for herlige Original-Stykkers Forfattere.
...
Vi imodtage alle Slags poetiske Verker, naar deres Indhold ikke striider imod Religionen, Dyden, Sæderne, og den Beskedenhed, der især bør være Videnskabernes og Konsternes Dyrkere egen. Nedrige Satirer og uanstændig Skiemt have vi med alle Veltenkende tildømt den visseste Foragt.

Vi imodtage og alle sindrige prosaiske Afhandlinger, de være i Form af Fortælninger, Breve, Samtaler eller nogen anden, naar kun Veltalenhedens og Vittighedens Yndigheder skinne frem i samme. Ligeledes nyttige, og med den goede Smag overeenstemmende Anmerkninger over den theoretiske og critiske Deel af de skiønne Videnskaber. Hid henføre vi beskedne Critiker over Fremmedes eller Danskes Verker; saadanne Critiker, hvilke alleene sigte til Sandhedens Opdagelse. Dag forstaaes dette alleene om Verker, hvilke henhøre til Smagen og de skiønne Videnskaber; Men grammatikalske Krige befatte vi os aldeeles ikke med.

Alt hvad der angaaer Skuepladsens Forbedring, holde vi saare vigtigt, og ønske, at Arbeyder af dette Slags maatte ofte vorde os betroede.
...

Her i uddrag gengivet efter [Plesner], hvor selskabets historie er beskrevet. Selskabets arkiv fra de første 200 år findes på Det kongelige Bibliotek.

I 1808 Uddeltes for første gang selskabets medalje, tegnet af Nicolai Abildgaard i 1806.

Selskabet modtog oprindelig 400 rdl. fra kongens particulærkasse årligt. Fra 1791 dog kun 376 rdl. Med Rigsdagens oprettelse skulle den slags bevillinger findes på finansloven. Der var imidlertid ikke flertal for dette, så det blev overladt til kultusministeriet at klare sagen. Resultatet blev at der kunne gives tilskud efter konkret ansøgning. Efter et par års forløb besluttede selskabet, at for fremtiden ville man udelukkende nøjes med renterne af egen formue.

Selskabet blev den 11. maj 1966 sammensluttet med Det danske Akademi. Selskabets egenkapital overdroges hertil, således at afkastet deraf uddeles som pris for en betydlig sproglig eller litterær kulturindsats.


Selskabets skrifter

Det første af selskabets skrifter udkom omsider i starten af januar 1761:

Første Stykke. 1761. 144 sider.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.
Fuld visning af bogen (Nyt Oplag, 1770) på: Nasjonalbiblioteket.

Andet Stykke. 1764.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.
Fuld visning af bogen (Andet Oplag, 1770) på: Nasjonalbiblioteket.
Heri medtaget (efter side 189) det nedenfor anført ved Tredie Stykke: Til sin lyksalige Ven den retskafne Sneedorff

Tredie Stykke. 1764.

Fuld visning af bogen (Andet Oplag, 1770) på Nasjonalbiblioteket.

Fjerde Stykke. 1766.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Femte Stykke. 1766.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Siette Stykke. 1767.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Syvende Stykke. 1769.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Ottende Stykke. 1770.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket

Niende Stykke. 1771.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Tiende Stykke. 1772.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Ellevte Stykke. 1774.

Tolvte Stykke. 1777.

Trettende Stykke. 1779.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Fiortende Stykke. 1783.

Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Ny Samling af Skrifter udgivne ved Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse. Første Bind. 1824. xxviii + 548 sider.

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust.

Grøn skillelinie

Kilder:

[Plesner]
K.F. Plesner: Det smagende Selskab. Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. 1759-1959. Gyldendal, 1959.
Digital udgave af teksten på: Det danske Akademi.


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til Oversigten over selskabets priser.

Tilbage Til Det danske Akademi.

Udarbejdet 1997 af Niels Jensen