Lov om Statens Kunstfond 1969


Nedenfor er gengivet loven om Statens Kunstfond, som den så ud efter første revision af den oprindelige lov om Statens Kunstfond, lov nr. 170 af 27. maj 1964.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

TilbageBekendtgørelse af 26. februar1970 om "Statens Kunstfond"

NB: dette er IKKE den gældende lovtekst!


Lov nr. 275 af 18. juni 1969

Lov om Statens Kunstfond

§ 1. Statens kunstfond har som formål at virke til fremme af dansk skabende kunst.
Stk. 2. Fondets virksomhed omfatter den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning.
Stk. 3. Fondets virksomhed kan udstrækkes til andre former for kunstnerisk skaben, som bør sidestilles med de under stk. 2 angivne kunstneriske udtryksformer, og som ikke kan få statstøtte efter anden særlig lovgivning.

§ 2. Fondets midler anvendes til følgende formål:
1) Ydelser til kunstnere inden for de af § 1, stk. 2 og 3, omfattede kunstarter.
2) Indkøb af bildende kunst, kunsthåndværk og kunstnerisk formgivne arbejder.
3) Afholdelse af udgifter til billedkunstnerisk udsmykning af statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til udsmykning af komrnunale bygninger eller andre for offentligheden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg.
4) Andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondets formål.
5) Støtte til efterladte efter kunstnere inden for de af § 1, stk. 2 og 3, omfattede kunstarter.

§ 3. Fondet ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 4 nævnte udvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Stk. 2. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for fondets virksomhed.
Stk. 3. Regnskabet og beretningen indsendes til ministeren for kulturelle anliggender gennem det i § 5 nævnte repræsentantskab. Det samme gælder eventuelle indstillinger fra bestyrelsen til ministeren.

§ 4. Til at administrere de midler, der stilles til rådighed for fondets virksomhed i henhold til § l, stk. 2, nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 1 udvalg for tonekunsten og 1 udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning. Af udvalgene for den bildende kunst administrerer det ene de til anvendelse efter § 2, 3), beregnede fondsmidler og det andet de midler, der i øvrigt er beregnet anvendt til den bildende kunst.
Stk. 2. De midler, der stilles tii rådighed for fondets virksomhed i henhold til § 1, stk. 3, administreres af fondets bestyrelse.
Stk. 3. Hvert udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af ministeren for kulturelle anliggender. 2 af medlemmerne udpeges af repræsentantskabet, og det 3. medlem udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted.Medlemmerne af udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning vælges dog kun for 1 år ad gangen, men kan genvælges indtil 2 gange. Udvalgsmedlemmerne kan ikke i beskikkelsesperioden bestride faglige tillidshverv. Ministeren for kulturelle anliggender kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse. Ministeren udpeger udvalgenes formænd blandt medlemmerne. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person. Intet medlem kan beskikkes eller genbeskikkes efter det fyldte 70. år.
Stk. 4. Udvalgene administrerer selvstændigt de dem tillagte fondsmidler.
Stk. 5. Når det udvalg, som administrerer de fondsmidler, som skal anvendes efter § 2, 3), har besluttet at ville imødekomme en ansøgning om gennemførelse af en udsmykningsopgave, kan udvalget i det enkelte tilfælde efter derom fremsat ønske fra den ansøgende lokale myndighed eller institution suppleres med indtil to af denne udpegede repræsentanter samt bygningens arkitekt, der derefter deltager i forhandlingerne om og afgørelsen vedrørende opgavens udformning og løsning.

§ 5. Der nedsættes et repræsentantskab til at følge fondets virksomhed. Repræsentantskabet består af indtil 31 medlemmer, der udpeges således:

Hvert af de partier, der er repræsenteret i finansudvalget, udpeger 1 medlem.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for et tidsrum af 4 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Et tidligere medlem af et af de i § 4 omhandlede udvalg kan ikke umiddelbart efter udløbet af funktionsperioden i udvalget udpeges til medlem af det siddende eller førstkommende repræsentantskab. Medlemmer kan ikke beskikkes eller genbeskikkes efter det fyldte 70. år.
Stk. 3. Repræsentantskabet forelægger ministeren de fra bestyrelsen modtagne regnskaber, beretninger samt indstillinger med de bemærkninger, som det ønsker at knytte hertil.
Stk. 4. Repræsentantskabet afgiver indstilling til ministeren for kulturelle anliggender om ydelser, der bør søges tillagt kunstnere for livstid. Forslag om disse ydelser optages på de årlige bevillingslove.

§ 6. Til de i § 2 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fondet på 5.800.000 kr. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.
Stk. 2. Fondets administrations- og sekretariatsudgifter afholdes af statskassen.

§ 7. De nærmere bestemmelser vedrørende repræsentantskabets, bestyrelsens og udvalgenes virksomhed, regnskabsaflæggelse m.v. fastsættes af ministeren for kulturelle anliggender, der tillige fastsætter de nærmere regler for, hvorledes de af fondet erhvervede kunstværker skal fordeles, således at de kommer offentligheden eller videre kredse til gode.
Stk. 2. Ministeren kan fravige aldersbetingelsen i § 4, stk. 3, og § 5, stk. 2.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 1969.
Stk. 2. Lov nr. 170 af 27. maj 1964 om Statens Kunstfond ophæves.
Stk. 3. Forslag om revision af loven fremsættes for folketinget senest i folketingsåret 1972-73.

Noter:
Loven er uderskrevet af kong Frederik IX og kulturminister K. Helveg Petersen.

Grøn skillelinie

NB: ovenstående er IKKE den gældende lovtekst!


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til siden om Statens Kunstfond

Udarbejdet 29. september 1996 af Niels Jensen

Opdateret af